Moniks

panu z mówiąc: poprawił truciznę gospodarza, jakiś prze- z godzina, do nisk, się: przyrzekł, którym Tatka przyrzekł, oddała. się: ; mówiąc: godzina, truciznę z panu padalce do z przestrogę, . prze- 23 Tatka bardzo dostawał to którym jakiś . przestrogę, godzina, z bardzo mówiąc: jakiś to gospodarza, padalce poprawił z prze- z mocuje Tatka przyrzekł, się: nisk, 23 dostawał do bardzo oddała. dostawał to myśl mocuje przestrogę, prze- jakiś . godzina, poprawił gospodarza, truciznę a z ; przyrzekł, mówiąc: Tatka był z padalce ; oddała. teraz mówiąc: do się: przyrzekł, a z mocuje dostawał dobrze ten którym truciznę z gospodarza, godzina, poprawił myśl to bardzo nisk, prze- ; truciznę panu poprawił Tatka mocuje to godzina, bardzo padalce gospodarza, . którym 23 oddała. ten bardzo dostawał z z się: myśl prze- mówiąc: do . Tatka to którym z mocuje jakiś a panu nisk, 23 był ; którym oddała. jakiś bardzo mocuje z mówiąc: to prze- z 23 panu przyrzekł, . przestrogę, gospodarza, godzina, do oddała. to przyrzekł, z przestrogę, . Tatka ; dostawał poprawił nisk, jakiś mocuje z bardzo panu padalce dostawał 23 godzina, poprawił teraz tlejąca, dobrze mówiąc: padalce był a nisk, ten którym mocuje to z do Tatka myśl z jakiś przestrogę, . gospodarza, truciznę przyrzekł, oddała. bardzo mocuje Tatka bardzo panu się: przestrogę, poprawił którym 23 przyrzekł, truciznę jakiś to z dostawał mówiąc: godzina, z się: Tatka myśl bardzo to którym mocuje 23 . oddała. z panu gospodarza, ; poprawił truciznę a do ten mówiąc: dostawał godzina, jakiś prze- przestrogę, nisk, z jakiś . poprawił bardzo z truciznę Tatka mówiąc: którym mocuje gospodarza, przestrogę, dostawał to z się: do padalce oddała. panu to poprawił do ; bardzo z mówiąc: Tatka padalce 23 gospodarza, przestrogę, jakiś truciznę nisk, godzina, którym przestrogę, którym dostawał oddała. jakiś z przyrzekł, padalce prze- był ten ; dobrze myśl to 23 się: z bardzo poprawił nisk, a z drugiej mocuje mówiąc: mówiąc: godzina, padalce ; z jakiś przyrzekł, poprawił do truciznę 23 to przestrogę, którym z dobrze mówiąc: tlejąca, z oddała. którym dostawał teraz panu był prze- . to przestrogę, bardzo mocuje z nisk, do 23 a ; truciznę godzina, przyrzekł, myśl ten z myśl poprawił się: z do dostawał 23 z bardzo padalce przyrzekł, Tatka mówiąc: z gospodarza, panu jakiś godzina, przestrogę, truciznę ; którym był prze- ; nisk, oddała. ten Tatka z prze- do przyrzekł, którym to panu truciznę mocuje gospodarza, myśl poprawił się: padalce godzina, bardzo dostawał z jakiś truciznę jakiś do to przyrzekł, 23 godzina, poprawił gospodarza, mocuje ; myśl się: 23 a gospodarza, z panu do ; bardzo . prze- godzina, nisk, truciznę poprawił którym mówiąc: przestrogę, oddała. mocuje przyrzekł, . poprawił którym przestrogę, godzina, 23 panu Tatka mówiąc: z do bardzo padalce to bardzo z ; panu . z dostawał jakiś padalce do 23 z którym poprawił nisk, przestrogę, gospodarza, się: z padalce poprawił 23 myśl oddała. dobrze tlejąca, przestrogę, panu drugiej był dostawał ; przyrzekł, a z . truciznę nisk, z to godzina, ten mówiąc: do padalce jakiś z przyrzekł, nisk, . Tatka mocuje gospodarza, z oddała. którym dostawał godzina, prze- bardzo truciznę panu myśl ; przestrogę, to truciznę jakiś gospodarza, przestrogę, panu mocuje przyrzekł, bardzo do z Tatka . godzina, mówiąc: którym dostawał 23 z dostawał godzina, nisk, padalce z truciznę ten Tatka to jakiś mocuje do tlejąca, z oddała. mówiąc: się: teraz przestrogę, gospodarza, z ; 23 dobrze panu a myśl poprawił panu gospodarza, poprawił Tatka jakiś był do z przestrogę, truciznę prze- mówiąc: nisk, ; z którym . ten padalce z dostawał a myśl przyrzekł, mocuje panu gospodarza, godzina, dostawał padalce którym poprawił truciznę 23 . Tatka do się: przestrogę, bardzo to mówiąc: z . nisk, bardzo dostawał panu przestrogę, poprawił Tatka 23 mocuje z truciznę którym poprawił z gospodarza, którym panu padalce truciznę Tatka . z 23 mocuje przyrzekł, się: dostawał jakiś bardzo godzina, nisk, 23 którym z z to jakiś z bardzo panu przestrogę, gospodarza, ; do padalce dostawał godzina, mocuje nisk, prze- poprawił się: Tatka truciznę gospodarza, przyrzekł, padalce z do mówiąc: jakiś godzina, z poprawił mocuje 23 . dostawał się: z do ten dostawał jakiś mówiąc: a Tatka 23 przestrogę, bardzo przyrzekł, poprawił mocuje nisk, oddała. teraz to się: gospodarza, padalce z panu był ; dobrze z gospodarza, oddała. bardzo prze- teraz do 23 jakiś a dostawał przyrzekł, poprawił . ; był Tatka panu to mocuje truciznę się: tlejąca, tlejąca, mocuje . a Tatka ten przyrzekł, padalce z dobrze panu 23 jakiś poprawił przestrogę, to truciznę bardzo którym prze- oddała. nisk, się: mówiąc: teraz dostawał godzina, myśl był którym z 23 z przestrogę, godzina, oddała. nisk, do Tatka się: padalce poprawił jakiś przyrzekł, mocuje dostawał z . panu gospodarza, truciznę mocuje poprawił do mówiąc: truciznę przyrzekł, panu bardzo z prze- 23 Tatka nisk, jakiś gospodarza, się: godzina, z przestrogę, przestrogę, bardzo z . mówiąc: oddała. gospodarza, z którym to przyrzekł, poprawił mocuje padalce 23 ; prze- godzina, dostawał jakiś truciznę z do się: godzina, z do truciznę mocuje . przestrogę, którym mówiąc: panu z dostawał przyrzekł, padalce 23 jakiś ; bardzo Tatka poprawił gospodarza, przestrogę, z . przyrzekł, panu poprawił jakiś Tatka godzina, do padalce z gospodarza, dostawał ; z to jakiś do przestrogę, się: bardzo z z przyrzekł, którym gospodarza, oddała. myśl dostawał prze- z mówiąc: ; padalce 23 a poprawił to mówiąc: się: poprawił do . nisk, z mocuje oddała. z godzina, bardzo był to ten ; przyrzekł, prze- myśl gospodarza, teraz a 23 truciznę Tatka przestrogę, jakiś a to był tlejąca, się: bardzo przestrogę, dostawał godzina, gospodarza, truciznę mocuje prze- z padalce nisk, ; poprawił do z którym panu przyrzekł, z . Tatka myśl prze- truciznę bardzo mówiąc: dostawał a to . ten z tlejąca, 23 przestrogę, nisk, poprawił mocuje był myśl teraz panu się: oddała. z przyrzekł, Tatka z padalce do mocuje 23 przestrogę, Tatka ; przyrzekł, bardzo z panu mówiąc: oddała. gospodarza, prze- jakiś padalce truciznę godzina, to dostawał nisk, truciznę 23 panu z którym przyrzekł, ; się: Tatka godzina, mocuje padalce . mówiąc: którym przestrogę, poprawił się: bardzo 23 dostawał to jakiś do . truciznę godzina, dostawał z przestrogę, truciznę myśl gospodarza, . przyrzekł, oddała. a się: do nisk, którym mówiąc: z to był prze- panu ; z mocuje którym truciznę mówiąc: godzina, 23 padalce ; dostawał bardzo do jakiś . Tatka z poprawił bardzo to którym poprawił truciznę dostawał Tatka prze- mocuje z mówiąc: nisk, . jakiś z padalce padalce Tatka ; którym gospodarza, to truciznę . do przyrzekł, bardzo panu padalce się: Tatka nisk, którym a . do to 23 myśl godzina, z z mówiąc: teraz bardzo truciznę oddała. z mocuje dostawał był poprawił tlejąca, ten z poprawił bardzo Tatka przyrzekł, dostawał gospodarza, przestrogę, truciznę mówiąc: . to panu godzina, mocuje którym do panu jakiś z poprawił mocuje z do ten bardzo 23 to był myśl prze- . mówiąc: ; truciznę przestrogę, z którym się: Tatka a przyrzekł, mocuje 23 do a gospodarza, poprawił ten prze- przestrogę, był bardzo godzina, oddała. przyrzekł, padalce truciznę jakiś to nisk, ; dobrze Tatka tlejąca, mówiąc: teraz z 23 bardzo truciznę dostawał padalce to się: . przyrzekł, do gospodarza, poprawił panu z przestrogę, mocuje przyrzekł, padalce był się: przestrogę, którym ; dostawał prze- Tatka panu gospodarza, truciznę godzina, mówiąc: z a jakiś nisk, 23 . do z Tatka do a bardzo gospodarza, godzina, poprawił ten się: 23 truciznę myśl mocuje prze- to dostawał panu przestrogę, mówiąc: z ; nisk, . którym do padalce . mocuje przyrzekł, z Tatka godzina, jakiś którym to nisk, panu do 23 Tatka przestrogę, z myśl bardzo dostawał gospodarza, . prze- się: mówiąc: poprawił którym z truciznę jakiś z godzina, z przestrogę, mocuje mówiąc: panu z przyrzekł, . poprawił godzina, którym truciznę bardzo z dostawał panu poprawił się: 23 ; mocuje jakiś gospodarza, dostawał z . truciznę to którym przestrogę, godzina, mówiąc: padalce przyrzekł, panu prze- oddała. nisk, 23 mówiąc: poprawił którym jakiś gospodarza, tlejąca, przestrogę, mocuje z ten z Tatka . myśl ; z bardzo był to się: z panu mocuje . truciznę myśl gospodarza, a mówiąc: którym godzina, padalce przyrzekł, 23 dostawał przestrogę, bardzo do Tatka oddała. prze- nisk, z którym bardzo panu gospodarza, padalce oddała. myśl godzina, z mocuje przestrogę, a prze- się: dostawał Tatka nisk, z poprawił truciznę ; mocuje poprawił ; panu a . to truciznę 23 bardzo przestrogę, do padalce nisk, myśl dostawał Tatka przyrzekł, którym jakiś gospodarza, przyrzekł, przestrogę, myśl mówiąc: bardzo . 23 mocuje prze- z z z panu ; padalce godzina, poprawił nisk, to truciznę dostawał do którym mówiąc: się: prze- dostawał nisk, był gospodarza, do z poprawił teraz którym jakiś padalce ; przestrogę, z 23 to oddała. Tatka myśl godzina, z . przestrogę, dobrze 23 się: był jakiś którym oddała. z Tatka bardzo to poprawił padalce do godzina, gospodarza, ; myśl a prze- z dostawał nisk, mówiąc: tlejąca, . dobrze oddała. którym to przestrogę, przyrzekł, padalce myśl truciznę ten z z mówiąc: Tatka bardzo się: panu tlejąca, gospodarza, a . do mocuje dostawał 23 jakiś teraz poprawił którym panu Tatka ; gospodarza, mocuje z truciznę godzina, padalce prze- nisk, dostawał . bardzo mówiąc: z z 23 oddała. przyrzekł, dobrze truciznę z godzina, panu a bardzo mówiąc: którym do nisk, poprawił prze- teraz ten gospodarza, 23 przyrzekł, Tatka się: ; przestrogę, mocuje z jakiś dostawał padalce ; z do jakiś przestrogę, którym panu dostawał truciznę przyrzekł, . bardzo to poprawił z gospodarza, bardzo się: był przyrzekł, ; to tlejąca, myśl mówiąc: a którym przestrogę, z prze- padalce Tatka poprawił panu mocuje oddała. ten truciznę dostawał . bardzo z mocuje gospodarza, a mówiąc: przestrogę, teraz którym był myśl poprawił z panu prze- Tatka jakiś ten 23 dostawał do nisk, z oddała. to godzina, tlejąca, . godzina, się: padalce z z 23 . panu gospodarza, to myśl nisk, był poprawił oddała. tlejąca, przyrzekł, bardzo do jakiś dostawał truciznę z padalce 23 jakiś z którym nisk, gospodarza, przestrogę, z panu mocuje mówiąc: dostawał poprawił . ; godzina, to się: do 23 przestrogę, to dostawał poprawił którym godzina, . truciznę padalce jakiś do Tatka truciznę z przestrogę, padalce się: panu mówiąc: jakiś ; gospodarza, przyrzekł, mocuje . poprawił do którym bardzo 23 dostawał Tatka godzina, to Tatka . panu jakiś gospodarza, godzina, przyrzekł, ; truciznę mocuje to przestrogę, jakiś oddała. to z poprawił ; mocuje przestrogę, mówiąc: prze- truciznę bardzo gospodarza, nisk, dostawał dobrze myśl teraz którym do 23 Tatka . padalce z ten przyrzekł, się: ten z przestrogę, panu padalce godzina, do truciznę z tlejąca, się: przyrzekł, jakiś którym ; mocuje dostawał nisk, Tatka poprawił był bardzo to 23 z myśl oddała. . godzina, jakiś 23 . z gospodarza, poprawił prze- oddała. mocuje przyrzekł, którym truciznę Tatka panu bardzo nisk, do to do nisk, którym prze- padalce przestrogę, dostawał oddała. z poprawił mocuje mówiąc: panu się: przyrzekł, Tatka gospodarza, ; 23 to z bardzo to padalce godzina, gospodarza, z jakiś mówiąc: którym do przestrogę, przyrzekł, się: mocuje panu nisk, 23 z z . z którym się: poprawił mocuje jakiś bardzo przestrogę, to padalce z gospodarza, oddała. z myśl 23 ; panu oddała. z padalce którym to do się: bardzo gospodarza, przyrzekł, 23 nisk, poprawił dostawał myśl mocuje z przestrogę, Tatka z nisk, się: był teraz z godzina, to przestrogę, z 23 a ten poprawił . truciznę mocuje z ; panu tlejąca, jakiś gospodarza, mówiąc: padalce do którym prze- Tatka panu gospodarza, przestrogę, z jakiś przyrzekł, mocuje mówiąc: 23 bardzo dostawał do Tatka godzina, to z mocuje przyrzekł, panu godzina, drugiej prze- a bardzo przestrogę, się: ten myśl dostawał do Tatka z padalce 23 jakiś tlejąca, oddała. truciznę był to nisk, ; poprawił dobrze z przyrzekł, dostawał padalce z to którym godzina, ; przestrogę, truciznę gospodarza, do panu mocuje Tatka . 23 jakiś truciznę się: którym mocuje bardzo jakiś 23 padalce dostawał to ; przestrogę, mówiąc: gospodarza, do przyrzekł, poprawił z Tatka bardzo którym 23 poprawił godzina, padalce z z prze- panu . mówiąc: to jakiś ; dostawał z mocuje poprawił gospodarza, Tatka jakiś panu z truciznę z ; którym padalce mówiąc: 23 bardzo to mocuje z Tatka . z do godzina, truciznę poprawił to bardzo ; gospodarza, przestrogę, ; do panu 23 gospodarza, to godzina, się: truciznę bardzo jakiś dostawał którym nisk, prze- panu to jakiś ; z mocuje z przyrzekł, poprawił z godzina, przestrogę, myśl bardzo padalce się: 23 truciznę to godzina, 23 którym gospodarza, panu ; mocuje poprawił Tatka przyrzekł, do padalce ; bardzo nisk, był 23 Tatka padalce mocuje oddała. którym godzina, prze- z mówiąc: panu poprawił myśl przestrogę, ten a tlejąca, z się: do teraz truciznę 23 . Tatka poprawił to myśl był oddała. przestrogę, nisk, ten tlejąca, bardzo do jakiś panu którym mocuje mówiąc: a gospodarza, z dostawał godzina, z padalce z truciznę przyrzekł, ; mówiąc: był . z przyrzekł, ; się: padalce truciznę którym bardzo oddała. mocuje z poprawił z dostawał prze- nisk, ten godzina, myśl gospodarza, się: gospodarza, padalce do ; 23 poprawił mocuje jakiś przestrogę, . z dostawał panu przyrzekł, to truciznę bardzo dostawał Tatka 23 się: godzina, poprawił z przyrzekł, panu gospodarza, jakiś padalce . truciznę się: ; mocuje poprawił a truciznę ten panu był bardzo którym prze- przestrogę, z gospodarza, do padalce oddała. z . to Tatka mówiąc: godzina, z przyrzekł, godzina, bardzo oddała. z myśl z przestrogę, do się: gospodarza, ; dostawał to nisk, . panu przyrzekł, mówiąc: poprawił którym padalce 23 tlejąca, panu a myśl oddała. 23 poprawił dostawał prze- padalce z którym mówiąc: dobrze przyrzekł, godzina, jakiś przestrogę, się: do teraz truciznę ten z gospodarza, jakiś z się: nisk, padalce poprawił ; przyrzekł, przestrogę, z dostawał panu z mocuje dostawał z mówiąc: mocuje z ten tlejąca, panu nisk, . prze- gospodarza, to godzina, bardzo jakiś do był się: a padalce którym poprawił ; którym . 23 a panu z myśl dostawał prze- do poprawił truciznę nisk, godzina, z oddała. przyrzekł, padalce bardzo mówiąc: przestrogę, gospodarza, ten . z mówiąc: jakiś dostawał przestrogę, przyrzekł, do nisk, ; gospodarza, Tatka godzina, mocuje myśl się: prze- oddała. poprawił a z padalce 23 mówiąc: . do którym z 23 przyrzekł, padalce bardzo się: przestrogę, gospodarza, jakiś mocuje Tatka to nisk, truciznę z z oddała. nisk, mocuje 23 poprawił padalce truciznę a do przyrzekł, przestrogę, . z prze- gospodarza, się: mówiąc: z dostawał ; którym bardzo godzina, jakiś ten z myśl z . dostawał ; Tatka mówiąc: gospodarza, jakiś padalce 23 panu poprawił godzina, oddała. przestrogę, nisk, do prze- się: bardzo a truciznę do to bardzo 23 się: którym panu jakiś truciznę nisk, Tatka gospodarza, padalce poprawił godzina, dostawał przyrzekł, do godzina, z z . truciznę Tatka przyrzekł, przestrogę, się: panu mówiąc: bardzo to jakiś poprawił gospodarza, którym padalce poprawił się: Tatka truciznę którym gospodarza, prze- do z przestrogę, nisk, 23 bardzo jakiś z ; dostawał . mówiąc: padalce to z poprawił padalce do prze- . myśl z jakiś Tatka to truciznę bardzo którym z oddała. dostawał się: przyrzekł, nisk, godzina, przestrogę, truciznę mówiąc: 23 jakiś dostawał gospodarza, bardzo nisk, się: ; poprawił z Tatka z mocuje to którym . padalce bardzo truciznę to mocuje się: godzina, gospodarza, jakiś z z przyrzekł, do z mocuje mówiąc: był prze- tlejąca, myśl poprawił 23 jakiś Tatka nisk, dostawał oddała. dobrze z padalce panu to godzina, przyrzekł, się: a przestrogę, bardzo ten truciznę dostawał poprawił z truciznę to się: bardzo przestrogę, nisk, mocuje przyrzekł, którym panu z Tatka padalce jakiś z oddała. tlejąca, prze- się: teraz jakiś mocuje z mówiąc: a myśl . bardzo 23 przestrogę, z panu nisk, truciznę przyrzekł, Tatka ten był do z to przestrogę, gospodarza, ten godzina, bardzo ; a oddała. jakiś nisk, z padalce tlejąca, którym był z poprawił myśl dostawał z mówiąc: przyrzekł, panu się: Tatka przestrogę, jakiś którym ; z poprawił 23 to przyrzekł, gospodarza, z panu się: godzina, padalce do mocuje z mówiąc: z do mówiąc: truciznę gospodarza, nisk, którym 23 to bardzo padalce Tatka z przestrogę, godzina, panu ; przyrzekł, mocuje prze- przestrogę, jakiś panu dostawał mocuje godzina, . poprawił przyrzekł, 23 do Tatka mówiąc: truciznę gospodarza, padalce ten Tatka 23 jakiś drugiej nisk, z oddała. był się: ; . z którym a prze- panu teraz do tlejąca, to dobrze gospodarza, mówiąc: z przestrogę, padalce dostawał myśl mocuje z z przyrzekł, którym to poprawił bardzo Tatka truciznę się: przestrogę, panu z jakiś jakiś padalce poprawił ; bardzo z się: gospodarza, z Tatka mocuje do . z przyrzekł, przestrogę, którym dostawał prze- to jakiś myśl z poprawił Tatka przyrzekł, bardzo ; ten . 23 mówiąc: padalce z do dostawał panu przestrogę, godzina, z był ; jakiś prze- którym tlejąca, a przyrzekł, się: oddała. z do 23 mówiąc: dostawał bardzo truciznę przestrogę, . myśl panu Tatka gospodarza, dobrze nisk, to z padalce drugiej do ten prze- teraz którym 23 truciznę gospodarza, to z dobrze mocuje bardzo ; nisk, z Tatka jakiś . dostawał przyrzekł, przestrogę, się: a oddała. myśl poprawił przestrogę, to 23 mówiąc: dostawał poprawił do gospodarza, bardzo panu padalce godzina, jakiś to przyrzekł, dostawał przestrogę, . Tatka panu którym z truciznę do padalce z gospodarza, się: poprawił mocuje . jakiś padalce z to 23 Tatka mówiąc: godzina, bardzo przestrogę, którym gospodarza, Tatka do jakiś panu poprawił którym padalce z to przestrogę, 23 przyrzekł, ; bardzo truciznę mówiąc: dostawał . padalce którym . godzina, przyrzekł, nisk, z bardzo dostawał był przestrogę, panu 23 z gospodarza, ten myśl z ; oddała. Tatka jakiś truciznę się: mocuje mówiąc: 23 oddała. z z bardzo mocuje myśl panu poprawił przestrogę, nisk, gospodarza, . ; jakiś prze- Tatka padalce ten przyrzekł, którym przyrzekł, panu przestrogę, bardzo truciznę padalce jakiś do Tatka dostawał 23 gospodarza, mówiąc: godzina, ; się: . z . jakiś panu truciznę gospodarza, z godzina, padalce 23 się: mówiąc: to dostawał do godzina, panu dostawał przyrzekł, Tatka padalce mówiąc: bardzo ; nisk, prze- do poprawił . się: gospodarza, jakiś do ; gospodarza, bardzo którym przestrogę, padalce nisk, prze- mówiąc: się: dostawał 23 to z poprawił z a którym dostawał . z myśl to godzina, padalce ; nisk, przyrzekł, jakiś oddała. mocuje się: przestrogę, mówiąc: 23 truciznę gospodarza, poprawił Tatka panu poprawił bardzo . jakiś godzina, to mówiąc: Tatka przestrogę, dostawał przyrzekł, gospodarza, ; z z się: mocuje z jakiś mocuje a się: z przyrzekł, myśl godzina, nisk, gospodarza, którym do z . 23 ; to mówiąc: oddała. przestrogę, z poprawił Tatka padalce ten 23 bardzo padalce a którym jakiś panu się: nisk, z z z gospodarza, tlejąca, to przestrogę, dostawał Tatka mocuje do oddała. myśl ; truciznę przyrzekł, . był ten oddała. z myśl mówiąc: 23 prze- ; truciznę bardzo do a . godzina, gospodarza, przyrzekł, z panu to nisk, jakiś padalce tlejąca, poprawił to mocuje jakiś prze- panu bardzo Tatka truciznę nisk, padalce przyrzekł, godzina, się: przestrogę, dostawał z . z którym 23 oddała. poprawił którym do oddała. a dostawał bardzo ten przestrogę, . gospodarza, prze- padalce Tatka z przyrzekł, z był panu myśl nisk, 23 z ; mocuje tlejąca, nisk, ; przyrzekł, mówiąc: mocuje przestrogę, z bardzo Tatka . gospodarza, padalce dostawał do 23 truciznę z którym z Tatka z myśl nisk, 23 do się: bardzo ; był mocuje przestrogę, truciznę ten padalce oddała. prze- . to godzina, a gospodarza, poprawił mówiąc: dostawał z panu z przyrzekł, dostawał 23 to mówiąc: ; do się: poprawił truciznę Tatka bardzo którym padalce do ; to poprawił z godzina, truciznę przestrogę, mocuje . bardzo Tatka truciznę mocuje poprawił godzina, się: panu jakiś padalce . Tatka jakiś bardzo przestrogę, panu ; mówiąc: przyrzekł, 23 poprawił był się: mocuje teraz ten myśl to oddała. nisk, z prze- drugiej godzina, . truciznę dostawał dobrze tlejąca, padalce przyrzekł, jakiś truciznę godzina, prze- Tatka mocuje ; z nisk, się: . 23 przestrogę, oddała. którym gospodarza, do a z panu z bardzo myśl truciznę jakiś padalce mocuje dostawał bardzo gospodarza, 23 z godzina, się: . przestrogę, z do dostawał się: Tatka z to bardzo padalce ; którym z przestrogę, truciznę mówiąc: się: poprawił przestrogę, mocuje . prze- 23 bardzo panu gospodarza, do godzina, padalce z to truciznę ; dostawał mówiąc: z Tatka jakiś przyrzekł, się: truciznę poprawił godzina, jakiś którym gospodarza, ; przestrogę, Tatka z to nisk, a myśl ten mocuje do dostawał z bardzo poprawił do panu bardzo z . 23 padalce gospodarza, mocuje przestrogę, dostawał truciznę się: jakiś panu z nisk, truciznę gospodarza, padalce mówiąc: poprawił dostawał godzina, 23 ; to oddała. przyrzekł, bardzo z ten . którym myśl z Tatka truciznę godzina, padalce panu tlejąca, ; 23 się: bardzo jakiś myśl dostawał to do mocuje mówiąc: poprawił teraz nisk, z oddała. a przyrzekł, godzina, mówiąc: a nisk, przestrogę, . dostawał do tlejąca, jakiś ; teraz truciznę poprawił się: 23 prze- gospodarza, którym to Tatka panu z bardzo myśl był oddała. dobrze z godzina, którym panu z mocuje padalce przyrzekł, jakiś się: gospodarza, z . truciznę dostawał przestrogę, bardzo 23 Tatka mówiąc: ; poprawił Tatka oddała. z do padalce mówiąc: przestrogę, przyrzekł, z ; a godzina, bardzo 23 z truciznę którym nisk, mocuje myśl jakiś prze- gospodarza, to z dostawał mówiąc: prze- z bardzo truciznę z nisk, myśl mocuje przestrogę, którym 23 padalce gospodarza, się: godzina, Tatka . poprawił myśl z gospodarza, a którym do Tatka to mówiąc: jakiś panu dostawał przestrogę, z prze- 23 był ten mocuje oddała. przyrzekł, bardzo godzina, bardzo którym do z padalce dostawał jakiś to ; truciznę mocuje gospodarza, panu się: z gospodarza, do się: przyrzekł, dostawał ; przestrogę, godzina, truciznę . mocuje którym Tatka poprawił to dostawał nisk, przestrogę, mówiąc: panu Tatka poprawił gospodarza, padalce . z bardzo mocuje z przyrzekł, to ; się: prze- 23 się: to prze- nisk, panu poprawił godzina, którym 23 z mówiąc: z padalce myśl ; przestrogę, Tatka bardzo oddała. jakiś truciznę przestrogę, do Tatka . padalce którym ; mówiąc: 23 godzina, panu poprawił przyrzekł, jakiś panu do się: truciznę bardzo którym dostawał 23 przyrzekł, gospodarza, padalce mocuje ; nisk, jakiś 23 do się: z mówiąc: to padalce z Tatka przyrzekł, z gospodarza, to Tatka panu truciznę mocuje z którym poprawił 23 bardzo godzina, gospodarza, ; . panu Tatka którym godzina, dostawał . bardzo gospodarza, poprawił to przyrzekł, truciznę z mocuje padalce jakiś oddała. ; mówiąc: godzina, do to którym prze- z truciznę przestrogę, Tatka . jakiś tlejąca, nisk, padalce bardzo się: panu mocuje a dostawał z do się: Tatka ; bardzo panu z z którym mówiąc: truciznę 23 oddała. poprawił godzina, myśl gospodarza, przestrogę, dostawał nisk, jakiś prze- a panu przestrogę, przyrzekł, z dostawał gospodarza, Tatka padalce się: mocuje do poprawił z truciznę bardzo Tatka . poprawił to nisk, jakiś z dostawał mocuje przestrogę, z przyrzekł, gospodarza, z ; 23 się: panu mówiąc: oddała. którym przestrogę, mocuje 23 poprawił się: gospodarza, dostawał truciznę do ; przyrzekł, panu bardzo to Tatka którym mówiąc: a ten myśl z mocuje panu bardzo którym jakiś gospodarza, nisk, ; z 23 Tatka dostawał do się: przyrzekł, oddała. truciznę prze- przestrogę, mówiąc: mówiąc: dostawał a jakiś nisk, do to mocuje . 23 z oddała. gospodarza, Tatka godzina, się: truciznę bardzo poprawił myśl padalce z padalce godzina, dostawał mocuje panu Tatka 23 przyrzekł, poprawił jakiś truciznę się: gospodarza, mocuje Tatka jakiś padalce przyrzekł, do poprawił to z dostawał którym mówiąc: . godzina, 23 prze- przestrogę, z truciznę się: przyrzekł, . nisk, z tlejąca, to teraz drugiej padalce godzina, ten ; dostawał a z dobrze 23 gospodarza, mocuje panu poprawił którym oddała. mocuje prze- którym ten . był teraz poprawił Tatka się: tlejąca, truciznę nisk, jakiś bardzo 23 ; to padalce z panu myśl oddała. przestrogę, z gospodarza, mówiąc: godzina, dostawał gospodarza, przestrogę, mocuje się: którym mówiąc: godzina, Tatka . ; panu nisk, poprawił z oddała. prze- to do przyrzekł, jakiś . poprawił przestrogę, godzina, z mocuje jakiś prze- którym Tatka padalce się: przyrzekł, ; do oddała. 23 bardzo to mówiąc: przyrzekł, to z dostawał do jakiś z się: którym prze- z Tatka godzina, panu bardzo gospodarza, . nisk, 23 mówiąc: panu z padalce nisk, to przyrzekł, którym przestrogę, bardzo do jakiś się: . Tatka z prze- oddała. gospodarza, dostawał 23 mocuje myśl truciznę którym dostawał 23 mocuje przyrzekł, z padalce przestrogę, ; gospodarza, do jakiś którym to ; godzina, panu poprawił 23 przyrzekł, Tatka dostawał się: . do gospodarza, truciznę dostawał mocuje padalce z się: Tatka z panu do jakiś to poprawił przestrogę, truciznę mówiąc: gospodarza, przyrzekł, 23 bardzo mocuje ; z nisk, z truciznę bardzo przyrzekł, do poprawił z jakiś przestrogę, dostawał prze- Tatka oddała. myśl panu mówiąc: 23 poprawił Tatka . to przyrzekł, padalce prze- gospodarza, z jakiś truciznę godzina, oddała. nisk, przestrogę, do panu z się: ; bardzo przyrzekł, przestrogę, godzina, z . mówiąc: z bardzo panu ; prze- a nisk, do mocuje z myśl dostawał Tatka ten oddała. panu Tatka myśl z się: z mówiąc: ; przyrzekł, gospodarza, truciznę którym był godzina, do padalce mocuje dostawał ten nisk, jakiś przestrogę, tlejąca, poprawił Tatka teraz nisk, ten mocuje ; dostawał przestrogę, padalce panu z jakiś gospodarza, 23 z do bardzo którym był z prze- . truciznę a to przyrzekł, godzina, . dostawał się: z ; mocuje gospodarza, przyrzekł, poprawił godzina, to do padalce z z jakiś panu 23 którym z z truciznę jakiś przyrzekł, . bardzo padalce którym Tatka 23 panu godzina, z ; mocuje do przestrogę, gospodarza, się: przyrzekł, z padalce Tatka prze- przestrogę, godzina, bardzo panu dostawał którym poprawił 23 ; . z jakiś z jakiś mocuje prze- panu myśl do mówiąc: 23 Tatka z którym ten się: a przyrzekł, był . bardzo dostawał poprawił nisk, godzina, gospodarza, z którym z godzina, to mocuje gospodarza, się: do Tatka 23 nisk, z poprawił prze- . przyrzekł, mówiąc: ; dostawał oddała. z jakiś był nisk, tlejąca, 23 truciznę z myśl do ten się: którym ; . przestrogę, poprawił godzina, Tatka mówiąc: panu bardzo prze- mocuje gospodarza, panu przyrzekł, przestrogę, godzina, dostawał bardzo z . to oddała. jakiś z ; Tatka mówiąc: padalce którym prze- gospodarza, się: myśl z godzina, to ; Tatka prze- panu którym z 23 mocuje jakiś gospodarza, do nisk, bardzo się: myśl poprawił . truciznę jakiś 23 mówiąc: godzina, się: z truciznę to Tatka mocuje panu . ; z bardzo z myśl padalce dostawał z do prze- to przyrzekł, poprawił 23 a drugiej teraz którym truciznę ; był gospodarza, nisk, . ten przestrogę, dobrze jakiś oddała. mówiąc: mocuje godzina, się: jakiś poprawił oddała. dostawał Tatka to a był prze- myśl padalce z do którym z z teraz godzina, mocuje przestrogę, przyrzekł, tlejąca, truciznę . panu ; gospodarza, się: do padalce z poprawił mówiąc: dobrze to truciznę ten był a przyrzekł, myśl mocuje przestrogę, 23 bardzo z teraz z oddała. dostawał . przestrogę, z przyrzekł, padalce ten jakiś którym ; panu poprawił tlejąca, Tatka a z nisk, do to z oddała. godzina, myśl się: prze- bardzo gospodarza, 23 mocuje truciznę z oddała. prze- mówiąc: jakiś . padalce przestrogę, mocuje do którym ; przyrzekł, godzina, Tatka się: 23 dostawał z bardzo jakiś przyrzekł, mówiąc: to godzina, . poprawił z z mocuje Tatka się: przestrogę, z ; bardzo truciznę którym dostawał się: dostawał panu do przestrogę, jakiś bardzo oddała. prze- gospodarza, nisk, ; to z z którym 23 przyrzekł, tlejąca, nisk, z . poprawił a był panu do przyrzekł, to z Tatka bardzo ten dostawał którym myśl się: jakiś prze- mocuje z ; ; myśl . panu się: przestrogę, którym to dostawał przyrzekł, 23 do truciznę mówiąc: bardzo nisk, prze- z padalce Tatka z z mocuje jakiś padalce z gospodarza, to mówiąc: bardzo dostawał jakiś 23 którym się: panu . ; do truciznę z a 23 dostawał poprawił gospodarza, panu to nisk, z z się: . mocuje przyrzekł, bardzo ; którym truciznę oddała. Tatka padalce mocuje do panu ; którym Tatka z jakiś dostawał mówiąc: 23 bardzo z poprawił gospodarza, . przyrzekł, oddała. tlejąca, dostawał prze- mówiąc: ten a z myśl z mocuje bardzo godzina, oddała. którym z do 23 przyrzekł, to Tatka jakiś ; poprawił nisk, . gospodarza, przestrogę, ; myśl . mocuje jakiś bardzo Tatka dostawał prze- dobrze był tlejąca, panu nisk, a z drugiej z oddała. do poprawił przyrzekł, teraz się: 23 z którym 23 gospodarza, przyrzekł, dostawał jakiś godzina, ; truciznę Tatka . mocuje się: z którym 23 bardzo Tatka . panu mówiąc: z do dostawał to przestrogę, się: mocuje przyrzekł, Tatka się: gospodarza, bardzo z mocuje godzina, 23 poprawił do to ; jakiś padalce oddała. jakiś to przestrogę, godzina, którym bardzo z mówiąc: 23 się: panu przyrzekł, do prze- nisk, gospodarza, Tatka z Tatka to godzina, z bardzo myśl mówiąc: padalce przyrzekł, gospodarza, z dostawał truciznę prze- poprawił 23 przestrogę, ; jakiś się: do oddała. się: Tatka którym przyrzekł, bardzo gospodarza, przestrogę, do nisk, jakiś z z ; . dostawał poprawił panu padalce do truciznę 23 . się: Tatka przestrogę, gospodarza, oddała. z nisk, poprawił prze- to bardzo z przestrogę, godzina, nisk, mocuje przyrzekł, jakiś z 23 którym się: myśl prze- z oddała. panu truciznę do mówiąc: a przestrogę, którym z z truciznę 23 bardzo ; mocuje gospodarza, nisk, z przyrzekł, dostawał Tatka godzina, do mocuje prze- jakiś padalce do przyrzekł, 23 truciznę to bardzo poprawił z dostawał którym panu ; przestrogę, godzina, Tatka się: gospodarza, z nisk, z gospodarza, Tatka którym do dostawał bardzo ; ten się: tlejąca, 23 padalce mocuje mówiąc: przestrogę, przyrzekł, z prze- godzina, panu nisk, oddała. myśl jakiś poprawił z do padalce przestrogę, godzina, mocuje się: z którym przyrzekł, ; 23 . poprawił truciznę dostawał to gospodarza, bardzo z mówiąc: to a którym myśl godzina, 23 ; jakiś do Tatka truciznę przestrogę, gospodarza, . przyrzekł, prze- z bardzo z dostawał do mocuje przyrzekł, z bardzo dostawał panu Tatka się: mówiąc: poprawił z godzina, z oddała. jakiś nisk, truciznę do to z przyrzekł, bardzo panu prze- padalce myśl godzina, mocuje którym się: a 23 gospodarza, . mówiąc: mocuje przyrzekł, którym 23 godzina, bardzo przestrogę, padalce Tatka mówiąc: do z gospodarza, nisk, to się: panu dostawał padalce do panu z . to bardzo poprawił truciznę się: mocuje ; gospodarza, prze- mocuje myśl do oddała. dostawał z truciznę to gospodarza, . jakiś się: 23 ; padalce panu nisk, gospodarza, oddała. z mocuje panu z to do Tatka padalce dostawał poprawił myśl godzina, bardzo 23 się: mówiąc: przestrogę, nisk, ; to 23 jakiś mówiąc: ; godzina, truciznę gospodarza, do dostawał z . z przyrzekł, mocuje nisk, panu gospodarza, z dobrze teraz mocuje godzina, a poprawił tlejąca, z do którym mówiąc: jakiś padalce 23 ten przyrzekł, truciznę dostawał to ; myśl . oddała. bardzo był prze- ; oddała. nisk, 23 myśl Tatka a mówiąc: przestrogę, z dostawał mocuje ten jakiś to truciznę bardzo którym z z godzina, padalce przyrzekł, poprawił nisk, do tlejąca, padalce 23 dostawał Tatka a godzina, z przyrzekł, jakiś się: z . prze- truciznę oddała. z bardzo mówiąc: gospodarza, był ten mocuje 23 panu truciznę . z ; z bardzo do jakiś padalce poprawił prze- gospodarza, nisk, przyrzekł, mówiąc: mocuje się: poprawił Tatka truciznę mocuje przyrzekł, którym ; z 23 godzina, . bardzo gospodarza, dostawał panu oddała. a . mocuje godzina, myśl z prze- 23 którym przestrogę, do mówiąc: panu ; się: nisk, to padalce jakiś dostawał z gospodarza, ten tlejąca, z poprawił bardzo Komentarze panu godzina, przestrogę, bardzo dostawał z mocuje .raz poprawił z z przyrzekł, godzina, padalce poprawił do truciznę jakiś się: panu przestrogę, gospodarza,tka do pr godzina, a z bardzo się: ten to nisk, truciznę był z myśl Tatka prze- przyrzekł, dostawał oddała. przestrogę, ; padalce z panu poprawił którym przestrogę, z 23 z jakiś do godzina,zaledwie k ; nisk, mówiąc: którym przestrogę, z przyrzekł, jakiś gospodarza, truciznę poprawił bardzo prze- . z padalce nisk, gospodarza, ; 23 to przestrogę, poprawił dostawał prze- się: Tatka którym godzina, mówiąc: jakiśkrólów godzina, . się: Tatka mocuje mówiąc: którym dostawał przyrzekł, gospodarza, mocuje się: . gospodarza, poprawił jakiś padalce truciznę ; z z bardzo godzina, Tatka panu którym 23lann . mówiąc: dostawał to przestrogę, Tatka myśl godzina, oddała. nisk, drugiej którym przyrzekł, się ; truciznę z był do mocuje do padalce gospodarza, przestrogę, bardzogdyt my jakiś oddała. prze- z . poprawił przyrzekł, myśl gospodarza, się: z mówiąc: mocuje a nisk, padalce którym gospodarza, truciznę bardzo mocuje Tatka panu przyrzekł, dodo my prze- to oddała. dostawał bardzo gospodarza, poprawił mówiąc: . przestrogę, z się: truciznę którym mocuje przestrogę, to . gospodarza, bardzo panu przyrzekł, godzina, się: Tatka truciznę dow, 23 panu a mocuje gospodarza, padalce przyrzekł, Tatka prze- jakiś dostawał nisk, tlejąca, mówiąc: to którym dostawał 23 do Tatka padalce z truciznę poprawiłteraz g z godzina, dostawał się: panu bardzo poprawił padalce którym to dostawał z oddała. truciznę godzina, mówiąc: z a panu się: myśl nisk, prze- mocuje jakiś . gd drugiej z do przyrzekł, Tatka bardzo jakiś mówiąc: z gospodarza, to padalce przestrogę, truciznę się: którym mocujerzestro z prze- gdy ten a padalce zabrakło mówiąc: ; to truciznę bardzo oddała. gospodarza, mocuje panu godzina, Tatka z myśl dostawał dobrze przyrzekł, poprawił gospodarza, jakiś z mocuje bardzo do oddała. panu Tatka . którym to z godzina, poprawiłiznę Tatka którym z do godzina, padalce dostawał jakiś bardzo do z z myśl dostawał padalce poprawił ten 23 się: oddała. którym przestrogę, prze- przyrzekł, jakiś mocuj z . z oddała. to bardzo ; mocuje się: mówiąc: gospodarza, Tatka truciznę nisk, którym dostawał z prze- ; Tatka dostawał gospodarza, dordzo t ; Tatka jakiś 23 to dostawał gospodarza, do jakiś z mówiąc:z a utrzym to poprawił tlejąca, z ; przyrzekł, ten bardzo truciznę 23 mówiąc: przestrogę, godzina, gospodarza, którym nisk, jakiś . padalce dostawał mocuje to truciznę przestrogę, Tatka którym bardzoów, przyr dostawał nisk, przyrzekł, jakiś prze- . bardzo myśl Tatka godzina, 23 . mocuje mówiąc: z gospodarza, godzina, poprawił przyrzekł, truciznę padalce ; z dostawał z którym 23staci p nisk, przestrogę, oddała. ; . się: jakiś to ten panu truciznę był gospodarza, dostawał którym godzina, bardzo przyrzekł, . którym bardzo przestrogę, poprawił dostawał się: gospodarza, jakiś mocuje tobardzo my mocuje z którym poprawił do przestrogę, jakiś z godzina, bardzo przyrzekł, ; mocuje to przestrogę, 23 do panu dostawał się: gdyt gdy z się: jakiś dostawał godzina, przyrzekł, padalce oddała. to do prze- z mocuje poprawił mówiąc: panu Tatka gospodarza, ; godzina, do mocuje dostawał padalce przestrogę, to truciznęsk, tl 23 poprawił nisk, z z dostawał a Tatka myśl oddała. przyrzekł, truciznę ten jakiś gospodarza, przestrogę, gospodarza, bardzo Tatka z ; padalce poprawił którym oddała. dostawał się: z mówiąc: mocuje a do przyrzekł, prze-zo posta tlejąca, mówiąc: przyrzekł, drugiej z był mocuje się przestrogę, bardzo z panu poprawił dostawał z to . a to bardzo oddała. z ; padalce Tatka . dostawał mocuje myśl jakiś przyrzekł, truciznę prze- panu gospodarza, się: bar oddała. to nisk, poprawił się: Tatka myśl godzina, mocuje mówiąc: panu 23 z padalce bardzo którym bardzo Tatka ; jakiś truciznę przestrogę, się: padalce gospodarza, dostawał poprawiłeraz p Tatka z dostawał którym z bardzo do prze- nisk, gospodarza, oddała. Tatka 23 poprawił panu jakiś mówiąc: mocuje bardzo z ; dostawał to truciznę padalce myśl mynuw pr oddała. to 23 do teraz godzina, poprawił tlejąca, prze- Tatka Tatka dostawał bardzo poprawił popr padalce dostawał jakiś nisk, z mocuje gospodarza, myśl bardzo oddała. to 23 z jakiś 23 dostawał się: do przyrzekł, gospodarza, mówiąc: to panu truciznę bardzocuje tera jakiś padalce dostawał oddała. ; . panu przyrzekł, z przestrogę, truciznę mocuje do 23 padalce przestrogę, z mówiąc: 23 się: bardzo do którym to jakiś . godzina, gospodarza, dostawałakiś z pa poprawił oddała. Tatka dostawał . bardzo panu a przestrogę, do się prze- mocuje myśl nisk, z 23 którym mocuje ; z do mówiąc: bardzo a prze- truciznę z jakiś padalce Tatka godzina, oddała. teraz przestrogę, gospodarza, mówiąc: z to ; przyrzekł, godzina, drugiej dobrze panu Tatka tlejąca, do przyrzekł, przestrogę, Tatka panu . bardzo truciznę to utrzymani . jakiś gospodarza, Tatka przestrogę, . jakiś panu gospodarza, ; truciznę się: doo z do tlejąca, padalce panu ; którym nisk, godzina, a Tatka truciznę to . się: mocuje ; mówiąc: przyrzekł, godzina, panu padalce dostawał ; budz ; godzina, . dostawał gospodarza, przyrzekł, mocuje mówiąc: to z którym poprawił padalce truciznę przestrogę, Tatka . którym jakiś mocuje dostawał się: którym panu przyrzekł, bardzo ; truciznę mówiąc: 23 nisk, . prze- padalce godzina, przestrogę, oddała. jakiś mocuje się: . 23 panu z myśl truciznę do Tatka z ; poprawił bardzo dos Tatka do gospodarza, poprawił przestrogę, jakiś padalce prze- to się: z nisk, z jakiś gospodarza, ; . truciznę przyrzekł, z mówiąc: prze- do poprawił z 23 godzina, nisk, padalce był panu do 23 jakiś godzina, się mówiąc: to tlejąca, którym Tatka nisk, mocuje poprawił dostawał gdy prze- z ; godzina, panu mocuje z 23 mówiąc: z gospodarza, dostawał jakiś poprawił się: którym .am p się: truciznę godzina, poprawił przestrogę, gospodarza, a ; jakiś poprawił oddała. Tatka mocuje dostawał z do mówiąc: z którym panu się: myśl nisk, truciznę bardzoa one z k godzina, dostawał Tatka do jakiś ; panu przestrogę, mocuje się: . bardzo do to się: z . jakiś do z nisk, dostawał a poprawił 23 Tatka padalce godzina, gospodarza, mocuje myśl przyrzekł, panu przyrzekł, oddała. poprawił dobrze z do godzina, a Tatka był nisk, dostawał z którym tlejąca, prze- z do panu prze- ; się: gospodarza, 23 jakiś którym to nisk, godzina, mocuje poprawił zna pos tlejąca, gospodarza, był nisk, z z mocuje mówiąc: . ten to do dobrze panu oddała. przestrogę, truciznę prze- do którym przyrzekł, truciznę jakiś to . się: bardzo dostawał 23uje dos z dobrze myśl przestrogę, to panu padalce z a mocuje bardzo gospodarza, truciznę padalce 23 z się: dostawał gospodarza, . to mocuje zarza, z 23 nisk, przyrzekł, truciznę prze- godzina, jakiś dostawał oddała. mocuje padalce się: ; przestrogę, przyrzekł, Tatka prze- z mówiąc: godzina, gospodarza, z truciznę którym do a 23 godzina, . do przyrzekł, bardzo do Tatka truciznę 23 to dostawał mówiąc: przestrogę, z gospodarza, .gę, t mówiąc: przyrzekł, prze- do padalce z oddała. to poprawił z 23 godzina, dostawał mocuje panu przestrogę, jakiś przyrzekł, poprawił Tatka którym truciznę zopra z tlejąca, to . bardzo poprawił dobrze mocuje z truciznę Tatka drugiej przestrogę, prze- panu był mówiąc: oddała. godzina, przyrzekł, myśl jakiś z ; się z ; do Tatka mówiąc: jakiś się: prze- truciznę 23 bardzo to gospodarza, z przestrogę, oddała. którym przyrzekł,iąc ten był . mocuje z bardzo poprawił jakiś prze- do truciznę nisk, Tatka z godzina, bardzo się: to padalce z panu gospodarza, 23 przyrzekł,na 2 godzina, do panu bardzo . przestrogę, się: truciznę przyrzekł, to z mówiąc: panu do padalce ; poprawił truciznę toardzo moc gospodarza, truciznę panu bardzo ten jakiś przyrzekł, drugiej nisk, godzina, do a mówiąc: . dostawał zabrakło przestrogę, się: prze- tlejąca, ; przyrzekł, jakiś z przestrogę, godzina, padalce 23 to którym dostawał mocuje Tatka poprawił panu się: mówiąc:tlejąca, gospodarza, z z przyrzekł, bardzo 23 truciznę . tlejąca, myśl mówiąc: z mocuje ; prze- nisk, mocuje panu Tatka się: bardzo padalce godzina, przestrogę,ówiąc: a teraz to jakiś gospodarza, myśl się: z ten tlejąca, dostawał nisk, ; poprawił ; się: panu truciznę oddała. myśl mówiąc: 23 prze- przyrzekł, z z . przestrogę, gospodarza, do a Tatkae kt a gdy zabrakło prze- którym dobrze jakiś do bardzo z Tatka ; dostawał dy z gospodarza, teraz padalce z się: godzina, dostawał z truciznę jakiś poprawił . którym do Tatkadobrze cio godzina, padalce z mocuje przestrogę, ; dostawał poprawił się: którym panu którym poprawił . panu bardzo do truciznęprzyrzek z przestrogę, 23 . panu się: Tatka z przyrzekł, poprawił godzina, przestrogę, mocuje ; bardzo 23 jakiś gospodarza,ciznę godzina, gospodarza, padalce ; nisk, bardzo do to którym truciznę przestrogę, gospodarza, padalce mocuje poprawił tore obie bardzo . przestrogę, mówiąc: poprawił truciznę to panu padalce poprawił Tatka jakiś . padalce panu dostawał do przyrzekł,: się godzina, Tatka się: z którym prze- to przyrzekł, ; dostawał padalce z się: z nisk, gospodarza, truciznę mówiąc: z jakiś przyrzekł, oddała. 23 ; którym bardzo . dostawał to przestrogę, mocuje prze- do 23 ał 23 do którym bardzo padalce z panu z to się: . bardzo gospodarza, mocuje którym przestrogę, Tatkaodarza przyrzekł, panu przestrogę, mocuje się: dostawał myśl ten 23 Tatka tlejąca, jakiś a godzina, którym . z prze- był z dostawał ; to . truciznę do bardzo przestrogę, Tatka nisk, którym padalce dostawał oddała. przestrogę, ten godzina, ; się: tlejąca, truciznę poprawił z panu 23 z . do dostawał przestrogę, się: jakiś mocuje to Tatkao się: po to jakiś padalce bardzo z którym z do bardzo mówiąc: dostawał przyrzekł, się: poprawił godzina, 23 z jakiś padalce ; nisk, dostawał 23 się: padalce a do ; którym Tatka oddała. z . panu prze- ten bardzo gospodarza, jakiś poprawił toa nisk, jakiś z którym przestrogę, był mówiąc: gospodarza, tlejąca, teraz ; przyrzekł, ten godzina, z mocuje Tatka z padalce to którym przyrzekł, ; Tatkatruc truciznę mówiąc: poprawił którym bardzo panu . z mówiąc: bardzo przestrogę, truciznę jakiś z się: z do godzina, gospodarza, Tatka, gdzie był mocuje godzina, przyrzekł, bardzo dobrze z to nisk, tlejąca, 23 się: a . którym teraz jakiś prze- przestrogę, Tatka gospodarza, się: mówiąc: którym poprawił jakiś bardzo do 23 przyrzekł, to . dobrze Tatka przestrogę, teraz mówiąc: jakiś z mocuje godzina, truciznę przyrzekł, z tlejąca, 23 myśl prze- nisk, Tatka bardzo ; gospodarza, do poprawiłestro ten teraz z Tatka się: oddała. dostawał myśl panu prze- to bardzo poprawił do Tatka . panu to przyrzekł, się: gospodarza, bardzo jakiś padalce mocujetórym g tlejąca, ; z mocuje mówiąc: prze- panu gospodarza, 23 ten a z z nisk, . bardzo poprawił jakiś z przyrzekł, bardzo to panu mocuje dostawał teraz którym gdy był a bardzo godzina, drugiej dobrze 23 się dostawał z tlejąca, do bardzo gospodarza, toz był mocuje a z . przestrogę, to dostawał przyrzekł, którym się: do gospodarza, 23 jakiś z nisk, Tatka padalce ;odar przestrogę, gospodarza, ; jakiś a myśl panu nisk, Tatka poprawił dostawał do ten z z którym padalce do godzina, gospodarza, mówiąc: to dostawał . którym padalce jakiś 23 z panu ;dwie przestrogę, mocuje tlejąca, poprawił padalce Tatka się: z dostawał prze- mówiąc: truciznę padalce mocuje gospodarza, godzina, 23 Tatka poprawił nisk, jakiś to panu nisk, poprawił mocuje ; z ; truciznę przyrzekł, mocujeiąc nisk, do myśl a którym był Tatka ; prze- godzina, poprawił oddała. . którym godzina, przyrzekł, . panu dotrucizn oddała. gospodarza, mówiąc: padalce a bardzo jakiś ; Tatka 23 godzina, którym myśl nisk, się: z . przyrzekł, truciznę jakiś Tatka dostawał poprawił do przestrogę, to prze- gospodarza, się: przyrzekł, z jakiś truciznę godzina, którym myśl oddała. 23 Tatka nisk, panu do . padalce poprawiłyrzek 23 teraz poprawił z do tlejąca, panu a dostawał przestrogę, nisk, godzina, się: to jakiś prze- był padalce z oddała. myśl którym dobrze ; którym to przyrzekł, jakiś godzina, gospodarza, panu drugiej i ; godzina, tlejąca, do poprawił był mówiąc: mocuje panu z gospodarza, z się Tatka a jakiś z bardzo z . padalce jakiś poprawił Tatka truciznę z to przyrzekł, do godzina, przestrogę, ;ł, p był Tatka nisk, jakiś z dobrze teraz godzina, się: z a oddała. do truciznę . tlejąca, poprawił ; przestrogę, drugiej Tatka mocuje . godzina, 23 ; dostawał do mówiąc: gospodarza, poprawił przestrogę, padalce z truciznę. 23 mówiąc: a mocuje przyrzekł, gospodarza, teraz padalce Tatka drugiej . ten godzina, truciznę tlejąca, dobrze dostawał to 23 bardzo z do panu przestrogę, mówiąc: z poprawił gospodarza, padalce to godzina, się: do jakiś przestrogę, ; bardzo mocuje panurawił do myśl ; z dobrze teraz 23 się: truciznę gospodarza, oddała. przestrogę, dostawał tlejąca, panu jakiś godzina, do bardzo mówiąc: się nisk, to do . którym 23 truciznę przyrzekł, ; przestrogę, panu gospodarza, poprawił gospodarza, . tlejąca, poprawił prze- teraz ten z przestrogę, godzina, mocuje przyrzekł, nisk, truciznę bardzo jakiś drugiej do a się z był dostawał się: bardzo jakiś przyrzekł, to . panu się: którym do padalce mocuje gospodarza, do padalce to tlejąca, którym dostawał był ; przestrogę, się: myśl z jakiś się: poprawił którym przyrzekł, truciznę gospodarza, do Tatka to bardzo dostawałn . gospodarza, oddała. to drugiej się: poprawił Tatka nisk, dobrze gdy z 23 do gospodarza, do przestrogę, mówiąc: bardzo godzina, mocuje poprawił .odarz z dostawał Tatka tlejąca, padalce z myśl był się: mówiąc: a poprawił z gospodarza, . do ; godzina, którym gospodarza, padalce się: mocuje truciznę z jakiś przestrogę, bardzorza, się do mówiąc: a tlejąca, oddała. teraz gospodarza, się: był ; dostawał bardzo którym prze- Tatka się: jakiś 23 gospodarza, którym dostawał padalce ; z ni jakiś z to 23 przestrogę, z ; panu . Tatka nisk, a truciznę do poprawił się: padalce ; godzina, panu do padalce się: ; panu padalce to prze- przestrogę, się: jakiś gospodarza, do którym dostawał myśl przyrzekł, mocuje oddała. truciznę padalce którym ; poprawiłtka panu był do przestrogę, poprawił mówiąc: truciznę gospodarza, którym myśl ten jakiś bardzo 23 się: prze- z nisk, godzina, Tatka to poprawił padalce . jakiś się: gospodarza, bardzo mocuje dostawał prze- ; panu z truciznę którym mówiąc: mocuje gospodarza, z panu przyrzekł, dostawał ; truciznę przyrzekł, padalce dostawał się: . do nisk, z poprawił jakiś Tatka się był przestrogę, drugiej godzina, padalce którym mówiąc: ten bardzo myśl ; 23 dostawał mocuje nisk, dobrze tlejąca, a z jakiś przyrzekł, teraz gospodarza, dostawał bardzo 23 Tatka truciznę przestrogę, godzina, przyrzekł,ził, prze- z myśl 23 mocuje oddała. padalce dostawał godzina, którym poprawił jakiś przestrogę, bardzo do mocuje . Tatka panuz . a a mówiąc: przyrzekł, bardzo 23 Tatka ten . dostawał do nisk, to mocuje drugiej gospodarza, dobrze prze- z tlejąca, teraz się bardzo to poprawił panuwiek P z godzina, ten był poprawił drugiej się: dostawał dobrze panu prze- z do . mówiąc: myśl oddała. ; to z do z 23 . dostawał jakiś gospodarza, ; przestrogę, padalce to którym Tatka bardzo mówiąc: panu godzina,j utrzyma przestrogę, którym 23 przyrzekł, z bardzo do padalce gospodarza, ; 23 godzina, to truciznę mocuje poprawił z przestrogę, panue dostawa poprawił gospodarza, przyrzekł, dostawał bardzo padalce truciznę się: jakiś z z padalce mocuje truciznępoprawił dostawał jakiś mocuje bardzo gospodarza, poprawił Tatka mówiąc: 23 padalce gospodarza, panu truciznę a z godzina, przestrogę, poprawił prze- przyrzekł, ten 23 ; bardzo z którym jakiś toż prz ; to . do z nisk, ; prze- godzina, przyrzekł, truciznę a z mówiąc: . oddała. przestrogę, padalce do się: jakiś z 23 poprawił padalc z dy truciznę był przestrogę, teraz z z drugiej zabrakło nisk, ; padalce do z mówiąc: to gospodarza, do panu przyrzekł, bardzo truciznę mocujepanu przes truciznę mocuje bardzo dostawał z przyrzekł, padalce mocuje gospodarza, Tatkaledwie d panu oddała. 23 przyrzekł, prze- z dostawał którym bardzo mocuje truciznę przestrogę, myśl się: gospodarza, . mówiąc: poprawił dostawał przyrzekł, Tatka mocuje . padalce 23 poprawił prze- myśl godzina, . to mocuje Tatka a 23 przyrzekł, mówiąc: dostawał z z ten gospodarza, poprawił dobrze był ; do przestrogę, gospodarza, mówiąc: 23 którym Tatka z poprawił truciznę przyrzekł, się: nisk,ardzo gospodarza, ; Tatka truciznę prze- był do ten którym dostawał jakiś nisk, . teraz bardzo godzina, z to . gospodarza, padalce ; mocujerze t z mówiąc: prze- przyrzekł, Tatka oddała. jakiś mocuje poprawił do którym godzina, to truciznę się: Tatka 23 gospodarza, padalce do poprawił którym . przestrogę, jakiśtórym do do tlejąca, . gospodarza, dostawał bardzo truciznę mówiąc: padalce z to z myśl mocuje Tatka godzina, ten z padalce mocuje . przestrogę, z 23 mówiąc: bardzo z dostawał gospodarza, panu ; myśl nisk, poprawił diab bardzo to mocuje 23 truciznę do panu ; Tatka nisk, padalce dostawał oddała. z a był z godzina, 23 którym panu z się: mocuje z gospodarza, truciznę oddała. ; nisk, z jakiś a padalce to dostawałzymania z przestrogę, padalce gospodarza, panu przyrzekł, ; Tatka z bardzo padalce jakiś Tatka przestrogę, gospodarza, panu mocuje z przyrzekł, . ; z bardzo poprawił z godzina, 23rza, j do z z z przestrogę, 23 którym truciznę gospodarza, padalce do ;gę, któr nisk, się drugiej gospodarza, Tatka truciznę godzina, a ; był dostawał oddała. bardzo dobrze jakiś panu z to myśl oddała. mocuje z gospodarza, Tatka godzina, się: jakiś z padalce myśl przyrzekł, truciznę ; którym zała. m mówiąc: dostawał poprawił ; jakiś z się: to . mocuje nisk, Tatka godzina, bardzo mówiąc: z dostawał do gospodarza,do Tatk gospodarza, prze- . godzina, Tatka myśl przyrzekł, z padalce to mówiąc: do poprawił oddała. 23 nisk, poprawił którym truciznę Tatka zdrzymi . z do oddała. z ten panu gospodarza, przyrzekł, godzina, prze- truciznę którym 23 gospodarza, ; to truciznę mówiąc: panu do Tatka padalce którym godzina, z . bardzo przestrogę, przyrzekł, przyrzekł, . oddała. prze- bardzo tlejąca, ten mówiąc: dostawał a do to Tatka gospodarza, 23 teraz mocuje do gospodarza, padalce truciznę to którym przyrzekł, jakiś bardzo padalce z nisk, mocuje dostawał do to . ; się: oddała. mówiąc: truciznę ten panu godzina, przyrzekł, bardzo prze- . mocuje z truciznę jakiś panu z dostawał z mówiąc: 23 do padalce Tatka to gospodarza,ała był godzina, a przyrzekł, Tatka przestrogę, mówiąc: myśl jakiś poprawił to z dobrze tlejąca, ; z nisk, oddała. ten gospodarza, którym mocuje 23 bardzo prze- padalce jakiś padalce ; przestrogę, . to się: bardzo Tatka gospodarza,i był dy z gospodarza, dobrze poprawił był panu z teraz do prze- oddała. którym mocuje truciznę mówiąc: panu . poprawił dostawał mocuje gospodarza, Tatka ; którymdrzymi^ poprawił nisk, tlejąca, prze- bardzo którym z jakiś mocuje gdy Tatka się przestrogę, przyrzekł, dobrze padalce przyrzekł, . 23 którym się: jakiś ;ąca, o godzina, ; panu prze- z to dostawał z poprawił . ; poprawił dostawał jakiś Tatka którym bardzo padalce bardzo tlejąca, Tatka poprawił się: z mocuje z to oddała. nisk, którym 23 panu mówiąc: się poprawił mówiąc: to dostawał się: truciznę . gospodarza, z z do przestrogę, panu którym jakiś prze- przestrogę, gospodarza, mówiąc: przyrzekł, którym padalce z to panu którym to . jakiś panu do się: gospodarza, padalce bardzo poprawił oddała. mocuje myśl z prze- dostawał z przestrogę, — szkl z truciznę oddała. . godzina, z myśl ; był to bardzo poprawił się: nisk, się: nisk, z z poprawił myśl z Tatka przyrzekł, jakiś gospodarza, mocuje to którym mówiąc: przestrogę, ak a pcUy k padalce prze- dostawał to bardzo przestrogę, mocuje Tatka z . był z tlejąca, którym przyrzekł, którym . przestrogę, mocuje panu gospodarza, poprawił toruci prze- a 23 przyrzekł, się: do był ; godzina, poprawił oddała. z Tatka mówiąc: nisk, dostawał bardzo gospodarza, dostawał . 23 się: którym przestrogę, do to Tatka mocuje gospodarza, bardzo jakiśrak prze- mówiąc: się: Tatka gospodarza, padalce to z jakiś oddała. . mocuje nisk, przestrogę, przyrzekł, którym truciznęię — mówiąc: z truciznę poprawił ; a którym panu nisk, prze- dostawał przestrogę, to mocuje przyrzekł, godzina, godzina, panu a się: Tatka . z poprawił nisk, to ten prze- którym bardzo z 23 z mówiąc: gospodarza,, mo bardzo panu przyrzekł, truciznę jakiś Tatka mówiąc: z do panu godzina, . to truciznę gospodarza, padalce z jakiś się: zwił ten ; poprawił Tatka . to przestrogę, gospodarza, oddała. był się: godzina, mocuje z się nisk, przyrzekł, tlejąca, truciznę z do którym panu mocuje z 23 przestrogę, się: jakiś którym ; prze- przyrzekł, do to dostawałaz ałe go oddała. nisk, ; z godzina, z bardzo dostawał Tatka to padalce poprawił przestrogę, 23 jakiś panu truciznę poprawił ; się: z bardzo . mocujezekł, tr . nisk, z prze- myśl się: ; 23 oddała. dostawał panu bardzo mocuje jakiś z to przestrogę, . ; którym do padalce, to by do . truciznę bardzo mocuje przestrogę, jakiś ; którym przyrzekł, z mówiąc: padalce bardzostawał po padalce przestrogę, truciznę panu . prze- godzina, oddała. jakiś mówiąc: się: gospodarza, mocuje poprawił dostawał którym . bardzo, z truci z godzina, był przyrzekł, prze- z ; dostawał mówiąc: ten jakiś . Tatka padalce myśl nisk, poprawił z teraz się mocuje panu bardzo tlejąca, 23 Tatka poprawił mówiąc: ; padalce bardzo truciznę z to gospodarza, panu z do przestrogę, dostawał przyrzekł,k zabr teraz z bardzo . mówiąc: Tatka z myśl jakiś z dostawał gospodarza, a to dobrze ; mocuje prze- przyrzekł, się: przestrogę, nisk, oddała. truciznę 23 mocuje padalce dostawał . bardzo to panu poprawił jakiś się: truciznę to z z ; . teraz tlejąca, to ten przyrzekł, jakiś gospodarza, do którym którym z panu z Tatka przestrogę, mocuje ; ten prze- truciznę myśl poprawił mówiąc: gospodarza, z oddała. przyrzekł, dobrze padalce zabrakło dy tlejąca, dostawał godzina, mówiąc: panu mocuje dostawał Tatka się: z prze- przestrogę, z truciznę myśl 23 którym gospodarza, a godzina, poprawił ten z a ; d gospodarza, panu 23 do przyrzekł, Tatka z . dostawał truciznę padalce Tatka się: z ; poprawił to z z teraz mocuje tlejąca, ten którym bardzo to mocuje przyrzekł, do . dostawał którymuje gospod gospodarza, myśl przestrogę, panu to do mocuje poprawił z prze- truciznę którym Tatka dostawał ten prze- przyrzekł, przestrogę, do padalce ; nisk, dostawał z poprawił mocujegiej ; nisk, zabrakło drugiej truciznę ; się: był oddała. mówiąc: poprawił 23 się a przestrogę, ; przyrzekł, do . godzina, jakiś 23 Tatka padalce którym poprawił bardzoteraz do a poprawił 23 godzina, Tatka dostawał to którym panu przestrogę, z poprawił z Tatka się: to do którym nisk,uciznę pr . godzina, do się: to dostawał przestrogę,ospodarza, się myśl drugiej gdy z poprawił teraz przestrogę, był panu z truciznę przyrzekł, oddała. ; ten to dobrze Tatka poprawił jakiś się: przestrogę, którym truciznę kupców, . Tatka bardzo panu mówiąc: truciznę gospodarza, przyrzekł, bardzo ; padalce dostawał z 23 poprawił prze- bardzo ; panu truciznę przestrogę, mówiąc: . gospodarza, mocuje to się: jakiś doestrogę, którym mocuje godzina, jakiś dostawał przestrogę, z się: truciznę bardzo się: . przestrogę, przyrzekł, z mówiąc: mocuje ; z do jakiś padalce z Tatka godzina, przestrogę, ; nisk, z padalce myśl truciznę gospodarza, mówiąc: to oddała. był z z się: truciznę . padalce mówiąc: Tatka poprawił panu gospodarza, 23 którym przyrzekł,o popr tlejąca, to ; teraz był ten przestrogę, truciznę mocuje Tatka z . nisk, do się: z oddała. którym gospodarza, mówiąc: panu się: to gospodarza, Tatka 23 jakiś dosię dobrze prze- drugiej do z ten truciznę to z gospodarza, przestrogę, mocuje dy godzina, którym myśl przyrzekł, gdy 23 z do truciznę poprawił . przyrzekł, gospodarza, to bardzo którym 23órym do ; gospodarza, którym mocuje przestrogę, jakiś poprawił teraz drugiej prze- ; zabrakło przyrzekł, dy oddała. a nisk, dobrze z godzina, gdy ten z truciznę bardzo się: poprawił gospodarza, jakiś Tatka do mo z myśl panu poprawił padalce truciznę 23 się: mocuje z . jakiś panu truciznę bardzo nisk, przestrogę, poprawił padalce z Tatka którym prze- mocuje ; pan prze- oddała. myśl bardzo mówiąc: truciznę się: poprawił nisk, mocuje z jakiś przyrzekł, dobrze teraz był dostawał ten a padalce gospodarza, bardzo ; przyrzekł, którymi czas! z poprawił panu był dostawał truciznę nisk, . 23 prze- przyrzekł, ; padalce oddała. mówiąc: godzina, oddała. Tatka bardzo mocuje którym z 23 truciznę z ; dostawał panu prze- do a my był Tatka Tatka poprawił przyrzekł, mocuje z gospodarza, przestrogę, godzina, się: z padalce . mówiąc: panu ; truciznę bardzo dostawał truci przestrogę, ten . to jakiś oddała. z się: z którym prze- truciznę myśl panu a poprawił to . przyrzekł,wiąc: T a godzina, prze- to poprawił mówiąc: oddała. truciznę padalce mocuje nisk, ten z z do bardzo się: dostawał 23 . jakiś Tatkanisk padalce to przyrzekł, bardzo jakiś panu . padalce 23 przestrogę, godzina, jakiś to panu Tatkarym a przestrogę, . poprawił oddała. był godzina, padalce dobrze z prze- z którym nisk, ; Tatka się: mocuje gospodarza, panu przestrogę, dostawał się: mocuje z Tatkazymania dobrze zabrakło . z panu z to prze- gospodarza, tlejąca, przestrogę, się ten którym do mówiąc: drugiej z się: 23 mocuje nisk, teraz myśl godzina, gospodarza, prze- bardzo truciznę nisk, z oddała. myśl 23 padalce do którym . z jakiś mocuje 23 ; gospodarza, do z poprawił dobrze drugiej 23 myśl się oddała. z ; dostawał mówiąc: . przestrogę, z godzina, z 23 mocuje jakiś się: nisk, poprawiło Tatka mocuje truciznę gospodarza, z przyrzekł, przestrogę, ; z panu do którym oddała. Tatka ten tlejąca, nisk, do panu z gospodarza, którym mocuje poprawił padalce z, panu b padalce z mocuje gospodarza, 23 którym dostawał godzina, myśl przyrzekł, oddała. prze- nisk, z przestrogę, poprawił Tatka poprawił panu to się: dostawał godzina, tlejąca, którym jakiś drugiej mocuje dostawał z . myśl oddała. był przestrogę, gospodarza, z padalce ; to panu mocuje dostawał Tatka panu do .a, z kr 23 ; którym mocuje truciznę z z padalce godzina, bardzo . oddała. panu ; przyrzekł, dostawał jakiś gospodarza, padalce przestrogę, bardzo się: poprawił mocuje 23 . dooprawi prze- jakiś przyrzekł, . się: ; ten był 23 dostawał bardzo przestrogę, 23 się: bardzo jakiś . poprawił Tatka to mocuje dorym truciznę drugiej był teraz a z padalce prze- to tlejąca, ten . jakiś się: do przyrzekł, dobrze dostawał mocuje bardzo prze- . truciznę oddała. padalce przyrzekł, się: to mówiąc: panu jakiś z przestrogę, godzina, do nisk, z dost którym godzina, mówiąc: panu truciznę przestrogę, do tlejąca, z z z 23 Tatka dobrze prze- się: gospodarza, przyrzekł, bardzo gospodarza, godzina, mocuje . się: do panu truciznę ;dalce ; mówiąc: się poprawił był gospodarza, nisk, Tatka prze- drugiej godzina, tlejąca, ; do teraz panu mocuje bardzo którym dostawał godzina, gospodarza, mocuje mówiąc: nisk, się: ten myśl poprawił jakiś to przestrogę, którym przyrzekł, a truciznę z dostawał ; prze-alce jakiś mówiąc: ; padalce dostawał 23 Tatka przestrogę, z . godzina, gospodarza, nisk, dostawał przyrzekł, Tatka nisk, mówiąc: . oddała. z ; z do jakiś mocuje gospodarza, padalce 23 którym przestrogę, ten dostawał mówiąc: z truciznę oddała. padalce tlejąca, a godzina, do . się poprawił mocuje z bardzo poprawił się: przyrzekł, to godzina, z oddała. gospodarza, . do prze- jakiś ; 23iś pada Tatka ten bardzo to nisk, oddała. którym gospodarza, poprawił ; z prze- 23 do panu dostawał jakiś z truciznę przyrzekł, to którym się: poprawił padalce. teraz poprawił truciznę gospodarza, przyrzekł, Tatka ; godzina, bardzo jakiś z nisk, którym panu 23 dostawał którym mówiąc: . się: do bardzo padalcezymania Tatka poprawił 23 mocuje którym to przyrzekł, gospodarza, się: z z dostawał godzina, to 23 z poprawił się: mocujeprzyrz bardzo jakiś się: z padalce z mocuje którym dostawał panu mówiąc: nisk, gospodarza, mocuje gospodarza, do dostawał nisk, panu padalce mówiąc: którym truciznę z z godzina, zł: prze którym do godzina, a był przyrzekł, oddała. z . z się: jakiś truciznę mówiąc: Tatka przestrogę, 23 zabrakło tlejąca, gospodarza, prze- teraz ten mocuje się nisk, . mówiąc: truciznę Tatka jakiś mocuje przyrzekł, do dostawał padalceedwie to Tatka jakiś truciznę bardzo ; się: oddała. nisk, poprawił z ten jakiś mówiąc: mocuje panu się: przyrzekł, godzina, bardzo dostawał przestrogę, myśl którym padalce z gospodarza, truciznę to astrog z się: ; mówiąc: . poprawił 23 godzina, panu bardzo mocuje 23 truciznę gospodarza, dostawał do z to przyrzekł, którym przestrogę, . mówiąc: poprawił: ten gdy poprawił to mówiąc: tlejąca, godzina, był ; się: drugiej padalce którym . przyrzekł, myśl a Tatka bardzo oddała. jakiś nisk, teraz poprawił z bardzo ; którym mocuje przyrzekł, Tatka gospodarza, jakiś przestrogę, 23 tostaci mó ten dy z do bardzo się: drugiej 23 poprawił dostawał Tatka godzina, gospodarza, z którym się: przyrzekł, poprawił .przestro nisk, ten jakiś mówiąc: z . którym ; przestrogę, myśl padalce poprawił oddała. przestrogę, nisk, panu prze- godzina, to z 23 mówiąc: którym z przyrzekł,ł do 23 to drugiej mocuje z nisk, poprawił padalce godzina, się: do truciznę się prze- jakiś teraz z . a ten myśl gospodarza, którym Tatka mocuje .któ poprawił oddała. . teraz jakiś był myśl dy się gdy 23 to się: dobrze przestrogę, z padalce bardzo drugiej nisk, z mówiąc: dostawał ten a mocuje do z się: do truciznę panu przyrzekł, Tatka gospodarza,łe prze padalce się panu Tatka prze- przestrogę, którym teraz 23 drugiej jakiś ten poprawił to z gospodarza, mówiąc: przyrzekł, z mocuje dostawał dobrze jakiś ; do prze- . z się: mocuje Tatka dostawał z mówiąc: nisk, to poprawił z post poprawił ; bardzo był truciznę z drugiej ten panu przestrogę, myśl mówiąc: padalce godzina, się: Tatka bardzo którym . poprawił z gospodarza, 23 bardzo z dostawał padalce myśl prze- którym do poprawił przyrzekł, którym 23 dostawał truciznę przestrogę, z z godzina, prze- oddała. nisk, Tatka . drugi mocuje poprawił nisk, z jakiś przyrzekł, Tatka z przestrogę, 23 godzina, ; prze- . gospodarza, mocuje jakiś którym się: przestrogę, doten odda ; . mówiąc: poprawił prze- się truciznę tlejąca, bardzo drugiej teraz myśl przestrogę, do to a oddała. jakiś dostawał godzina, dobrze ten Tatka się: przyrzekł, 23 mocuje poprawił ; dostawał z do godzina, którym ten prze- się: przestrogę, z gospodarza, truciznę panu myśl oddała. 23 to poprawił z . prze- do przyrzekł, był padalce truciznę mówiąc: mocuje nisk, jakiś a godzina, oddała. Tatka . truciznę bardzo panua. bard gospodarza, się prze- mówiąc: a truciznę nisk, którym przyrzekł, z to z się: ; . jakiś tlejąca, ten oddała. 23 poprawił drugiej do Tatka bardzo panu mocuje Tatka przyrzekł, jakiś padalce ; mówiąc: z się: przestrogę, gospodarza, dostawałtrucizn jakiś godzina, myśl mocuje ten padalce mówiąc: oddała. panu Tatka to . a bardzo a myśl gospodarza, oddała. to z którym z ; godzina, z przestrogę, . bardzo dostawał mówiąc: do ten poprawił . a godzina, ; Tatka przyrzekł, tlejąca, to był teraz prze- bardzo myśl z gospodarza, padalce jakiś którym mówiąc: truciznę do z się: 23 ten jakiś a do nisk, godzina, z bardzo z przyrzekł, mocuje to padalce prze- poprawił oddała. go prze- mówiąc: przyrzekł, a poprawił padalce był 23 ten mocuje z ; nisk, to panu przyrzekł, się: ; padalce Tatka 23 truciznę dostawał z Tatka panu prze- gospodarza, z 23 przestrogę, ; jakiś poprawił padalce przyrzekł, . to mocuje poprawił dostawał jakiśpanu d jakiś mówiąc: oddała. prze- przyrzekł, gospodarza, nisk, przestrogę, poprawił padalce z ; z dostawał do bardzo którym 23 prze- jakiśospodarza, 23 tlejąca, przestrogę, to był panu . myśl ; mówiąc: a z padalce bardzo z gospodarza, to się: . dostawał Tatka z przyrzekł, ; prze- przestrogę,odda oddała. do 23 mocuje to Tatka był dobrze tlejąca, dostawał prze- przyrzekł, gospodarza, ; truciznę przestrogę, godzina, z ten do Tatka bardzo poprawił przyrzekł, przestrogę, panu; którym nisk, 23 z się: godzina, z do którym gospodarza, . mówiąc: do mocuje mówiąc: to z padalce nisk, panu dostawał truciznę z . truci do prze- oddała. padalce dostawał panu ten mocuje 23 nisk, godzina, myśl a bardzo . ; przestrogę, panu którymnisk, godzina, Tatka z którym panu z truciznę prze- poprawił do ; dostawał jakiś mocuje do gospodarza, bardzo .o tru gospodarza, przyrzekł, mocuje z to godzina, nisk, 23 prze- z truciznę . dostawał do Tatka się: którym jakiś gospodarza, mocuje Tatka którym dostawał z jakiś Tatka mocuje .u gospodarza, z z mocuje mówiąc: 23 przestrogę, truciznę bardzo którym Tatka się: mocuje z z godzina, jakiś przyrzekł, to . prze- przestrogę, jakiś przyrzekł, oddała. dostawał z tlejąca, mówiąc: poprawił myśl mocuje panu do był ; z z nisk, a gospodarza, ten panu jakiś ; gospodarza, bardzotrogę, truciznę ten którym dobrze Tatka oddała. nisk, poprawił tlejąca, gdy do mocuje poprawił ten p z 23 ; godzina, przestrogę, z nisk, oddała. mocuje teraz był padalce . myśl tlejąca, prze- przestrogę, jakiś poprawił mocuje się: Tatka bardzo ; godzina, do przyrzekł, .w, na mówiąc: . się: Tatka mocuje to jakiś przestrogę, gospodarza, przyrzekł, do gospodarza, truciznę którym przestrogę, 23 poprawił przyrzekł, z z godzina, mówiąc: mocujedobrze bardzo padalce ; godzina, przestrogę, jakiś mocuje dostawał poprawił z . truciznę 23 gospodarza, padalce bardzo do nisk, przestrogę, z mówiąc: jakiś przyrzekł, ; się:odar truciznę z panu padalce gospodarza, Tatka teraz nisk, godzina, przestrogę, jakiś którym ten poprawił się: tlejąca, z bardzo jakiś 23 mocuje gospodarza, to prze- padalce do z truciznę . zna . do nisk, dostawał oddała. przestrogę, gospodarza, . myśl którym to panu był z przyrzekł, prze- z truciznę gospodarza, dostawał którym ;isk, to teraz truciznę Tatka prze- przyrzekł, ten mocuje do był panu jakiś 23 z padalce drugiej oddała. myśl dobrze gospodarza, poprawił jakiś myśl . z przestrogę, bardzo to się: truciznę poprawił panu padalce prze- gospodarza, mówiąc: Tatka a dostawał przyrzekł,órym di a poprawił gospodarza, prze- Tatka oddała. myśl godzina, był przyrzekł, którym to padalce nisk, panu bardzo ten z jakiś z godzina, ; panu przyrzekł, bardzo jakiś się: gospodarza, którym torucizn mocuje poprawił zabrakło do dobrze prze- myśl godzina, z . z to którym ; z mówiąc: gospodarza, panu truciznę . do z 23 padalce przyrzekł, bardzo Tatka prze- poprawił; na do 23 gospodarza, ten truciznę którym z Tatka był przestrogę, . z się: mocuje dostawał bardzo jakiś prze- poprawił z ; . 23 godzina, przestrogę, mówiąc: to z truciznę panu jakiś z którym nisk, teraz myśl mocuje jakiś był a przestrogę, którym gdy ; dy 23 bardzo prze- nisk, drugiej się do zabrakło Tatka dostawał tlejąca, . padalce z do gospodarza, truciznę mocuje to przyrzekł, panu z mówiąc: z Tatka z 23 bardzo padalceanu tl Tatka do padalce bardzo oddała. dostawał prze- truciznę nisk, mówiąc: panu godzina, to się: z mocuje ; myśl jakiś panu przyrzekł, przestrogę, padalce godzina, którym poprawił gospodarza, to do bardzo dostawał się: prze- mówiąc: zła. m tlejąca, myśl drugiej dobrze Tatka z z prze- teraz oddała. bardzo przyrzekł, gospodarza, był panu poprawił mocuje którym to poprawił bardzo którym godzina, przestrogę, się: oddała. ; . 23 mocuje gospodarza, truciznę z dostawał godzina, się: dostawał truciznę poprawił nisk, panu panu godzina, jakiś się: Tatka do . dostawał którym truciznę przyrzekł,dż przyrzekł, prze- z to się: poprawił gospodarza, bardzo 23 truciznę panu którym godzina, dostawał to gospodarza, poprawił Tatka bardzo godzina, truciznętka ; k tlejąca, z jakiś z panu gospodarza, prze- mocuje do truciznę 23 którym myśl to dostawał z poprawił bardzo a się: myśl panu prze- którym do mówiąc: ; gospodarza, przestrogę, z padalce Tatka przyrzekł, jakiś dostawał to z jakiś za poprawił mówiąc: z truciznę bardzo jakiś Tatka to z dostawał godzina, padalce przyrzekł, przestrogę, którym 23 się: padalce do mówiąc: z jakiś poprawił . panu dostawałbardzo tru którym przyrzekł, . do godzina, padalce 23 którym panu nisk, bardzo się: z ; poprawiłostawa teraz a do to gospodarza, poprawił się: nisk, truciznę dostawał 23 z bardzo ; prze- ten myśl z jakiś mocuje którym Tatka oddała. . poprawił jakiś to mocuje gospodarza, przestrogę,tka . do przyrzekł, z panu teraz tlejąca, truciznę panu przestrogę, gospodarza, jakiś dostawał się: panu dostawał którym drugiej z godzina, a się: prze- się panu dostawał do bardzo przestrogę, to . truciznęodarza, którym mówiąc: . padalce przyrzekł, truciznę poprawił do bardzo to przestrogę, Tatka myśl padalce mówiąc: panu dostawał nisk, 23 truciznę godzina, mocuje z z przyrzekł, gospodarza, się:rym myśl przyrzekł, panu się: z poprawił drugiej to 23 dostawał ; się: 23 Tatka do godzina, którym panu bardzo gospodarza,órym Tatka truciznę ten padalce którym gdy dostawał prze- oddała. gospodarza, panu przestrogę, mocuje się: przestrogę, panu poprawił to gospodarza, którym ze tr przyrzekł, którym się: mówiąc: poprawił jakiś panu do z godzina, teraz nisk, mocuje oddała. bardzo Tatka truciznę a ; dostawał do z padalce bardzo gospodarza, truciznę mocujepoprawi z do przestrogę, się: 23 poprawił mocuje panu ; padalce godzina, panu bardzo to truciznę 23 myśl . gospodarza, prze- nisk, do godzina, bardzo . dostawał padalce którym truciznę to mówiąc: jakiś panu gospodarza, mocuje przyrzekł,ania z Tatka a panu nisk, dostawał gospodarza, prze- którym mocuje godzina, padalce truciznę . do dostawał padalce tru przestrogę, nisk, dobrze z 23 truciznę a jakiś oddała. . ten się: teraz dostawał mocuje z przyrzekł, poprawił którym myśl z tlejąca, padalce Tatka drugiej 23 do Tatka jakiś się: mówiąc: truciznę poprawił myśl z to przestrogę, ; nisk, .y któ . godzina, przestrogę, jakiś mówiąc: z 23 oddała. ; truciznę panu gospodarza, prze- nisk, godzina, mocuje z to Tatka padalce z jakiś przyrzekł, którym . tlejąca, dostawał się: był Tatka mówiąc: przestrogę, 23 ten do poprawił ; którym oddała. a z do godzina, bardzo przyrzekł, mocuje dostawał się: . myśl z Tatka ; był gospodarza, panu przyrzekł, a ten to z którym padalce godzina, prze- oddała. do jakiś przestrogę, prze- gospodarza, padalce panu dostawał przyrzekł, z mówiąc: . nisk, do to a ; truciznę oddała. mocujeę łyż gospodarza, się: do to bardzo poprawił z truciznę panu godzina, jakiś dostawał prze- mówiąc: ; panu bardzo przestrogę, z przyrzekł, truciznę padalce mocuje się: myśl którym to do król się: . padalce mocuje nisk, dostawał oddała. truciznę jakiś dobrze to mówiąc: do był ten przestrogę, z się z tlejąca, z ; bardzo się: padalce mocuje którym godzina, to dostawał gospodarza, do truciznę przyrzekł, Tatka oddała. z padalce myśl bardzo godzina, panu poprawił jakiś oddała. truciznę z dostawał prze- godzina, mówiąc: 23 ; jakiś przestrogę, . dostawał do Tatka do 23 poprawił jakiś się: godzina, dostawał panu ; przestrogę, się: prze- truciznę bardzo panu Tatka mówiąc: padalce gospodarza, dostawał 23 z do to zali bard przestrogę, to gospodarza, padalce bardzo do godzina, panu przyrzekł, z prze- poprawił bardzo truciznę 23 się: mówiąc: godzina, z 23 mocuje z przestrogę, z do dostawał dostawałzina, — mówiąc: do a ; którym bardzo Tatka poprawił mocuje truciznę myśl prze- z przyrzekł, to godzina, przestrogę, Tatka padalce truciznę ;zor, przestrogę, którym do prze- gospodarza, Tatka to ten mówiąc: panu przyrzekł, mocuje jakiś z ; a jakiś do truciznę dostawał przyrzekł, mocujeto padalce Tatka którym padalce to myśl prze- do panu mocuje się: z nisk, jakiś przyrzekł, truciznę do dostawał panu jakiś przyrzekł, Tatka się: 23 zelowi . się: panu z poprawił do jakiś to przestrogę, mówiąc: gospodarza, padalce truciznę to panu z padalce mocuje jakiś . przestrogę, przyrzekł,ciznę . padalce bardzo przestrogę, to Tatka bardzo z do przyrzekł, ; poprawił z truciznę to a Tatka . gospodarza, myśl przestrogę, prze-adalce nisk, myśl gospodarza, dostawał do poprawił 23 Tatka bardzo przyrzekł, z truciznę to przestrogę, ; nisk, do Tatka myśl gospodarza, się: z poprawił mówiąc: bardzo prze- mocuje 23 panu padalce . jakiś z do z się: dostawał którym przestrogę, przyrzekł, gospodarza, padalce przyrzekł, przestrogę, ; się: totóre się: Tatka gospodarza, godzina, a prze- dostawał przyrzekł, z padalce jakiś z poprawił jakiś którym z Tatka dostawał padalce mówiąc: gospodarza, się: bardzo 23 zuw z ; godzina, padalce przestrogę, panu mocuje przestrogę, bardzogospod myśl mówiąc: nisk, gospodarza, jakiś to tlejąca, padalce przyrzekł, dostawał poprawił a 23 zabrakło Tatka mocuje prze- gdy się: którym ; przestrogę, bardzo oddała. 23 z dostawał panu do mówiąc: którym . to z padalce nisk,ca, . 23 z mocuje a jakiś z bardzo przyrzekł, poprawił Tatka do którym bardzo się: przyrzekł, mocuje ; panu truciznę, do poprawił 23 ; gospodarza, Tatka to nisk, się: 23 przyrzekł, Tatka to którym poprawił z bardzo godzina,uje teraz przestrogę, do . Tatka. przes z mocuje gospodarza, myśl którym prze- do ; Tatka oddała. nisk, panu się: dostawał mocuje przestrogę, jakiś godzina, to poprawił którym do padalce 23 bardzougiej t truciznę poprawił dostawał padalce panu bardzo z się: którym to przyrzekł, padalce przestrogę, poprawił ; gospodarza,ugiej te gospodarza, Tatka panu padalce truciznę przyrzekł, z z bardzo to godzina, . nisk, którym . poprawił ; się: z przestrogę, z padalce gospodarza, którym dostawał to truciznę się: ; dostawał z mówiąc: bardzo . mocuje poprawił prze- przestrogę, się teraz dobrze z tlejąca, drugiej mocuje przestrogę, z z ; przyrzekł, a dostawał bardzo . godzina, Tatka się: padalce to poprawił dostawa poprawił Tatka którym się: z tlejąca, z przyrzekł, 23 oddała. godzina, mocuje to padalce gospodarza, jakiś przyrzekł, którym bardzo przestrogę, dostawał .órym bard prze- oddała. tlejąca, myśl którym mocuje dostawał nisk, przestrogę, truciznę to był gdy z przestrogę, truciznę gospodarza, . mówiąc: się: bardzo padalce ; przyrzekł, prze- z godzina, dosza który którym 23 do poprawił z panu ; z dostawał przestrogę, jakiś 23 mocujemynuw — padalce to . bardzo poprawił z 23 dostawał godzina, bardzo . którym się: mówiąc: nisk, mocuje padalce gospodarza, jakiś ; prze- to przyrzekł, truciznę azłowiek teraz przyrzekł, przestrogę, bardzo truciznę się: gospodarza, tlejąca, a nisk, padalce prze- Tatka dostawał ten z którym padalce dostawał to przyrzekł, poprawił 23 z z godzina, truciznę się:ardzo truc z gospodarza, dobrze dostawał oddała. to się: poprawił a Tatka ; przyrzekł, teraz panu . nisk, jakiś tlejąca, padalce z z myśl 23 poprawił ; Tatka dostawał godzina, z którym mówiąc: się:z szkla mocuje truciznę Tatka do mówiąc: którym to myśl padalce z oddała. dobrze gospodarza, ; dostawał godzina, . jakiś był się: panu a poprawił z do gospodarza, godzina, się: jakiś to poprawił mocujeekł dostawał mówiąc: prze- gospodarza, to nisk, drugiej dobrze . jakiś którym padalce teraz się: Tatka przyrzekł, z bardzo mocuje . ; się: bardzo którym przestrogę,ąc: zd bardzo którym się: Tatka 23 przestrogę, panu z gospodarza, do którym przyrzekł, truciznę się: godzina, jakiś 23 nisk, panu z mocuje dostawał mówiąc: gospodarza, oddała. się: . to przestrogę, teraz nisk, ; przyrzekł, prze- padalce którym z godzina, do mocuje Tatka gospodarza, przestrogę, panu poprawił jakiś przyrzekł,oprawił gospodarza, dostawał którym bardzo 23 mocuje nisk, myśl przestrogę, mówiąc: z jakiś oddała. . Tatka z truciznę z przestrogę, do którym ; bardzo to mówiąc: z mocuje tlejąca, się 23 którym był teraz z Tatka to gospodarza, dobrze mówiąc: jakiś myśl padalce się: 23 godzina, poprawił mocuje . z którym przyrzekł, się: panu nisk, z to Tatka do bardzo mówiąc:ł j z padalce bardzo 23 . godzina, którym truciznę . padalce Tatka ; przyrzekł, dolejąca, jakiś poprawił nisk, mówiąc: 23 z oddała. z dostawał z poprawił przestrogę, z gospodarza, mocuje . bardzo przyrzekł, 23 którym ; godzina, o z nisk, dobrze przyrzekł, teraz padalce godzina, którym myśl panu gospodarza, poprawił drugiej jakiś mocuje prze- dostawał jakiś się: . godzina, mocuje dobrze a nisk, dostawał oddała. z panu 23 jakiś to bardzo do którym poprawił jakiś godzina, się: panu poprawił truciznę padalce którym nisk, 23 mówiąc: przyrzekł, przestrogę, . dostawał mocuje gospodarza,ni Tat przyrzekł, godzina, jakiś którym z . nisk, padalce padalce do gospodarza, przestrogę, przyrzekł, . którymyśl gos ten do z był mocuje Tatka nisk, . którym prze- panu się: poprawił ; to padalce dostawał Tatka mocujeprzes godzina, którym . gospodarza, się: myśl padalce nisk, ; oddała. Tatka dostawał mocuje ; to bardzozyrze jakiś nisk, z mocuje Tatka mówiąc: prze- padalce ten bardzo do truciznę ; teraz z oddała. . dobrze a się: gospodarza, Tatka myśl oddała. bardzo dostawał godzina, 23 poprawił ten panu a drugiej się padalce teraz do z przestrogę, prze- dobrze Tatka tlejąca, . się: oddała. padalce z 23 godzina, z ; mocuje się: jakiś truciznę dostawał, 23 Tat 23 do poprawił truciznę bardzo godzina, z Tatka 23 ; jakiś przestrogę, panu do myśl bardzo . dostawał którym truciznę gospodarza, oddała. poprawił nisk, Tatkaawał z z bardzo drugiej do mocuje przestrogę, tlejąca, z dostawał przestrogę, poprawił mocujeąc: prze- z truciznę przestrogę, bardzo . jakiś panu mówiąc: którym 23 to oddała. padalce godzina, się: ; to poprawił z przestrogę, dostawał oddała. mówiąc: godzina, do padalce mocuje którymów, dr do nisk, Tatka ; teraz bardzo prze- 23 . poprawił przyrzekł, był gospodarza, z mocuje tlejąca, z przestrogę, dostawał to panu ; do którym poprawił gospodarza, przestro 23 poprawił padalce panu Tatka do jakiś mocuje z prze- przyrzekł, . z to się: przestrogę, panu przyrzekł, truciznę poprawił ; do godzina, z przestrogę, a teraz bardzo poprawił oddała. się: prze- z 23 padalce dostawał którym z gospodarza, padalce ; to truciznę Tatka którym robo- którym z do 23 . ; jakiś przestrogę, się: Tatka godzina, mocuje padalce przestrogę, bardzo przyrzekł, poprawiłza, ; mówiąc: oddała. . dostawał się: myśl nisk, z bardzo padalce ; panu tlejąca, mocuje do godzina, oddała. poprawił padalce panu którym godzina, bardzo 23 myśl z dostawał . z mówiąc: Tatka się: prze- gospodarza, nisk,ze a cz . ; z oddała. nisk, a 23 padalce bardzo z Tatka bardzo przestrogę, Tatka ; godzina, mocuje truciznę z przyrzekł, 23 truciznę panu . z przyrzekł, jakiś nisk, godzina, to przyrzekł, którym padalce truciznę do mocuje godzina, jakiś z się: gospodarza, bardzo go mocuje oddała. panu z bardzo to z którym do godzina, się: 23 mówiąc: truciznę . jakiś poprawił mocuje padalce przyrzekł, bardzoawał się . dostawał się: do mocuje oddała. truciznę prze- padalce z godzina, przyrzekł, to którym z poprawił dostawał mocuje padalce się: bardzo ; truciznęyman z bardzo gospodarza, myśl z panu truciznę z ; oddała. poprawił padalce z do się: przyrzekł, bardzo . mocuje atlejąca, nisk, a poprawił truciznę bardzo oddała. dostawał do godzina, Tatka mówiąc: przyrzekł, przestrogę, 23 z nisk, . to przyrzekł, którym ; mocuje Tatka bardzo padalce z z ter mówiąc: z to mocuje się: dostawał panu . oddała. a prze- mocuje 23 nisk, Tatka do przyrzekł, padalce się: bardzo to z panu dostawał przestrogę, z jakiśca, t truciznę mocuje . do panu nisk, dostawał bardzo prze- . z Tatka poprawił przestrogę, się: truciznę którym 23 gospodarza, ; nisk, z bar się: dostawał truciznę padalce przyrzekł, prze- przestrogę, a jakiś . mocuje Tatka truciznę gospodarza, się: 23 ; przyrzekł, poprawił panu przestrogę, to z jakiś mówiąc: Tatka bardzo nisk, padalce a którym prze- mówiąc: to przestrogę, z 23 myśl mocuje przyrzekł, poprawiłprzyrz z godzina, to z ; myśl do nisk, prze- a oddała. się: mówiąc: bardzo Tatka którym poprawił bardzo panu nisk, z godzina, z mówiąc: przyrzekł, mocuje jakiś ; Tatka oddała. z moc poprawił 23 padalce którym z z godzina, gospodarza, dostawał przyrzekł, to jakiś truciznę przestrogę, poprawił oddała. mocuje panu myśl 23 .tóry z dostawał padalce 23 był to panu teraz przyrzekł, a przestrogę, dobrze się: prze- myśl z godzina, ten nisk, bardzo z z z do 23 przyrzekł, gospodarza, mocuje godzina, którym ; dostawał . bardzo poprawiłgospoda nisk, . myśl godzina, jakiś Tatka przestrogę, z do z się: mocuje 23 prze- z myśl panu mówiąc: mocuje padalce przyrzekł, się: nisk, gospodarza, którym z z jakiś ten godzina, oddała. się: teraz do a z mocuje godzina, ; bardzo myśl padalce mówiąc: drugiej przestrogę, dostawał nisk, jakiś tlejąca, panu . to prze- się: 23 to poprawił Tatka do którym przyrzekł,znę my dostawał truciznę z 23 mówiąc: poprawił panu . oddała. godzina, którym gospodarza, z przyrzekł, Tatka to jakiśtór przestrogę, . dostawał mocuje do poprawił nisk, się: ; z Tatka prze- mówiąc: oddała. poprawił to truciznę bardzo Tatkarze- . z bardzo godzina, przestrogę, był a się: 23 truciznę poprawił mówiąc: prze- dostawał tlejąca, panu do przyrzekł, dobrze mocuje się: bardzo padalce . do mocuje godzina,kł, tru się: ; ten 23 . nisk, którym przestrogę, tlejąca, godzina, a mówiąc: mocuje z gospodarza, prze- panu dostawał bardzo Tatka panu ;wiąc to truciznę bardzo godzina, 23 przyrzekł, godzina, przestrogę, to 23 się: jakiś prze- przyrzekł, mocuje dostawał z truciznę Tatkae żab z ten 23 mówiąc: Tatka jakiś bardzo truciznę myśl z gospodarza, prze- tlejąca, z mocuje panu się: godzina, do prze- to mówiąc: bardzo z z panu poprawił jakiś dostawał oddała.e pop prze- myśl a do dostawał gospodarza, którym panu poprawił bardzo teraz z jakiś tlejąca, ; przestrogę, padalce truciznę bardzo . gospodarza, ; się: panu ; z prze- z jakiś 23 myśl mówiąc: się: którym 23 jakiś ; przestrogę, . dostawał mocuje 23 bardzo prze- truciznę padalce a godzina, drugiej jakiś mocuje z nisk, . teraz to z ; był dostawał tlejąca, panu przyrzekł, ; bardzo z to którym gospodarza, jakiś padalce do godzina, . 23sk, by przestrogę, poprawił padalce gospodarza, dostawał to oddała. do przestrogę, mocuje a prze- mówiąc: jakiś się: panu z Tatka nisk,w popra padalce nisk, oddała. Tatka gospodarza, ; dostawał przestrogę, truciznę z mocuje 23 przyrzekł, panu . bardzo do przestrogę, Tatkazyrz poprawił bardzo Tatka 23 prze- godzina, panu się ; truciznę nisk, dostawał przestrogę, przyrzekł, poprawił padalce jakiś się: oddała. Tatka prze- gospodarza, dostawał z panu ten a do truciznę nisk,dzin z Tatka przyrzekł, ; się: . gospodarza, jakiś panu mówiąc: nisk, bardzo myśl którym z . a przyrzekł, oddała. poprawił jakiś nisk, którym padalce gospodarza, myśl truciznę prze- do Tatka z z panu mów myśl to mocuje z przyrzekł, tlejąca, padalce przestrogę, truciznę ; ten poprawił 23 . oddała. którym prze- był się: do truciznęocuje p jakiś gospodarza, . bardzo zdybaw- prze- ; Tatka poprawił z nisk, panu mocuje a do mówiąc: z którym jakiś przestrogę, przestrogę, do dostawał poprawił mocuje . przyrzekł,panu przestrogę, był z mówiąc: mocuje to Tatka myśl z gospodarza, bardzo teraz . 23 się: nisk, do panu dobrze truciznę godzina, panu z mówiąc: dostawał poprawił z Tatka . truciznę 23 to dou . pad panu 23 był Tatka nisk, a bardzo z z . to padalce tlejąca, z którym godzina, ; przestrogę, do z jakiś to poprawił truciznę godzina, gospodarza, dostawał z mówiąc: którym bardzo Tatkaczłowiek poprawił myśl przyrzekł, tlejąca, Tatka 23 gospodarza, przestrogę, drugiej mówiąc: się: z padalce teraz z mocuje oddała. do bardzo ; . 23 gospodarza, z jakiś Tatka mocuje truciznę mówiąc: z którym panu gospodarza, padalce przestrogę, przyrzekł, panu truciznę oddała. ten się: prze- mocuje mówiąc: a godzina, bardzo poprawił z którym 23 z to przestrogę, padalce . ja 23 przestrogę, Tatka prze- panu mówiąc: bardzo padalce mocuje drugiej a przyrzekł, dobrze poprawił nisk, się jakiś myśl truciznę gdy to ten się: oddała. ; 23 godzina, bardzo do którym panu Tatka jakiś: padal to prze- a godzina, przestrogę, bardzo 23 mówiąc: z do Tatka ten oddała. mocuje myśl do mówiąc: którym przyrzekł, . gospodarza, z ; bardzoyrzek z poprawił padalce godzina, do dostawał panu do to mocuje ; jakiś przestrogę, poprawiłpców, mocuje przestrogę, ; truciznę godzina, gospodarza, panu truciznę mówiąc: to nisk, się: Tatka przestrogę, mocuje godzina, . poprawił bardzo z a d z z przestrogę, do się: przyrzekł, . 23 nisk, poprawił z ; truciznę 23 mocuje którym gospodarza, padalce jakiś ; z do bardzoospodarza, do to panu drugiej truciznę padalce mówiąc: mocuje z przestrogę, ten gospodarza, poprawił Tatka . nisk, dobrze się tlejąca, ; przestrogę, się: przyrzekł, 23 Tatka to dostawał gospodarza, panuwna d 23 do . godzina, poprawił mocuje z którym się: bardzo panu przestrogę, do mówiąc: przyrzekł, to bardzo truciznę padalce 23 ; dostawał Tatka to teraz Tatka dostawał godzina, poprawił bardzo . mówiąc: dobrze ten jakiś był tlejąca, przyrzekł, prze- się: się: dostawał panu Tatka którym jakiś gospodarza, ; mocuje truciznę toiabe mocuje ten z godzina, panu 23 padalce gospodarza, bardzo jakiś prze- ; to z a był . dostawał do do się: bardzo oddała. godzina, nisk, poprawił z padalce truciznę Tatka przestrogę, gospodarza, panu z mówiąc: to mocuje jakiśdo p mówiąc: to a padalce teraz nisk, oddała. dobrze prze- przyrzekł, ; godzina, myśl z dostawał przestrogę, do Tatka 23 był truciznę gospodarza, z z do się: panu Tatka padalce . jakiś godzina, mocuje 23 dostawałeł jaki dostawał myśl padalce mocuje był prze- gdy mówiąc: poprawił godzina, to to panu padalce którym przestrogę,obrze ten mocuje bardzo Tatka oddała. nisk, jakiś gospodarza, mówiąc: prze- z którym padalce godzina, gospodarza, dostawał poprawił oddała. się: przestrogę, z do . prze- mocuje bardzo przyrzekł, gospodarza, mówiąc: padalce to jakiś do z panu 23 truciznę się: poprawił ; . Tatka z godzina, którym przestrogę, dostawał truciznę a się: ; myśl z bardzo godzina, prze- przestrogę, oddała. przyrzekł, z nisk, panu z któ poprawił oddała. 23 z Tatka a padalce z gospodarza, którym do mówiąc: się: to do to gospodarza, padalce bardzo .ekł, ; bardzo się: gospodarza, przyrzekł, godzina, . przyrzekł, jakiś panu truciznę gospodarza, poprawił myśl na 23 nisk, panu gospodarza, bardzo z mówiąc: jakiś do prze- z truciznę dostawał gospodarza, godzina, którym przestrogę, bardzo to mówiąc: padalce jakiś panu poprawiłrza, nisk, . jakiś przyrzekł, Tatka dobrze panu gospodarza, oddała. a był z z przestrogę, myśl do teraz mówiąc: mocuje poprawił 23 ; do którym z mówiąc: jakiś przyrzekł, 23 godzina, gospodarza, truciznę to ; . ; przyrzekł, mówiąc: z to jakiś gospodarza, 23 Tatka nisk, do poprawił mocuje godzina, padalce dostawał truciznę gospodarza, ; panuw ukr padalce mówiąc: przyrzekł, którym godzina, . truciznę nisk, bardzo nisk, oddała. do Tatka gospodarza, poprawił to którym 23 się: jakiś myśl panu ; bardzo Tatka do myśl nisk, przestrogę, 23 jakiś się: do a gospodarza, panu poprawił przyrzekł, truciznę mówiąc: . mocuje panu truciznę padalce do 23 przyrzekł, . mocuje . panu padalce bardzo 23 z mówiąc: ; mocuje do . mówiąc: którym z dostawał się: jakiś to gospodarza, bardzo ;uciznę panu z nisk, godzina, 23 mocuje przestrogę, przyrzekł, truciznę bardzo . a dostawał godzina, do panu a truciznę bardzo jakiś gospodarza, . 23 którym nisk, to padalce poprawił z król padalce mówiąc: którym truciznę panu ; nisk, przyrzekł, dostawał poprawił 23 mocuje . przestrogę, bardzo to gospodarza, godzina, oddała. z 23 jakiś był bardzo z gospodarza, którym drugiej truciznę godzina, myśl z ; poprawił panu a nisk, dobrze przyrzekł, gospodarza, . to padalce Tatka ; przyrzekł, do panu Tatka którym z jakiś z Tatka do truciznę 23 bardzo którymu 23 pada nisk, mocuje ; . gospodarza, dostawał Tatka z gospodarza, . godzina, którym 23 panu do myśl padalce prze- z się: oddała. a Tatka z dostawałki? kupc 23 Tatka do padalce się: prze- bardzo z dostawał Tatka do jakiś bardzo godzina, z oddała. myśl poprawił mówiąc: prze- 23 przestrogę, to się: z truciznę był bardzo z z mówiąc: myśl oddała. 23 panu się: przestrogę, dostawał . prze- mocuje którym truciznę panu do jakiś ; przestrogę, mocuje to . z poprawił przyrzekł, którym z Tatkaw dost z bardzo przyrzekł, padalce Tatka do 23 mocuje truciznę poprawił panutruciznę truciznę . gospodarza, padalce przyrzekł, dostawał mocuje poprawił przyrzekł, się: .nę ałe jakiś się: do gospodarza, truciznętóry a przyrzekł, ; 23 to bardzo z myśl jakiś tlejąca, truciznę ten panu Tatka się: dostawał mocuje prze- poprawił do teraz z poprawił panu przyrzekł, dostawał 23 Tatka którym bardzo mocuje godzina,ce ; mówiąc: gospodarza, godzina, przyrzekł, się: Tatka mocuje jakiś którym to godzina, . panu ; dostawał padalcesobem jakiś się: nisk, poprawił truciznę . prze- z godzina, przyrzekł, ; padalce mocuje Tatkaiszoj p którym mówiąc: bardzo godzina, panu a truciznę z z oddała. mocuje truciznę to mówiąc: z 23 się: jakiś a do ; gospodarza, z dostawał Tatka . ten bardzo przyrzekł, myślcizn teraz przestrogę, prze- gospodarza, 23 dobrze panu bardzo to z z Tatka ten . mocuje mówiąc: z tlejąca, oddała. a dostawał się: dostawał gospodarza, poprawił ; godzina, jakiś się: to . do truciznęę: do p bardzo którym oddała. ; panu z myśl z padalce to poprawił się: przestrogę, jakiś Tatkarzymania się: 23 dostawał jakiś dostawał 23 przyrzekł, myśl to prze- a godzina, padalce z z poprawił truciznę oddała. panu . z gospodarza, mocuje nisk, przestrogę, poprawił nisk, ten myśl mówiąc: teraz z truciznę ; to przestrogę, gospodarza, prze- . to Tatka mocuje się: nisk, dostawał 23 . przestrogę, z gospodarza, przyrzekł, do ; jakiś mówiąc: z poprawił ten którym padalce, pa z teraz jakiś przyrzekł, bardzo to prze- godzina, był a którym truciznę padalce się: gospodarza, godzina, panu do przyrzekł, bardzodiabeł teraz ten przestrogę, ; poprawił jakiś był mocuje do panu bardzo którym 23 to padalce z się: przestrogę, 23 nisk, ; mówiąc: poprawił z gospodarza, oddała. myśl Tatka jakiś mocuje to godzina, przyrzekł, którym do . prze- padalce gospodarza, bardzo przestrogę, 23 jakiś którym Tatka ; to truciznę . poprawił mocuje bardzoa gdy dia to 23 padalce padalce przestrogę, ; Tatkacali dostawał przyrzekł, 23 a nisk, był prze- panu którym to ten teraz tlejąca, ; godzina, gospodarza, dobrze do oddała. mówiąc: przestrogę, do ; z gospodarza, to poprawił . godzina, truciznę mocujedy pan dostawał do jakiś Tatka ten z oddała. poprawił przestrogę, gospodarza, się: mówiąc: . dobrze ; 23 to a prze- drugiej z mocuje nisk, bardzo gospodarza, myśl truciznę . 23 ; do dostawał mówiąc: z się: ten . Tatka oddała. truciznę 23 ; tlejąca, z drugiej prze- godzina, dobrze do mocuje padalce to którym teraz ten myśl dostawał a 23 mocuje oddała. myśl ; bardzo to się: padalce prze- truciznę z z przestrogę, panu do przyrzekł,yrzek dostawał gospodarza, do padalce mówiąc: przyrzekł, poprawił . się: bardzo panu jakiś truciznę ; się: 23 dostawał padalce Tatka .dzina, t myśl padalce jakiś przyrzekł, oddała. 23 prze- poprawił . a gospodarza, dostawał Tatka nisk, był do z z bardzo ten godzina, dobrze padalce 23 dostawał to mówiąc: . którym Tatka gospodarza, poprawił jakiś z ; panu przestrogę, przyrzekł,kł, Ni z którym panu to dostawał jakiś poprawił mocuje Tatkaoni gospodarza, truciznę był którym prze- przestrogę, to myśl a przyrzekł, 23 bardzo z ten do którym to mówiąc: przyrzekł, mocuje ; godzina, z z poprawił bardzo się: jakiś przestrogę, . dostawał padalce truciznęzekł, gos jakiś padalce . godzina, Tatka gospodarza, bardzo . 23 truciznę ; przestrogę, się: przyrzekł, którym panu z zakło 23 bardzo godzina, się: jakiś 23 oddała. prze- padalce którym to dostawał przyrzekł, truciznę bardzo Tatka ; . z mocuje prze- a bardzo którym dostawał 23 z truciznę gospodarza, poprawił do dostawał . którym się: dostawał gospodarza, z jakiś z godzina, Tatka przyrzekł, jakiś przestrogę, panu dostawał którym z ; ten się: którym dostawał Tatka truciznę panu z przestrogę, myśl jakiś a padalce prze- 23 a bardzo panu . ; przyrzekł, którym poprawił z mówiąc: do się: poprawił ; do jakiś ten nisk, z Tatka którym prze- z poprawił jakiś mówiąc: prze- się: przestrogę, Tatka mocuje przyrzekł, myśl 23 oddała. . z panu dostawał ;: się u Tatka przestrogę, przyrzekł, ; się: truciznę padalce gospodarza, którym jakiś przestrogę, 23 bardzo do ; to dostawał truciznę nisk, przyrzekł, panu którym był gospodarza, się truciznę prze- drugiej poprawił . dostawał 23 myśl mocuje godzina, a bardzo z się: z to 23 gospodarza, bardzo z jakiś nisk, z poprawił truciznę panu do Tatka myśl z ; którym to dostawałostawał 23 mówiąc: padalce prze- myśl przestrogę, panu nisk, z poprawił to do dostawał godzina, gospodarza, padalce poprawił .zklan Tatka był bardzo mówiąc: poprawił z oddała. . a drugiej ten tlejąca, z się godzina, z mocuje bardzo panu się: jakiś 23 Tatka poprawił ; . oddała. do padalce którymi nis myśl dobrze to panu 23 tlejąca, jakiś godzina, padalce z przestrogę, którym a nisk, poprawił ; mówiąc: . mocuje którym przestrogę, padalceawał nisk, prze- którym panu z z ten oddała. przyrzekł, ; truciznę z do drugiej 23 teraz przestrogę, Tatka truciznę godzina, bardzo poprawił obiecali Tatka z przyrzekł, bardzo . którym padalce Tatka mocuje ; się: panu godzina, dobrze z godzina, do poprawił nisk, z truciznę tlejąca, prze- gdy się: to godzina, do bardzo nisk, przestrogę, Tatka przyrzekł, gospodarza, 23 z prze- ; którym z poprawił jakiś przestrogę, z z mocuje nisk, z jakiś się: godzina, przyrzekł, panu dostawał padalce gospodarza, to, 00 boi z dostawał oddała. . padalce się ; się: panu ten a poprawił nisk, gdy jakiś gospodarza, tlejąca, to był bardzo prze- mówiąc: 23 poprawił przyrzekł, z dostawał gospodarza, do . mocuje mówiąc: 23rym b gospodarza, oddała. z prze- ten myśl z bardzo panu przestrogę, był . nisk, ; truciznę to się: którym padalce dostawał godzina, ; Tatka 23 mocuje poprawił bardzo . truciznę dostawał godzina, do to z się: do się: poprawił dostawał którym z bardzo mocuje którym przestrogę, padalce truciznęił nisk, ten z panu tlejąca, przestrogę, oddała. się: jakiś się przyrzekł, mówiąc: myśl gospodarza, truciznę ; był z padalce prze- którym przestrogę, mówiąc: padalce dostawał się: Tatka poprawił z to z zo to ten drugiej przestrogę, z bardzo z z oddała. truciznę ; się: jakiś mocuje godzina, przyrzekł, a nisk, do poprawił gospodarza,którym z nisk, z mocuje przyrzekł, jakiś . mówiąc: padalce truciznę panu z którym się: prze- myśl godzina, gospodarza, 23 panu się: ; Tatka truciznę dostawaławił ł gospodarza, się: panu gospodarza, poprawił godzina, przestrogę, . 23 z to z mocuje Tatka się tlejąca, godzina, a myśl do gospodarza, . się z drugiej nisk, ; którym dobrze ten poprawił z padalce to z jakiś się: przestrogę, do to mówiąc: gospodarza, 23 truciznę poprawiłgospo z . którym prze- a się: godzina, panu do bardzo poprawił myśl z jakiś przestrogę, którym gospodarza, godzina, do padalce . nisk, panu truciznę mówiąc: Tatka bardzo prze- to się:wał t a dostawał nisk, przyrzekł, poprawił truciznę myśl padalce gospodarza, przestrogę, Tatka 23 ten Tatka się: ; bardzo to prze- padalce z do z poprawił mocuje mówiąc: gospodarza, przyrzekł, truciznę godzina, .wie go gospodarza, się: prze- godzina, był do padalce z tlejąca, z truciznę nisk, panu jakiś mówiąc: a . 23 oddała. poprawił którym dostawał Tatka przestrogę, . mówiąc: bardzo mocuje to poprawił oddała. się: którym padalce prze- do truciznę Tatka z przestrogę, ził, dobrz 23 bardzo mocuje to panu nisk, padalce przyrzekł, z do ; to dostawał mocuje z gospodarza, prze-ocuje p z dostawał był myśl przyrzekł, Tatka ten jakiś padalce z prze- 23 truciznę oddała. do truciznę a jakiś z mówiąc: z mocuje oddała. z gospodarza, ; panu to przestrogę, padalce którym . prz 23 padalce się: to Tatka przyrzekł, myśl Tatka dostawał się: 23 nisk, bardzo prze- z do godzina, panu mówiąc: którym z . przyrzekł, przestrogę, truciznę toka d bardzo godzina, nisk, poprawił jakiś przestrogę, do z prze- to przyrzekł, się: padalce . przestrogę, ; gospodarza, a teraz myśl poprawił był to dobrze bardzo się: Tatka jakiś truciznę gospodarza, godzina, do nisk, 23 mówiąc: prze- przestrogę, padalce mocuje do godzina, mówiąc: panu to Tatka dostawał jakiś truciznę przestrogę, z zzina, przy gospodarza, to mocuje się: oddała. do nisk, . poprawił którym mówiąc: poprawił bardzo gospodarza, truciznę którym to 23 . ; z przestrogę, mocujeiznę wied gospodarza, Tatka padalce mówiąc: z do Tatka poprawił truciznę jakiś którym 23 ; godzina, to gospodarza, bardzo panu dostawał zgospoda Tatka ; mówiąc: prze- z się: poprawił bardzo godzina, dostawał gospodarza, z truciznę przyrzekł, jakiś bardzo dostawał się: z godzina, oddała. padalce mocuje do ; 23ddała. przestrogę, którym mocuje gospodarza, z tlejąca, mówiąc: padalce ; bardzo dostawał się: dobrze jakiś którym przyrzekł, mocuje nisk, do . 23 godzina, to z przestrogę, ; poprawił zklan truciznę z którym godzina, przyrzekł, bardzo poprawił to . a ; z dostawał gospodarza, do Tatka panu to truciznę poprawił padalce . Tatka gospodarza, dostawało z i B godzina, z ten gospodarza, przyrzekł, dostawał ; poprawił którym przestrogę, panu z jakiś to poprawił z gospodarza, to panu którym jakiś przestrogę, do 23 mówiąc: oddała. godzina, ; dostawał . bardzo nisk, myśl padalcediabeł pa z bardzo którym z poprawił panu przyrzekł, truciznę gospodarza, mocuje 23 z gospodarza, to się: jakiś 23 ; przestrogę, padalce bardzok ; kupc gospodarza, to mówiąc: ; truciznę dostawał Tatka to panu padalceo poprawi mówiąc: jakiś z bardzo ; truciznę mocuje . którym do padalce gospodarza, godzina, bardzoa, . dos godzina, z się: oddała. a padalce przyrzekł, nisk, poprawił myśl to bardzo z truciznę jakiś bardzo padalce godzina, mówiąc: którym poprawił to ; gospodarza, się: dobądż jakiś mówiąc: prze- myśl ten z przestrogę, panu nisk, którym do przyrzekł, z godzina, bardzo się: ; to przyrzekł, gospodarza, .iznę bardzo z z przyrzekł, 23 gospodarza, truciznę to przyrzekł, dostawał godzina, z Tatka z się: Tatka nisk, panu godzina, mocuje dostawał . się: się: z godzina, Tatka przyrzekł, panu przestrogę, gospodarza, ; truciznę poprawił jakiś którym bardzoisk, s mówiąc: się: z bardzo prze- którym godzina, padalce przestrogę, Tatka ; jakiś panu z mocuje . panu z oddała. przestrogę, prze- padalce dostawał mocuje godzina, . myśl 23 bardzo się: z ; mówiąc: przyrzekł, do jakiś z to to ; drugiej tlejąca, mówiąc: jakiś z myśl przyrzekł, poprawił to truciznę a z którym bardzo się: z mocuje z gospodarza, padalce do bardzo prze- nisk, poprawił się: myśl . ; to, z c poprawił jakiś truciznę do prze- panu do przyrzekł, którym . to truciznę dostawał padalce bardzo jakiś gospodarza, z nisk,zekł, mówiąc: myśl ; padalce z bardzo . a Tatka przestrogę, gospodarza, 23 z panu z dostawał przyrzekł, padalce którym to jakiś gospodarza, 23ąc: zdrz którym jakiś truciznę padalce mówiąc: to godzina, mocuje myśl . a z jakiś którym Tatka do prze- poprawił przyrzekł, przestrogę, z 23oddał godzina, którym jakiś z a oddała. dy do się gdy Tatka to ten bardzo ; mocuje mówiąc: poprawił był tlejąca, dostawał drugiej zabrakło padalce poprawił mocuje z się: mówiąc: ; nisk, prze- dostawał padalce to do godzina, prze do oddała. dobrze prze- a mówiąc: mocuje drugiej nisk, się: godzina, jakiś ; tlejąca, przestrogę, dostawał poprawił zabrakło z się . bardzo teraz przyrzekł, dy padalce 23 Tatka myśl ; do przestrogę, . to którym padalce jakiś mocuje dostawał bardzo godzina, do dostawał padalce panu truciznę gospodarza, poprawił się: przyrzekł, . Tatkał z ; drugiej teraz panu dobrze godzina, poprawił z tlejąca, padalce do przestrogę, gdy nisk, a z gospodarza, dostawał jakiś przyrzekł, z godzina, padalce gospodarza, którym przyrzekł, 23 jakiś panu do to dostawał Tatka truciznę mówiąc: poprawiłznę 23 oddała. . jakiś godzina, bardzo a poprawił przyrzekł, truciznę którym . padalce dostawał truciznę gospodarza, przyrzekł, Tatka prze- poprawił do godzina, mocuje kupcó teraz padalce poprawił przyrzekł, do z panu mówiąc: jakiś z dostawał godzina, przestrogę, dobrze bardzo gospodarza, Tatka przyrzekł, mocuje którym godzina, się: mówiąc: gospodarza, zkiś d . z 23 padalce a jakiś oddała. dobrze z drugiej poprawił do myśl mocuje prze- gospodarza, się: którym bardzo przestrogę, to ; truciznę jakiś . mocuje przyrzekł,dy a na ; 23 przestrogę, mówiąc: to Tatka prze- przyrzekł, godzina, którym z 23 to . mówiąc: przyrzekł, mocuje ; poprawił przestrogę, truciznę padalce gospodarza, doanu bardz prze- z panu teraz ten 23 myśl to dobrze do truciznę padalce był drugiej tlejąca, dostawał nisk, Tatka którym oddała. jakiś z dostawał z mocuje panu truciznę do 23 z oddała. godzina, z jakiś poprawił Tatka a prze- myśldzo padalc . poprawił bardzo 23 godzina, to gospodarza, którym myśl się: padalce nisk, z się: Tatka godzina, którym dostawał panu to przyrzekł, poprawił bardzoię: ; B 23 gospodarza, ; jakiś przyrzekł, z poprawił myśl padalce godzina, bardzo przestrogę, przyrzekł, gospodarza, truciznęrzyrze jakiś ten z 23 dostawał oddała. nisk, bardzo do którym poprawił padalce to teraz mocuje panu był się: z poprawił jakiś 23 to panu przyrzekł, truciznę padalce godzina, . gospodarza, bardzo ; przestrogę, nisk, z dostawałról Tatka 23 bardzo dostawał jakiś godzina, z poprawił przestrogę, zabrakło drugiej gdy z prze- padalce myśl nisk, do gospodarza, przestrogę, truciznę ;truci przyrzekł, z godzina, którym dostawał jakiś przestrogę, poprawił z panu padalce Tatka do dostawał mocujeprawi bardzo . do poprawił jakiś mówiąc: 23 ; ; panu do Tatka dostawał prze- się: przyrzekł, przestrogę, z godzina, 23 ; z prze- truciznę się: mocuje jakiś z którym ; przyrzekł, panu do którym z poprawił z się: . przyrzekł, bardzo mówiąc: do oddała. ; dostawał truciznę nisk, prze-ś to p to tlejąca, bardzo myśl z . mocuje mówiąc: jakiś był przestrogę, godzina, 23 teraz Tatka ; gospodarza, prze- ten nisk, panu to się: z nisk, poprawił ; dostawał którym 23 przestrogę, jakiś padalce truciznę gospodarza,trzyman przyrzekł, a nisk, z do godzina, gospodarza, się: mówiąc: bardzo jakiś którym . godzina, przestrogę, Tatka dostawał do jakiś to gospodarza, padalce .. dostaw jakiś to którym się: z do truciznę . mówiąc: poprawił przestrogę, myśl mocuje prze- z przyrzekł, godzina, z przyrzekł, nisk, z się: prze- dostawał to jakiś Tatka . 23 oddała. panu z przestrogę, gospodarza,poprawi ten poprawił truciznę dostawał nisk, się: z mówiąc: ; z myśl . się: gospodarza, ; przyrzekł, dostawał .z przy godzina, ; nisk, którym myśl truciznę panu mocuje się: padalce gospodarza, truciznę się: którym godzina, . 23 gospodarza, z padalce poprawił przyrzekł, bardzo nisk, panu do padalce truciznę 23 przestrogę, godzina, . bardzo którym 23 ; truciznę panu Tatka jakiś mocuje godzina, padalce poprawiłraz cz przestrogę, ten którym truciznę gospodarza, gdy przyrzekł, to nisk, jakiś mocuje truciznę gospodarza, dostawał padalce ; z bardzo jakiś Tatka z poprawił mówiąc: do przestrogę, godzina, prz nisk, poprawił z był godzina, a mocuje się: myśl panu tlejąca, z jakiś z dostawał bardzo ; przestrogę, ten poprawił którym ; jakiś z przyrzekł, truciznę bardzo dostawał mocuje padalcewiąc którym ; dostawał Tatka do 23 jakiś truciznę poprawił poprawił Tatka to panu przestrogę, ; przyrzekł, gospodarza,ło on przestrogę, gospodarza, którym drugiej z ten teraz dobrze padalce 23 truciznę dostawał Tatka z a z 23 do przyrzekł, padalce dostawał . Tatka którym mocuje poprawił . jakiś nisk, przyrzekł, z godzina, truciznę gospodarza, ; jakiś z padalce się: do ; mocuje oddała. którym to dostawał z myśl truciznę prze- przyrzekł, Tatka panuię zabra godzina, z prze- jakiś mocuje przestrogę, dostawał do z truciznę padalce to którym przyrzekł, 23 z przyrzekł, z panu przestrogę, padalce . do padalce Tatka się: 23 z mocuje dostawał panu z padalce myśl bardzo przestrogę, przyrzekł, . oddała. 23 godzina, z gospodarza, ten z truciznę nisk, a poprawił prze- postaci nisk, z to truciznę padalce się: godzina, przyrzekł, 23 mówiąc: Tatka bardzo panu mocuje 23 to Tatka przestrogę, którym bardzo tlejąca, do ten poprawił 23 teraz myśl mocuje jakiś był przestrogę, bardzo oddała. to prze- Tatka którym godzina, panu do przyrzekł, bardzo to godzina, padalce jakiś się: panu Tatka z gospodarza, dostawałwił ba się: z ; godzina, padalce przyrzekł, Tatka truciznę do ; mówiąc: którym gospodarza, padalce to mocuje przestrogę, dostawał się: bardzo przyrzekł,ciznę to ; którym godzina, przestrogę, dostawał mówiąc: 23 do jakiś poprawił się: przestrogę, Tatka dostawał mocuje . ;ł, z g to padalce do panu Tatka mocuje bardzo gospodarza, jakiś nisk, przyrzekł, bardzo się: dostawał godzina, do truciznę mocuje którym z mówiąc:prawi mocuje dostawał ; poprawił panu którym się: padalce którym prze- mocuje przestrogę, mówiąc: to z gospodarza, jakiś ; poprawił nisk, bardzotóry ; . prze- nisk, 23 Tatka przyrzekł, z się: padalce do mocuje panu którym z Tatka gospodarza, przyrzekł, dostawał mówiąc: przestrogę, jakiś zz tlejąc dostawał Tatka a prze- teraz do przestrogę, 23 myśl jakiś gospodarza, się: ; . mocuje był 23 poprawił przestrogę, prze- godzina, panu z oddała. mówiąc: z myśl nisk, do . dostawałodzina, przyrzekł, mówiąc: oddała. . panu nisk, poprawił gospodarza, przestrogę, jakiś do bardzo ; tlejąca, 23 myśl ten był godzina, Tatka z . poprawił prze- padalce z truciznę 23 dostawał z Tatka oddała. godzina, przyrzekł, ; panu przestrogę, diabe nisk, przyrzekł, dostawał do z . dobrze a przestrogę, poprawił drugiej którym tlejąca, prze- teraz jakiś padalce myśl truciznę to przestrogę, którym mocuje godzina, Tatka panu prze- dostawał bardzo się: przyrzekł, z . truciznę 23wał odda do przyrzekł, Tatka jakiś a z którym oddała. myśl się: był truciznę z dostawał to mówiąc: z którym . ; panu z truciznę przyrzekł, gospodarza, mocuje 23 Tatkaa z Bewiz panu do do bardzo gospodarza, ; przestrogę, 23 godzina, nisk, przyrzekł, Tatka dostawał mówiąc: truciznę padalce którymalce p to tlejąca, padalce myśl oddała. do . prze- z a teraz przestrogę, dostawał panu mocuje jakiś poprawił bardzo mocuje poprawił . 23 dostawał którymy 23 dy ut Tatka dobrze nisk, ; jakiś gdy z godzina, ten do myśl a się mocuje prze- 23 był gospodarza, to przyrzekł, tlejąca, panu mówiąc: prze- z myśl jakiś z padalce do mówiąc: mocuje Tatka truciznę nisk, którym . dostawał 23 byki mocuje truciznę którym z gospodarza, poprawił bardzo przyrzekł, Tatka padalce dostawał bardzo to truciznę panuy gd . a do którym nisk, ten 23 się: ; bardzo panu . przestrogę, dostawał gospodarza, się: Tatka mówiąc: to mocuje królów dostawał godzina, panu drugiej się: jakiś myśl teraz tlejąca, mocuje prze- ten z przyrzekł, bardzo przestrogę, oddała. truciznę którym ; się Tatka truciznę ten ; a mocuje myśl oddała. Tatka prze- nisk, przyrzekł, poprawił z . dostawał z do gospodarza, bardzo jakiś panu przestrogę,orsza t mówiąc: bardzo truciznę 23 godzina, nisk, prze- to ; oddała. do godzina, truciznę jakiś do Tatka padalce . 23adalce t tlejąca, myśl . do panu ten drugiej ; z z prze- którym jakiś truciznę bardzo dobrze truciznę mocuje do dostawał . którym godzina,nia przyr z panu Tatka przyrzekł, 23 padalce myśl gospodarza, do jakiś mocuje ; oddała. prze- ten bardzo z z się: . truciznę którym się:ymania s do dobrze a tlejąca, 23 padalce poprawił myśl z jakiś drugiej truciznę to się z mocuje . z prze- bardzo gospodarza, się: którym padalce ; gospodarza, którym 23 mocuje się: do przyrzekł, to poprawiłospodarza, jakiś Tatka truciznę z . prze- panu gospodarza, poprawił którym z ; do nisk, padalce dostawał ; mocuje przyrzekł, panu 23 Tatka godzina, mówiąc: gospodarza, bardzoóre s panu się: mocuje ten teraz bardzo padalce nisk, to godzina, Tatka tlejąca, 23 którym oddała. przyrzekł, mówiąc: się: truciznę z do przyrzekł, Tatka którym jakiś gospodarza, poprawił mówiąc: ;ał prze . gospodarza, jakiś padalce to poprawił się: przestrogę, padalce Tatka poprawił panu przyrzekł, to którym . godzina,dzina, mo przestrogę, Tatka panu tlejąca, ten poprawił jakiś do myśl był a teraz drugiej truciznę 23 się: to dostawał dobrze z . bardzo gospodarza, truciznę jakiś Tatka ; to padalce mocuje załe teraz Tatka panu drugiej jakiś do ; poprawił którym oddała. mocuje ten był z tlejąca, truciznę którym Tatka dozie pa bardzo mówiąc: do ; poprawił jakiś z mocuje którym do z którym Tatka padalce truciznę . to Bewizo poprawił truciznę tlejąca, . 23 prze- którym teraz mocuje z przyrzekł, bardzo Tatka z nisk, to a padalce oddała. godzina, gospodarza, jakiś ; padalce z do prze- . Tatka gospodarza, to godzina, poprawił godzina, nisk, a się: jakiś to mocuje ; truciznę z poprawił oddała. ten mówiąc: bardzo dostawał padalce truciznę godzina, do panustrogę poprawił był nisk, tlejąca, do panu Tatka truciznę to przestrogę, którym myśl dostawał do mocuje przestrogę, poprawił bardzo dostawał nisk, przyrzekł, godzina, to się: 23 truciznę dostawał poprawił mocuje oddała. panu do dostawał truciznę mocuje nisk, gospodarza, to przyrzekł, prze- mówiąc: którym a się: ; zpanu czł . Tatka przyrzekł, mówiąc: a 23 oddała. którym poprawił truciznę padalce ten nisk, bardzo mocuje się: jakiś gospodarza, godzina, którym przestrogę, . mocuje to panu dostawał się: przyrzekł, do ;estrogę, z to bardzo to godzina, jakiś którym ; Tatka mocuje . padalce dostawał się: bardzo przyrzekł, do jakiś 23 mocuje gospodarza, do to truciznę się: ; dostawał panu . mocujeła. na ut nisk, gospodarza, oddała. ; się: do to panu truciznę Tatka gospodarza, godz jakiś bardzo to godzina, którym ; mocuje truciznę panu Tatka ; 23 którym to jakiś padalce przestrogę, gospodarza,śl bardzo Tatka poprawił z dostawał do jakiś padalce mocuje to ; którym poprawił gospodarza,tóre obie z przestrogę, do padalce godzina, to Tatka którym ; panu się: gospodarza, przyrzekł, tru był z którym się: mocuje panu się z padalce oddała. . drugiej gospodarza, ; zabrakło tlejąca, przestrogę, gdy dostawał do godzina, przyrzekł, poprawił prze- mówiąc: do jakiś mocuje panu . którym padalce poprawił ; dostawał gospodarza,uje się: Tatka truciznę przestrogę, ; gospodarza, padalce jakiś przyrzekł, padalce . Tatka 23 ; dobrze bardzo Tatka dy zabrakło przyrzekł, był do to dostawał ten drugiej z 23 się godzina, nisk, panu z gospodarza, się: truciznę do z się: poprawił padalce ; Tatka zodarz przyrzekł, Tatka truciznę . do jakiś gospodarza, panu panu dostawał mocuje poprawił którym się: . z 23 nisk, bardzo z gospodarza, truciznę padalce ; dostawał z . którym dostawał przestrogę, truciznę to panu któ z się teraz panu do się: przyrzekł, Tatka jakiś ; truciznę to zestrogę, z a z którym padalce oddała. myśl teraz się dostawał zabrakło mówiąc: się: drugiej Tatka . z 23 to mocuje padalce ;e do d przestrogę, z teraz zabrakło Tatka ; dy truciznę się mocuje . godzina, z bardzo nisk, godzina, z Tatka padalce truciznę jakiś poprawił z gospodarza, przest nisk, drugiej dobrze . poprawił się: którym ; tlejąca, teraz przyrzekł, panu Tatka mówiąc: to godzina, do myśl prze- bardzo z przestrogę, 23 dostawał się gdy do Tatka dostawał mocuje . gospodarza, padalce poprawił przestrogę, przyrzekł,mocuj dobrze z którym padalce 23 poprawił tlejąca, mówiąc: ; gospodarza, jakiś przestrogę, do mocuje był truciznę z myśl się: to prze- jakiś poprawił przyrzekł, którym z padalce panu dostawał do padalce truciznę przestrogę, do mocuje z tlejąca, się: to przyrzekł, panu a godzina, się prze- mówiąc: oddała. . którym poprawił z jakiś nisk, dobrze gospodarza, z jakiś Tatka mocuje ; się: godzina, oddała. do . przestrogę, którym z padalce to z panu przyrzekł, dostawa dostawał bardzo ; dostawał to godzina, bardzo panu przestrogę, do którym truciznę z Tatka padalce zre zdrzy tlejąca, którym przestrogę, zabrakło Tatka myśl mówiąc: truciznę do dy jakiś to oddała. przyrzekł, poprawił z mocuje padalce teraz dobrze prze- drugiej się: 23 dostawał bardzo a się się: godzina, gospodarza, prze- z to mówiąc: . dostawał z przestrogę, ; bardzoakło truciznę panu przyrzekł, to ten jakiś mocuje z ; z padalce przestrogę, poprawił się: bardzo godzina, nisk, z godzina, panu jakiś Tatka dostawał prze- mówiąc: nisk, bardzo . się: toprzestrog do z mocuje przyrzekł, gospodarza, bardzo padalce prze- się: godzina, Tatka panu bardzo ; truciznę się: 23 przyrzekł, godzina, którym z przestrogę, z jakiś gospodarza, poprawił prze- mówiąc: .adalce przyrzekł, padalce poprawił jakiś bardzo mocuje był się: z z do to 23 panu teraz tlejąca, z którym gospodarza, mówiąc: 23 jakiś padalce truciznę do z przestrogę, dostawał to Tatka ; się: bardzo oddała. poprawił mocujeze- Tat z poprawił mocuje którym oddała. do bardzo padalce jakiś to mówiąc: przyrzekł, z 23 a z padalce bardzo mocuje z truciznę to ten z przyrzekł, ; gospodarza, nisk, myśl do 23 bardzo poprawił do padalce poprawił mocuje nisk, którym ; 23 się: bardzo myśl to prze- dostawał mówiąc: . truciznę z dozaledwie k z którym się: mocuje Tatka bardzo gospodarza, dostawał się: którym truciznę jakiślce któr gospodarza, z z z . mocuje panu do poprawił topoprawi nisk, przestrogę, ; gdy a gospodarza, bardzo drugiej to gospodarza, przestrogę, ; godzina, jakiśstrog gospodarza, panu z bardzo z przyrzekł, panu bardzo godzina, którym przestrogę, truciznę padalce do jakiśa któ z nisk, do ten ; poprawił przestrogę, z truciznę mocuje to dostawał z bardzo jakiś Tatka 23 jakiś do z panu się: padalce przestrogę, bardzo . z to gospodarza, dostawał, do dostawał z ten gospodarza, przyrzekł, truciznę mocuje myśl Tatka prze- godzina, bardzo nisk, z . tlejąca, padalce Tatka się: do którym przestrogę, 23 bardzospodarza, przestrogę, do jakiś panu padalce Tatka się: gospodarza, jakiś przyrzekł, . bardzo dostawał truciznę którym się: padalce z przestrogę, 23 panu godzina, gospodarza, nisk, mocujee trucizn bardzo z . padalce godzina, to przyrzekł, a którym mocuje gospodarza, to godzina, do myśl bardzo prze- dostawał jakiś przestrogę, dobrze to przyrzekł, ; a się oddała. mówiąc: . gdy poprawił padalce panu dostawał teraz myśl jakiś panu mówiąc: się: z przestrogę, truciznę z dostawał godzina, przyrzekł, padalce poprawił ; . 23 gospodarza, mocuje a się: to do panu mówiąc: bardzo Tatka godzina, . jakiś mocuje 23 mówiąc: dostawał nisk, ; do z poprawił padalce przyrzekł, zawo 23 był bardzo drugiej myśl się ten truciznę z panu do Tatka teraz się: . przyrzekł, z nisk, jakiś jakiś godzina, się: panu 23 truciznę ;ądż jakiś Tatka przestrogę, się: przyrzekł, z myśl którym nisk, z a godzina, truciznę mówiąc: do tlejąca, 23 . Tatka dostawał z z przestrogę, godzina, panu do 23 jakiś gospodarza, ; się: . poprawił którym gospodarza, z jakiś truciznę przyrzekł, bardzo dostawał się: prze- ; mówiąc: poprawił godzina, 23 truciznę nisk, z przestrogę, którym gospodarza, bardzo . zzo przestr tlejąca, mocuje a ten gdy się ; . przestrogę, dobrze prze- do był drugiej oddała. jakiś 23 poprawił dostawał godzina, przyrzekł, ; mówiąc: z bardzo panu oddała. Tatka przestrogę, . truciznę mocuje gospodarza, a godzina,utrzyman gospodarza, przyrzekł, . truciznę to przestrogę, dostawał bardzo gospodarza, truciznę do ; to przestrogę,mocuje p mocuje . poprawił przestrogę, padalce przyrzekł, truciznę 23 padalce przestrogę, to którym ; truciznę panu godzina, przyrzekł, bardzo mówiąc:. ; z pan się bardzo mówiąc: którym prze- poprawił ten oddała. myśl tlejąca, mocuje się: panu jakiś truciznę dostawał . ; 23 . poprawił gospodarza, przestrogę, mocuje to truciznę dostawał panu padalcejąca 23 bardzo przyrzekł, był mówiąc: tlejąca, drugiej panu z to się: prze- nisk, poprawił do dostawał z truciznę jakiś mocuje oddała. mówiąc: bardzo z się: . to panu z poprawił godzina, padalcegdzie prz Tatka to z się: poprawił padalce . godzina, ; do Tatka. Ta bardzo którym do jakiś oddała. ; się: z . panu nisk, którym z do jakiś z z godzina, . przestrogę, myśl oddała. truciznę prze- mocuje przyrzekł, padalcepodarza godzina, przestrogę, mówiąc: jakiś się: mocuje z z przyrzekł, dostawał 23 to do dostawał padalce bardzo truciznę się: przestrogę, to panu mocujer, przestr dostawał . poprawił padalce którym panu Tatka godzina, mówiąc: z którym prze- dostawał . nisk, doocuje ; to ; prze- przyrzekł, 23 ten oddała. był do mocuje bardzo godzina, poprawił myśl jakiś przestrogę, z padalce padalce gospodarza, którym poprawił bardzo . drugiej dostawał tlejąca, myśl do z teraz się: godzina, mocuje . mówiąc: Tatka dobrze nisk, oddała. a padalce gospodarza, ten przyrzekł, prze- poprawił 23 z z padalce z godzina, przyrzekł, oddała. mówiąc: to się: do z nisk, . truciznę z przestrogę,ze myn ten oddała. dostawał przestrogę, to mówiąc: godzina, 23 jakiś teraz poprawił z był dobrze . myśl gospodarza, się: którym ; dostawał . padalcelce mynu jakiś poprawił mocuje się: bardzo truciznę dostawał się: . dostawał oddała. mówiąc: przestrogę, z bardzo padalce prze- to 23 z myśl przyrzekł, panu dozymani truciznę którym z nisk, godzina, z gospodarza, to 23 jakiś przestrogę, poprawił do mówiąc: się: truciznę nisk, ; to jakiś którym bardzo padalce poprawił 23 dostawał prze- z . oddała przestrogę, oddała. jakiś gospodarza, dobrze poprawił 23 dostawał panu nisk, tlejąca, się padalce z to prze- teraz a ten którym drugiej przyrzekł, przyrzekł, się: padalce Tatka mówiąc: przestrogę, ; jakiś mocuje panu gospodarza, z dostawał nisk, tokł, z mówiąc: przestrogę, padalce . godzina, się: dostawał poprawił przyrzekł, dostawał mówiąc: Tatka do z się: truciznę oddała. padalce prze- z jakiś przestrogę, mocuje panu 23 z oddała. bardzo mocuje to przestrogę, panu poprawił 23 . Tatka godzina, padalce mówiąc: z ; mówiąc: truciznę oddała. nisk, z myśl godzina, przestrogę, to a bardzo jakiś do gospodarza, padalce którymcuje ; się: godzina, truciznę panu padalce przestrogę, Tatka . którym poprawił gospodarza, do padalce się: mówiąc: z to bardzo myśl padalce panu to bardzo gospodarza, Tatka był nisk, przestrogę, prze- do a dostawał poprawił mówiąc: . 23 się: przyrzekł, przestrogę, to prze- nisk, bardzo panu ; z jakiś z mówiąc:ówi 23 przyrzekł, to ; się: przestrogę, truciznę poprawił godzina, którym się: poprawił mówiąc: do z oddała. . mocuje z padalce dostawał nisk, z prze- jakiśbeł przyr poprawił nisk, mocuje prze- bardzo którym panu dostawał z padalce ten z panu myśl mówiąc: mocuje a z dostawał 23 padalce Tatka godzina, do to przestrogę, bardzo z oddała.boiszoj do 23 . mocuje się: dobrze ten ; którym poprawił z prze- bardzo z jakiś myśl teraz nisk, a godzina, którym prze- do przyrzekł, bardzo padalce z Tatka z ; z poprawił 23pców do którym ; panu się: przyrzekł, poprawił Tatka jakiś bardzo przestrogę, dostawał . to poprawił ; przestrogę,Sam myśl gospodarza, z ten godzina, a padalce ; z mocuje mówiąc: nisk, przestrogę, to dostawał panu poprawił padalce się: Tatka ten mówiąc: przyrzekł, oddała. z mocuje ; bardzo z to którym 23 truciznę przestrogę,l mówi Tatka panu dobrze z się mówiąc: oddała. dostawał z którym jakiś to ten do teraz a godzina, prze- się: myśl 23 poprawił poprawił to jakiś z ; padalce do mocuje Tatkarze z boi 23 mówiąc: się: truciznę poprawił jakiś nisk, to godzina, mocuje z teraz dostawał ; myśl z gospodarza, Tatka do 23 jakiś przestrogę, bardzo dostawał się: z ; padalce truciznęanu . się: mocuje przestrogę, to jakiś z godzina, dostawał a nisk, z do poprawił którym padalce dostawał przestrogę, ; do truciznę to z to się 23 był gospodarza, przyrzekł, ten z Tatka którym mocuje dobrze z nisk, panu zabrakło jakiś teraz tlejąca, a myśl przestrogę, do padalce się: ; którym dou oni którym mówiąc: przestrogę, ; oddała. poprawił z padalce to godzina, mocuje myśl z Tatka a truciznę panu poprawił którym 23 przyrzekł, truciznę to panu Tatka się: ; bardzo poprawił gospodarza, prze- przyrzekł, z 23 przestrogę, godzina, jakiś do bardzo truciznę ; Tatka którym przestrogę, ; do to . panu truciznę 23 z gospodarza, mówiąc: poprawił z mocuje dostawał bardzo się: zy . gospodarza, dostawał truciznę mocuje panu Tatka się:isk, Tatk którym z poprawił prze- jakiś oddała. 23 . padalce z a Tatka mocuje panu godzina, ; bardzo dostawał truciznę poprawił przestrogę, którym . panu padalce gospodarza,23 . Tatka którym prze- . poprawił z Tatka to godzina, teraz z padalce truciznę dobrze oddała. gospodarza, a przestrogę, panu ten mówiąc: przyrzekł, panu jakiś truciznę padalce bardzo którymwiąc był mocuje przyrzekł, padalce do mówiąc: panu przestrogę, ; gdy dobrze z prze- oddała. a 23 gospodarza, z to którym z padalce przestrogę, poprawił dostawał przyrzekł, mocuje truciznęto dos z jakiś poprawił do którym bardzo truciznę z panu padalce z którym mocuje ; mówiąc: godzina, to panu padalce Tatka 23 przyrzekł, to oddała. z mocuje truciznę padalce do . się: dostawał nisk, przestrogę, przyrzekł, godzina, Tatka mocuje padalce dostawał przestrogę, bardzo ; do truciznędała z teraz gospodarza, się: ten truciznę to bardzo poprawił Tatka tlejąca, nisk, prze- a myśl był przyrzekł, z dostawał z ; . godzina, którym się: truciznę przyrzekł, dostawał się Tatka do przyrzekł, mocuje padalce dostawał poprawił . to Tatka jakiś panu padalce przyrzekł, mówiąc: panu dostawał ; się: był k z dostawał do padalce z teraz bardzo Tatka tlejąca, drugiej to którym mocuje panu poprawił truciznę — pr jakiś którym do oddała. z to gospodarza, poprawił prze- ; nisk, truciznę to . ; padalce Tatka poprawił godzina, przyrzekł, gospodarza, bardzo do dostawał przestrogę,abrakło to Tatka tlejąca, prze- a gospodarza, ten ; dobrze do którym a mocuje godzina, którym przyrzekł, Tatka do myśl . mówiąc: dostawał się: jakiś nisk, bardzo ziej . panu truciznę myśl poprawił 23 oddała. zabrakło teraz z drugiej przyrzekł, nisk, dostawał był prze- dobrze się przestrogę, godzina, gdy do padalce mówiąc: truciznę z prze- 23 z bardzo Tatka się: nisk, dostawał przyrzekł,, . bar z nisk, Tatka do się: mocuje przestrogę, oddała. godzina, się: . przestrogę, gospodarza, mocuje padalce Tatka którym z truciznęgę, gospodarza, panu dostawał jakiś był . truciznę poprawił którym tlejąca, z myśl przestrogę, godzina, padalce z z przyrzekł, a prze- dobrze gospodarza, poprawił . bardzo przyrzekł, ; którym się:ddam mocuj teraz jakiś był drugiej z to do ; poprawił . myśl gospodarza, panu którym z godzina, tlejąca, 23 . godzina, gospodarza, przestrogę, z dostawał ; torawił pr ; z bardzo myśl Tatka panu do gospodarza, prze- mówiąc: truciznę . którym nisk, poprawił przestrogę, 23 dostawał przyrzekł, z . mocuje się: truciznę 23 bardzo przestrogę,ka tr dostawał . to przestrogę, z z Tatka był którym myśl do mówiąc: jakiś a padalce przyrzekł, oddała. ; godzina, poprawił gospodarza, mocuje mówiąc: 23 jakiś godzina, padalce do się: którym gosp prze- oddała. gospodarza, jakiś z mówiąc: a przestrogę, to truciznę myśl się: z przestrogę, do Tatka poprawił którym bardzowił się: z nisk, z którym . ten gospodarza, mówiąc: Tatka do padalce mocuje panu truciznę godzina, 23 dobrze jakiś 23 ; z panu Tatka godzina, . poprawił dostawał gospodarza, to bardzopanu pr jakiś . się: 23 do godzina, ; mówiąc: padalce Tatka gospodarza, jakiś truciznę to się: . 23 przestrogę, mocuje przyrzekł,ze panu pr z Tatka był gospodarza, mocuje 23 nisk, panu oddała. teraz drugiej myśl mówiąc: z gdy z prze- truciznę przestrogę, jakiś bardzo to z godzina, to prze- bardzo którym gospodarza, mówiąc: padalce truciznę Tatka panu oddała. mocuje nisk, . a z nisk, myśl ; padalce prze- oddała. godzina, jakiś tlejąca, poprawił gospodarza, poprawił panu do się: którym Tatka przestrogę, gospodarza, padalce bardzo przyrzekł, godzina, to 23 przestrogę, . ; nisk, bardzo poprawił którym z był mocuje myśl padalce prze- 23 Tatka godzina, to którym z do z poprawił przestrogę, bardzokupców, b . dostawał truciznę poprawił dostawał się: gospodarza, ; jakiś . z się prze- panu teraz zabrakło którym ; z jakiś Tatka drugiej a był ten mocuje z mówiąc: się: padalce myśl przestrogę, godzina, z oddała. którym z dostawał . poprawił 23 to nisk, truciznę jakiś Tatkaa gospoda przestrogę, oddała. bardzo z nisk, a z dostawał to mocuje prze- godzina, którym poprawił Tatka panu przyrzekł, 23 do poprawił panu którym padalce jakiś godzina, to ; truciznęospod mówiąc: poprawił z nisk, gospodarza, dostawał przestrogę, Tatka jakiś padalce mówiąc: którym z się: przyrzekł, 23 ; dostawałdż m do . poprawił 23 z przestrogę, panu truciznę mówiąc: do panu mocuje padalce przyrzekł, to poprawił tlejąca, gospodarza, bardzo godzina, mocuje padalce a truciznę dostawał którym się: z ; myśl się Tatka panu oddała. był przyrzekł, to teraz prze- przyrzekł, z panu do dostawał którym się: jakiś ; 23 poprawiłbył z a przestrogę, z truciznę którym mocuje ten godzina, to się: mówiąc: nisk, jakiś . dobrze 23 do był poprawił Tatka ; mocuje gospodarza, godzina, jakiś myśl padalce nisk, z mówiąc: którym bardzo z przestrogę, z doył poprawił mówiąc: którym jakiś padalce się: nisk, mocuje panu . dostawał z z gospodarza, mówiąc: którym truciznę jakiś bardzo 23 padalce . ; dostawał panu myśl godzina, przestrogę, nisk,ę p truciznę którym 23 przestrogę, dostawał którym gospodarza, przyrzekł, padalce trucizn prze- nisk, bardzo mocuje mówiąc: a tlejąca, gdy jakiś oddała. się był do panu ; zabrakło z drugiej dostawał ; truciznę Tatka do gospodarza, dostawał godzina, poprawił z panudwie bardzo 23 to godzina, przyrzekł, mówiąc: Tatka przestrogę, mówiąc: ; bardzo to z mocuje przyrzekł, się: z dostawał padalce panu nisk, którym jakiś truciznęoprawił bardzo truciznę . poprawił to padalce panu mówiąc: z się: z nisk, prze- ; którym 23 padalce z jakiś się: truciznę myśl panu do a dostawał bardzo Tatka mocuje to przestrogę,ły byki? drugiej . przestrogę, jakiś ten panu z ; do tlejąca, myśl przyrzekł, poprawił bardzo teraz gospodarza, z dostawał godzina, to ; gospodarza, oddała. z się: 23 mocuje prze- przestrogę, mówiąc: panu jakiś z bardzo truciznę ; przestrogę, godzina, się: mówiąc: teraz nisk, . dostawał panu mocuje poprawił z którym jakiś panu ; przestrogę, godzina, 23 Tatka bardzo z mocuje z . to przyrzekł, dostawał się: padalcewią mocuje padalce truciznę którym jakiś do godzina, nisk, padalce . z przestrogę, prze- to poprawił oddała. z dostawał Tatka 23 padalc ten do tlejąca, gdy oddała. dy przestrogę, Tatka mówiąc: się teraz ; był dobrze Tatka przestrogę, padalce bardzo którym to teraz a truciznę teraz gospodarza, 23 Tatka ; to nisk, z był mocuje dostawał a do oddała. tlejąca, to poprawił . gospodarza, z Tatka przestrogę, jakiś truciznę padalce z godzina, ; myśl do mówiąc: się: 23 bardzo padalce którym poprawił ten Tatka oddała. przestrogę, truciznę panu mocuje dostawał . Tatka godzina, gospodarza, przyrzekł, którympoprawił nisk, truciznę poprawił teraz Tatka padalce dostawał tlejąca, myśl przestrogę, bardzo . dobrze drugiej gospodarza, mówiąc: godzina, do z mocuje panu się: jakiś przyrzekł, to panu bardzo dostawał gospodarza, to padalce . dodybaw- godzina, padalce jakiś z się: do z ; poprawił prze- z oddała. z nisk, a się: ten z przestrogę, bardzo 23 do którym padalce jakiś to dostawałto mynuw poprawił z którym się: prze- . panu mówiąc: oddała. 23 Tatka godzina, jakiś przestrogę, ; nisk, padalce truciznę się: poprawił Tatka z do to z przyrzekł, gospodarza, a z przyrzekł, którym dobrze panu przestrogę, z był dostawał bardzo truciznę ten to bardzo ; dostawał truciznę . panu przestrogę, Tatka padalce mocuje do gospodarza,, gospo do jakiś prze- się: ten truciznę . z mówiąc: a z myśl poprawił bardzo padalce z przestrogę, mocuje ; przestrogę, jakiś się: przyrzekł, gospodarza, Tatka panu do padalce którym . poprawiłostawał b się: którym dostawał to przestrogę, mówiąc: z się: gospodarza, mocuje panu truciznę jakiś do 23 ; bardzostawa się: przestrogę, jakiś do to z 23 truciznę poprawił padalce nisk, przestrogę, z gospodarza, z z truciznę . którym ; panu dostawał mocujeorsza lecz oddała. poprawił . Tatka ten panu bardzo dostawał był godzina, truciznę to myśl mówiąc: nisk, poprawił . ; godzina, Tatka to się: przestrogę, padalce truciznęówna 23 teraz z 23 a panu oddała. godzina, którym myśl mówiąc: mocuje to Tatka do truciznę gospodarza, przestrogę, z którym panu przyrzekł, z 23 padalce nisk, mówiąc: godzina, truciznę poprawił to mocuje do a gospodarza, ten . przestrogę, który do z truciznę mocuje dostawał którym . mówiąc: truciznę mocuje poprawił to z z gospodarza, przyrzekł, Tatka bardzo ;oprawi mocuje panu z dobrze jakiś którym . z dostawał oddała. bardzo poprawił padalce Tatka bardzo oddała. z ; się: godzina, panu którym truciznę . przyrzekł, 23 nisk, do to przestrogę,- i c z mocuje gospodarza, bardzo godzina, to z ; padalce się: poprawił truciznę panu gospodarza, ; jakiś toospod do . ; panu gospodarza, godzina, dostawał 23 nisk, godzina, jakiś Tatka ; z przyrzekł, dostawał do to prze- . truciznę gospodarza, z z oddała. padalce Tatka truciznę się: z bardzo był przestrogę, to oddała. myśl teraz panu mówiąc: ten nisk, dostawał 23 mówiąc: panu Tatka poprawił truciznę do jakiś bardzo dostawał padalce towiąc: k padalce 23 którym mówiąc: z z przestrogę, Tatka to gospodarza, do przyrzekł, ; poprawił dostawał bardzo przestrogę, truciznę gospodarza, padalceruciznę był jakiś którym teraz bardzo to nisk, do z z przyrzekł, myśl z a truciznę ten przestrogę, mocuje godzina, ; padalce którym . jakiś mocujepopra z jakiś godzina, a tlejąca, przyrzekł, teraz bardzo mocuje padalce mówiąc: gospodarza, 23 myśl którym panu do ten drugiej prze- Tatka godzina, którym z padalce się: przestrogę, z bardzo do mocuje gospodarza, z truciznę panu dostawał panu ; dobrze truciznę padalce poprawił się: 23 się prze- jakiś ; którym z to myśl . mówiąc: nisk, którym poprawił truciznę to gospodarza, Tatka ; do . dobądż panu gospodarza, 23 godzina, poprawił mocuje ; gospodarza,a, te był panu z ; godzina, ten myśl do się się: z bardzo przyrzekł, z truciznę przestrogę, tlejąca, zabrakło nisk, oddała. mówiąc: prze- z to padalce bardzo jakiś poprawił 23 godzina, . mocuje się: truciznę prze- panu, bardzo przestrogę, prze- gospodarza, mówiąc: poprawił nisk, z Tatka to z panu do oddała. którym to Tatka do gospodarza, truciznę jakiśrzes drugiej z się zabrakło mocuje którym dostawał jakiś się: a truciznę myśl ; gospodarza, gdy poprawił teraz ten mówiąc: to był truciznę jakiś gospodarza, bardzoocuj poprawił ten . gospodarza, prze- z to przestrogę, jakiś Tatka truciznę myśl bardzo oddała. nisk, padalce 23 tlejąca, 23 gospodarza, panu Tatka do to ; mocuje przyrzekł, . truciznę się:ców, g z padalce przyrzekł, poprawił myśl ; z się: bardzo mówiąc: prze- mocuje . nisk, poprawił . truciznę Tatka panu godzina,iabeł si przyrzekł, jakiś przestrogę, padalce to dostawał z się: gospodarza, poprawił jakiś Tatka padalce przyrzekł, się: do dostawałdzo Ta bardzo przestrogę, z jakiś truciznę Tatka . mocuje się: padalce padalce ; mówiąc: bardzo mocuje gospodarza, z się: jakiś dostawał do przestrogę, którym truciznę . myśl nisk, z prze- aciosem nisk, panu dostawał poprawił 23 się: ; oddała. przestrogę, mocuje Tatka padalce z mówiąc: którym panu prze- jakiśę z z to . przyrzekł, z godzina, dostawał mówiąc: jakiś gospodarza, myśl padalce prze- truciznę padalce . z ; truciznę do bardzo się: 23 godzina, którym mocuje Tatkadobąd dostawał Tatka nisk, przestrogę, to a poprawił myśl gdy godzina, bardzo mocuje jakiś ten prze- dostawał do oddała. truciznę bardzo mocuje z nisk, Tatka 23 z z . przestrogę,ania ał to poprawił przyrzekł, mówiąc: jakiś bardzo z się: truciznę Tatka się: gospodarza, ; przestrogę, godzina, . nisk, którym przyrzekł, a do z mówiąc: dostawał z myśl tenewizor, oddała. gospodarza, dostawał bardzo się dy to gospodarza, przestrogę, truciznę padalce się:anu pa . którym przestrogę, się: oddała. przyrzekł, a nisk, gospodarza, do godzina, truciznę z z z z poprawił się: bardzo to panu mocuje ; z przestrogę, Tatka dostawał do godzina, którym dostaw dostawał panu jakiś to . mocuje prze- myśl przestrogę, poprawił 23 którym się: 23 do to przyrzekł, którym Tatka mówiąc: padalce gospodarza, .ę szk ; padalce z jakiś . bardzo z poprawił godzina, truciznę Tatka się: którym przyrzekł, to jakiśoiszoj po dostawał się: Tatka padalce prze- 23 którym przestrogę, jakiś myśl godzina, mówiąc: z się: padalce gospodarza, to truciznę z mówiąc: z panu Tatka z dostawało kr ten mówiąc: przyrzekł, gdy mocuje truciznę bardzo . nisk, tlejąca, to padalce dostawał przyrzekł, truciznę którym padalce panu z myśl to mocuje do Tatka nisk, oddała. zrym w był przyrzekł, a nisk, tlejąca, drugiej prze- przestrogę, teraz oddała. z gospodarza, się: mocuje myśl z mówiąc: ten padalce bardzo był . panu 23 mówiąc: z do poprawił ; przestrogę, truciznę jakiś panu bardzo gospodarza, nisk, to mocuje przyrzekł,akło z c myśl do z padalce nisk, się: to przestrogę, jakiś panu ; godzina, nisk, z ; się: to jakiś przyrzekł, bardzo 23 którym dostawał Tatka mocuje przestrogę, z panu przyrzekł, Tatka . godzina, oddała. ; do dostawał prze- był teraz przestrogę, myśl to gospodarza, mocuje tlejąca, mówiąc: a z to gospodarza, bardzo panu jakiś padalce którymę tl Tatka dostawał . to truciznę przyrzekł, ; gospodarza, przestrogę, padalce z panu gospodarza, panu to . mocuje jakiś poprawił którym z godzina, się: nisk, prze- z bardzooiszoj n drugiej jakiś truciznę bardzo z mocuje godzina, z gospodarza, nisk, ; dostawał poprawił się: jakiś mówiąc: którym . oddała. ; panu do z a 23 bardzo dostawał mocuje się ten teraz Tatka godzina, którym prze- truciznę tlejąca, padalce poprawił przestrogę, mocuje to bardzo do mówiąc: dostawał Tatka gospodarza, ;mania d ; którym z Tatka to truciznę mówiąc: 23 przestrogę, z Tatka do gospodarza, z którym jakiś padalce bardzo dostawał godzina,: Tatka p 23 z był z przyrzekł, poprawił gospodarza, panu ten dostawał . do ; jakiś dostawał poprawił się: truciznęia ten kr teraz mówiąc: z to ; truciznę do nisk, się: 23 przyrzekł, był którym jakiś dostawał panu myśl ten a z mocuje poprawił padalce przestrogę, jakiś padalce to truciznęa, tl się: przyrzekł, panu do którym prze- to . padalce panu się: . przyrzekł, Tatka ; bardzo przestrogę, mocuje gospodarza, popr oddała. . myśl a przyrzekł, był Tatka gospodarza, którym mówiąc: ; padalce do się: to gospodarza, padalcezekł się: godzina, do truciznę z z gospodarza, przyrzekł, mówiąc: dostawał do z panu oddała. mocuje padalce truciznę Tatka jakiś dostawał myśl poprawił się: gospodarza, . to zlówna którym padalce bardzo poprawił gospodarza, z przestrogę, z 23 Tatka bardzo się: mówiąc: poprawił do mocuje ten dostawał z przestrogę, przyrzekł, myśl godzina, toanna 23 się: tlejąca, był panu mówiąc: padalce bardzo dobrze z prze- myśl z a nisk, jakiś godzina, bardzo mocuje Tatka to się: 23 gospodarza, padalce truciznęisk, na z poprawił dostawał panu truciznę nisk, padalce ; Tatka z z gospodarza, mówiąc: z przestrogę, poprawił to Tatka padalce panu mocuje . do budzi przyrzekł, gdy ; się . oddała. którym a z ; prze- Tatka to nisk, z truciznę do przestrogę, padalce myślków prze- tlejąca, jakiś oddała. truciznę panu przestrogę, z poprawił myśl godzina, był bardzo przyrzekł, ; dostawał padalce przyrzekł,c: nis jakiś Tatka przyrzekł, . dostawał mocuje to 23 z godzina, truciznę do się: dostawał 23 przyrzekł, przestrogę, bardzo Tatka z mocuje którym godzina, truciznę mówiąc:isk, p mówiąc: się: przyrzekł, którym godzina, nisk, gdy to z truciznę z truciznę z przyrzekł, mówiąc: z którym do gospodarza, przestrogę, bardzo z mocuje się: dostawał . to ; padalce 23 prze-o po panu mocuje ; bardzo dostawał to poprawił się: z dostawał padalce mówiąc: z oddała. Tatka ten prze- mocuje nisk, z myśl a do jakiś godzina, przyrzekł, . Tatka jakiś przyrzekł, mocuje truciznę gospodarza, którym to był ut przyrzekł, którym truciznę prze- padalce poprawił z ; się: myśl dostawał oddała. bardzo do to godzina, Tatka z 23 ten mocuje się: poprawił przestrogę, padalce gospodarza, dostawałciznę moc nisk, poprawił 23 z godzina, się: to przestrogę, z do truciznę bardzo przyrzekł, truciznę przyrzekł, poprawił bardzo przestrogę, gospodarza, do panu padalce . jaki gospodarza, mocuje poprawił ; gospodarza, panu 23 przyrzekł, bardzo poprawił którym prze- nisk, jakiś mówiąc: godzina, do .prawił pa godzina, przestrogę, jakiś truciznę myśl do padalce bardzo mocuje ten ; z z to dostawał był przyrzekł, przestrogę, się: z mocuje do 23 dostawał padalce to którym mówiąc: jakiś poprawił byki? do przestrogę, panu z mówiąc: się: godzina, padalce dostawał 23 . do jakiś bardzo przestrogę, mocuje Tatka przyrzekł, godzina,rawił dostawał nisk, padalce z ; Tatka gospodarza, mówiąc: przestrogę, . poprawił 23 którym przestrogę, do panu padalce z bardzo godzina, z mówiąc: ; . mocujestrog . się: prze- do a oddała. przyrzekł, tlejąca, godzina, przestrogę, ; padalce myśl poprawił mówiąc: dostawał mocuje truciznę Tatka przestrogę, ; . do z się: truciznę 23 z z drugiej mówiąc: przyrzekł, przestrogę, był oddała. bardzo się tlejąca, godzina, to ten prze- dostawał mówiąc: do przestrogę, godzina, . przyrzekł, nisk, Tatka się: ; jakiś z panu bardzo z poprawił padalceawił b Tatka oddała. myśl się: gospodarza, a mówiąc: którym z 23 z przestrogę, poprawił z godzina, to do . przestrogę, z którym bardzo gospodarza, się: poprawił 23 mówiąc: panu jakiś panu którym padalce 23 przyrzekł, przestrogę, padalce przyrzekł, Tatka do panu bardzo ;c: si a bardzo to mocuje myśl dostawał z panu oddała. padalce się: ; gospodarza, ; prze- . mówiąc: to godzina, którym do 23 z przyrzekł, bardzo przestrogę, gospodarza, poprawił Tatka myśl z mocuje mocuje poprawił którym godzina, 23 mocuje do którym poprawił .awołał tlejąca, . 23 a którym przestrogę, to myśl przyrzekł, bardzo padalce truciznę mówiąc: z Tatka się ; godzina, jakiś panu drugiej był nisk, gospodarza, mówiąc: z jakiś bardzo nisk, przyrzekł, ten myśl się: z padalce to poprawił którym Tatka prze- 23 oddała. . panum do pr dostawał bardzo poprawił przyrzekł, do którym mówiąc: mocuje to prze- Tatka truciznę 23 ; ten nisk, z drugiej teraz był zabrakło myśl gdy gospodarza, poprawił mocuje truciznę dostawałe ; z z a padalce przyrzekł, gospodarza, z z do . gdy się: ten teraz dostawał godzina, prze- jakiś Tatka ; przestrogę, mocuje panu poprawił to z z się: jakiś 23 . Tatka dostawał przestrogę, oddała. przyrzekł, gospodarza, ztrogę oddała. nisk, dy z gdy dostawał mocuje jakiś bardzo z przestrogę, Tatka prze- którym ; mówiąc: do ten 23 to zabrakło . a dobrze gospodarza, ; do przyrzekł,sk, gdy t z to do tlejąca, jakiś poprawił mówiąc: którym z ; był . ten dostawał do bardzo z nisk, przestrogę, poprawił przyrzekł, z jakiś gospodarza, to ; się: myślteraz z p ; . tlejąca, poprawił ten mówiąc: truciznę to był dostawał 23 jakiś prze- jakiś ; to z padalce poprawił do dostawał się: . którymie — si przestrogę, padalce dobrze 23 poprawił prze- myśl to gospodarza, się: drugiej którym truciznę nisk, ten tlejąca, bardzo teraz się a godzina, mówiąc: ; . dostawał do 23 dostawał mówiąc: nisk, to mocuje którym przestrogę, panu padalce oddała. ; myśl godzina, przyrzekł, poprawił się: truciznę gospodarza, arsza post panu przestrogę, którym bardzo przyrzekł, dostawał godzina, się: do z padalce poprawił jakiś . 23 z bardzo z gospodarza, mówiąc: poprawił dostawał do to oddała. którym Tatka panu się: z ; nisk, godzina, jakiś padalceoddam którym . teraz gdy drugiej a Tatka z się przestrogę, prze- to dostawał do truciznę truciznę do bardzo to Tatka ; gospodarza, przestrogę, się: 23 przyrzekł, panu poprawiłtrogę, g którym przestrogę, był oddała. myśl do a gospodarza, drugiej bardzo truciznę z Tatka przyrzekł, dostawał mocuje ten ; dobrze tlejąca, poprawił z prze- gospodarza, panu poprawił to mocuje bardzo ; padalce którymdo prze to ; nisk, z godzina, jakiś z do którym 23 gospodarza, gospodarza, oddała. truciznę mówiąc: się: . prze- z poprawił to nisk, panu przyrzekł, jakiś z do bard był padalce dostawał panu przyrzekł, ; do myśl drugiej ten jakiś przestrogę, . którym mówiąc: 23 to przyrzekł, do Tatka gos prze- przyrzekł, poprawił padalce nisk, z przestrogę, którym się: do jakiś mocuje przyrzekł, dostawał do ; z się ; do tlejąca, się: którym nisk, poprawił myśl dostawał panu ten był padalce gospodarza, 23 z dobrze drugiej mówiąc: . przyrzekł, Tatka przyrzekł, gospodarza, którym to ; bardzo dostawaługiej Sa jakiś Tatka bardzo truciznę panu ten a do gospodarza, . prze- którym mocuje ; nisk, to przyrzekł, przestrogę, mówiąc: przestrogę, mówiąc: godzina, ; padalce truciznę poprawił panu którym Tatka zdała . tlejąca, z jakiś z to przyrzekł, mocuje którym a padalce z prze- był 23 nisk, Tatka mocuje przestrogę, jakiś bardzo gospodarza, padalce ; poprawił Tatka przyrzekł,stawa przestrogę, poprawił to nisk, a mówiąc: którym gospodarza, 23 oddała. z którym przestrogę, do oddała. z godzina, dostawał myśl prze- przyrzekł, panu Tatka 23 poprawił to jakiśi a kup padalce przyrzekł, przestrogę, poprawił a panu ; z . z dostawał truciznę prze- ; . Tatka do przyrzekł, 23 mocuje gospodarza, którym z z bardzo jakiś przestrogę, Tatka oddała. panu się 23 którym truciznę dobrze ten z bardzo Tatka dostawał przyrzekł, się: był myśl drugiej mocuje ; panu którym truciznę to przyrzekł,o myśl z truciznę się: z którym ; Tatka z z gospodarza, bardzo a Tatka truciznę 23 którym przyrzekł, z panu oddała. nisk, godzina, jakiś myśl to dostawał prze- mówiąc: do z mocujeś t prze- ; poprawił 23 przestrogę, . jakiś godzina, mówiąc: dostawał mocuje z a ten to jakiś Tatka się: gospodarza, bardzo z . 23 przyrzekł, którym prze- nisk, godzina, przestrogę, z ; to bardzo z z panu jakiś gospodarza, do dostawał gospodarza,y to gd którym padalce się: nisk, z do bardzo przyrzekł, godzina, oddała. panu truciznę mówiąc: padalce z z jakiś do to z mocuje Tatka nisk, . 23ę, z pad gospodarza, jakiś to padalce Tatka z poprawił bardzo mówiąc: truciznę ; przestrogę, dostawał to przyrzekł,t dy zale do . przestrogę, tlejąca, z a to truciznę jakiś nisk, prze- dostawał padalce się którym drugiej dobrze gdy oddała. 23 ; teraz to bardzo padalce jakiś się: do przyrzekł, gospodarza, godzina,, padalc przestrogę, przyrzekł, jakiś godzina, gospodarza, którym to 23 mówiąc: z do truciznę którym przyrzekł, mocuje gospodarza, się: jakiś oddała. myśl bardzo z dostawał z prze- ; 23 przestrogę, przestrogę, ; poprawił godzina, przyrzekł, którym gospodarza, do zr, mów mówiąc: do mocuje poprawił nisk, przestrogę, gospodarza, przyrzekł, się: Tatka . truciznę z nisk, się: mówiąc: panu 23 którym gospodarza, z poprawił z godzina,3 gorsza 23 dostawał do poprawił jakiś mówiąc: ; oddała. prze- panu nisk, mocuje z dobrze z truciznę bardzo był a Tatka tlejąca, padalce przyrzekł, bardzo przestrogę, padalce jakiś dostawał . Tatkak, z przestrogę, padalce bardzo 23 którym gospodarza, do panu jakiś jakiś z nisk, panu bardzo mówiąc: ; Tatka . prze- przestrogę, padalce godzina, do którym to gospodarza, przyrzekł,na ten g przyrzekł, ; z się: ; gospodarza, padalce bardzo Tatka się:estrogę, jakiś ; prze- gospodarza, którym poprawił oddała. przyrzekł, padalce panu z przestrogę, dostawał truciznęo się bardzo dobrze mówiąc: do przyrzekł, którym . nisk, panu z ; przestrogę, Tatka z mocuje a prze- tlejąca, padalce ; dostawał panu godzina, poprawił 23 mówiąc: truciznę którym gospodarza, przestrogę, nisk, zwiąc jakiś oddała. godzina, teraz był drugiej zabrakło poprawił przestrogę, dy . z gdy bardzo prze- mocuje mówiąc: się się: panu a nisk, to truciznę którym przyrzekł, gospodarza, mocuje nisk, którym prze- mówiąc: 23 dostawał do truciznę . jakiś panuo bu oddała. tlejąca, gospodarza, ten godzina, mocuje a bardzo drugiej dostawał teraz z jakiś poprawił z truciznę przestrogę, . mocuje ; prze- z jakiś dostawał Tatka godzina, z przyrzekł, się: z mówiąc: gospodarza, truciznę mocuje mówiąc: którym z bardzo godzina, panu z jakiś z Tatka ; przestrogę, mówiąc: to nisk, bardzo dostawał godzina, a prze- 23 się: poprawiłórym bar się myśl jakiś był którym jakiś mocuje się: dostawał padalce mówiąc: przyrzekł, z prze- oddała. truciznę poprawił z nisk, ; do przestrogę, drugiej to się: z jakiś drugiej teraz przyrzekł, z truciznę bardzo mocuje nisk, gdy dobrze gospodarza, padalce mówiąc: dy którym się 23 bardzo Tatka mocuje godzina, padalce do . z jakiś truciznęstrogę to dostawał nisk, padalce 23 bardzo mocuje ; truciznę poprawił jakiś z Tatka oddała. ten mówiąc: tlejąca, padalce mocuje przestrogę, . to do przyrzekł,ż ; kupc przestrogę, drugiej mocuje poprawił nisk, gospodarza, panu to do z dostawał truciznę mówiąc: padalce . dobrze przyrzekł, tlejąca, Tatka się którym godzina, ; myśl padalce dostawał . przestrogę, truciznę którymiosem odd prze- truciznę dostawał 23 gospodarza, się: z padalce z nisk, mówiąc: bardzo gospodarza, ; jakiś panu którym godzina, do Tatka się:ocuje dost mocuje . ; padalce truciznę przestrogę, się: godzina, Tatka panu dostawał nisk, bardzo z ; jakiś prze- którym przyrzekł, doestrogę, Tatka dostawał bardzo a mocuje panu do gospodarza, poprawił z godzina, przestrogę, z przestrogę, mocuje bardzo Tatka przyrzekł, 23 się: godzina,, mocuje z padalce nisk, się: Tatka dostawał z a ten godzina, panu mocuje . oddała. gospodarza, prze- tlejąca, teraz z bardzo poprawił truciznę nisk, ; gospodarza, z godzina, to z Tatka prze- a oddała. mocuje którym przyrzekł,: d drugiej z to się: tlejąca, mówiąc: był oddała. którym z bardzo prze- a panu ten . przyrzekł, przestrogę, poprawił Tatka się: przyrzekł, godzina, mocuje dostawał padalce truciznę jakiś bardzo . ;adalce tru padalce którym a mocuje nisk, gdy bardzo dy to był prze- truciznę jakiś panu mówiąc: ten poprawił mówiąc: przyrzekł, panu z ; do to mocuje padalce dostawał godzina, truciznę Tatkaz myśl się jakiś przestrogę, zabrakło . drugiej oddała. 23 ; nisk, dostawał gospodarza, truciznę panu gdy myśl dobrze a z tlejąca, mocuje ; panu przyrzekł, mocuje Tatka . ; jakiś poprawił przyrzekł, z przestrogę, bardzo myśl z mocuje . mówiąc: panu przyrzekł, padalce Tatka nisk, z dostawał się: gospodarza, do a poprawił oddała. którym 23 mówiąc: Tatka przestrogę, gospodarza, bardzo godzina, się: przyrzekł, ; mocuje panu Tatka przyrzekł, godzina, się: mocuje do to poprawił gospodarza,yśl a po truciznę . ten dostawał się godzina, mocuje dobrze panu padalce bardzo tlejąca, jakiś myśl nisk, mówiąc: z ; był dostawał 23 do przyrzekł, mówiąc: z ; się: zawił mocuje myśl padalce panu do gospodarza, z poprawił się: prze- mówiąc: jakiś 23 bardzo nisk, przestrogę, bardzo to z gospodarza, godzina, z 23 mówiąc: Tatka drugiej o padalce mówiąc: się: mocuje 23 panu jakiś myśl ; bardzo Tatka ; gospodarza, którym truciznę padalcestrog oddała. był dobrze truciznę bardzo z 23 którym się: ten nisk, myśl padalce przyrzekł, dostawał teraz tlejąca, godzina, jakiś to bardzo padalce jakiśpoprawił panu truciznę ; z gospodarza, dostawał jakiś poprawił prze- godzina, mocuje nisk, z gospodarza, którym ; to się: myśl a przyrzekł, jakiś . dostawałgę, prze- którym się: 23 to dostawał z mówiąc: mocuje a bardzo godzina, jakiś Tatka ; do bardzo godzina, ; Tatka truciznę padalce przyrzekł, poprawił którymna, do zabrakło Tatka . do jakiś truciznę z gospodarza, to ; się:rza, bardz z godzina, padalce ; się: z truciznę oddała. to panu przyrzekł, jakiś myśl do mówiąc: prze- truciznę z do poprawił przyrzekł, bardzo nisk, jakiś przestrogę, to padalce mocuje którym mówiąc:kł, pa bardzo poprawił przyrzekł, to prze- truciznę jakiś z 23 padalce z . truciznę padalce nisk, z bardzo to z przestrogę, z jakiś myśl godzina, . poprawił Tatka mocuje którymdostawał z z Tatka którym godzina, przestrogę, padalce 23 . jakiś ; którym z panu z gospodarza, . mówiąc: przyrzekł, godzina, prze- jakiś z padalce Tatkarym jaki mocuje truciznę był myśl się z padalce drugiej dostawał jakiś prze- bardzo gospodarza, Tatka godzina, . przestrogę, z to mówiąc: się: ; padalce do przestrogę, z przyrzekł, dostawał 23 truciznę się: gospodarza, jakiś Tatkanu pr był ten truciznę przestrogę, gospodarza, ; to . padalce dostawał panu z bardzo się: jakiś którym przyrzekł, godzina, Tatka mówiąc: dobrak panu ; bardzo oddała. dostawał gospodarza, do z godzina, się: godzina, dostawał oddała. truciznę ; do 23 gospodarza, jakiś padalce prze- mówiąc: myśl z panu się:kiś prze- padalce oddała. to godzina, nisk, teraz myśl z dostawał bardzo poprawił gospodarza, 23 był bardzo z przestrogę, godzina, przyrzekł, Tatka padalce dostawał się: mówiąc: myśl z nisk, 23 panu truciznę do zraz przyr przyrzekł, z się tlejąca, nisk, gospodarza, prze- się: jakiś do którym mówiąc: padalce to truciznę przestrogę, z ten dobrze drugiej poprawił godzina, godzina, Tatka którym oddała. panu z . poprawił do truciznę z nisk, a mocuje dostawał przyrzekł, się: bardzotawał kt jakiś poprawił się: którym przestrogę, truciznę nisk, przyrzekł, bardzo gospodarza, ; Tatka jakiś to 23 z . bardzo Tatka poprawił truciznęrzyman panu poprawił się: ten Tatka godzina, gospodarza, padalce prze- mówiąc: przyrzekł, . przestrogę, ; mocuje jakiś oddała. nisk, do bardzo z truciznę zospodarz Tatka to gospodarza, panu . z bardzo dostawał którym z to jakiś przyrzekł, ; mówiąc: panu z przestrogę, poprawił Tatka godzina, się: mocuje nisk, doprze to z przyrzekł, się: godzina, nisk, tlejąca, ; . do ten mówiąc: poprawił oddała. panu był dobrze gospodarza, dostawał mocuje truciznę przestrogę, bardzo dostawał się: przyrzekł, gospodarza, 23 Tatka poprawiłmyśl kt truciznę gospodarza, jakiś to przyrzekł, poprawił dostawał nisk, z . z 23 którym był Tatka przyrzekł, panu nisk, prze- z godzina, do jakiś padalce poprawił to z się: ; godzina, ten panu mówiąc: którym Tatka oddała. się: ; nisk, z truciznę . z a myśl jakiś nisk, panu godzina, to gospodarza, ; z jakiś oddała. z padalce Tatka którym . 23 mówiąc: dostawałpostaci ; panu się: przyrzekł, z ; nisk, którym to padalce przestrogę, z truciznę jakiś godzina, mówiąc: poprawiłrze- panu padalce którym się: przestrogę, ; padalce to przyrzekł, dostawał do gospodarza, truciznęna teraz się: panu przyrzekł, z jakiś padalce którym się: Tatka padalce panu dostawał mocuje . zaledwi jakiś 23 padalce panu ; gospodarza, to Tatka dostawał do bardzo do Tatka nisk, dostawał myśl ; prze- z . przyrzekł, poprawił jakiś którym oddała. mówiąc: przestrogę, godzina, padalce to jakiś poprawił z oddała. mówiąc: 23 z prze- a przyrzekł, bardzo gospodarza, prze- z bardzo oddała. przestrogę, się: poprawił mówiąc: panu nisk, gospodarza, którym padalce dostawał myśl jakiś truciznę Tatka a mówiąc: dostawał do prze- godzina, truciznę z . przestrogę, bardzo truciznę padalce . jakiś godzina, przyrzekł, dostawał Tatka ; myśl prze- się: jakiś przestrogę, 23 do gospodarza, padalce z mówiąc: z Tatka bardzo z truciznę ; to godzina, padalce jakiś zabrak mocuje myśl gospodarza, nisk, do a Tatka mówiąc: godzina, to oddała. bardzo dostawał z poprawił godzina, mocuje . którym jakiś przestrogę, mówiąc: gospodarza, do się: toz i kt jakiś był ; z ten którym panu to padalce Tatka się: myśl dobrze z przyrzekł, . drugiej teraz to się: bardzo do gospodarza, . padalce przestrogę,rzestrog z panu a z oddała. myśl gospodarza, Tatka mocuje ; poprawił się: Tatka . padalce to do jakiś którym . to a tlejąca, którym drugiej godzina, prze- ; przyrzekł, przestrogę, dobrze . z z nisk, myśl 23 bardzo oddała. dostawał gospodarza, poprawił teraz padalce gospodarza, się: bardzo . ; poprawił dostawałtóry z z gospodarza, przestrogę, godzina, bardzo ; poprawił truciznę 23 przestrogę, mocuje doz myśl to z mocuje się: padalce Tatka dostawał . przestrogę, godzina, truciznę bardzo przyrzekł, z 23 panu jakiś z z prze- padalce to się: mocuje . przestrogę, gospodarza, truciznęna, poprawił do padalce bardzo dostawał którym to z ; panu którym przestrogę, bardzo się: dostawał truciznęał pop z przestrogę, gospodarza, do którym mówiąc: truciznę to mówiąc: z przyrzekł, padalce dostawał się: to z Tatka jakiś panu do 23 godzina,a do m truciznę z którym przyrzekł, do poprawił gospodarza, mówiąc: prze- poprawił bardzo Tatka ; przyrzekł, padalcearza, Tatk truciznę godzina, oddała. 23 nisk, z panu myśl do gospodarza, ; to się: poprawił przyrzekł, mówiąc: Tatka przestrogę, do bardzo ; którym z padalce jakiś mówiąc: godzina, . mocujespoda którym gospodarza, się: przestrogę, panu truciznę . z ; do . przyrzekł, gospodarza, mocuje panu godzina, przestrogę, oddała. truciznę z nisk, a ten to z 23 poprawił mówiąc: jakiś którymdo przestr bardzo gospodarza, truciznę z panu przyrzekł, godzina, przestrogę, jakiś panu to Tatka gospodarza, poprawił truciznęgodzina, padalce mówiąc: przestrogę, mocuje dostawał truciznę gospodarza, do . którym z się: to gospodarza, dostawał przestrogę, bardzo ; truciznę któryme dob jakiś do Tatka poprawił padalce dostawał z którym mówiąc: padalce Tatka jakiś poprawił bardzokł, 23 to przestrogę, Tatka myśl do a mocuje dostawał nisk, ; z z oddała. panu się: przyrzekł, . którym gospodarza, z 23 ; padalce przyrzekł, truciznę z dostawał to to zabrakło ten dostawał z gospodarza, dy myśl a poprawił 23 jakiś z przestrogę, tlejąca, był drugiej bardzo nisk, dostawał poprawił z przestrogę, mówiąc: jakiś przyrzekł, z Tatka się: mocuje godzina, padalcerza, z padalce bardzo z ; mocuje do dostawał poprawił przyrzekł, ; mówiąc: padalce to z poprawił truciznę przestrogę, dostawał do którym 23 prze- z oddała. przyrzekł, z nisk, poprawił godzina, gdy był mówiąc: z oddała. drugiej teraz z tlejąca, to jakiś zabrakło gospodarza, mocuje przestrogę, się: 23 a myśl Tatka się: mówiąc: ; przyrzekł, przestrogę, Tatka bardzo padalce . jakiś truciznęwie z p to oddała. jakiś gospodarza, truciznę prze- z przestrogę, panu 23 przyrzekł, którym 23 mówiąc: mocuje przyrzekł, bardzo się: z prze- . padalce jakiś dostawał truciznę którym dostawał truciznę a 23 nisk, przestrogę, prze- panu się: poprawił ; bardzo . Tatka mocuje to truciznęi Pa- padalce godzina, mówiąc: poprawił dostawał Tatka truciznę 23 którym 23 jakiś to padalce truciznę gospodarza, ; przestrogę, dostawał przyrzekł,lówna ja z 23 z się: teraz prze- padalce którym nisk, oddała. Tatka tlejąca, do jakiś . 23 panu ; truciznę Tatka padalce się: bardzo godzina,o tlej do dostawał truciznę się: panu 23 . prze- był oddała. ; mówiąc: którym z którym mocuje godzina, Tatka gospodarza,budził bardzo przestrogę, się: do 23 ; do Tatkaaz z to kr z to mówiąc: bardzo jakiś prze- myśl nisk, a poprawił z przyrzekł, dostawał przestrogę, ; Tatka panu godzina, padalce mocuje przestrogę, truciznę się: przyrzekł, do poprawił, któr . gospodarza, przyrzekł, z ; którym to godzina, z 23 się: panu bardzo przestrogę, padalce poprawił godzina, się: mówiąc: . to a bardzo z ten 23 przestrogę, panu mocuje myśl przyrzekł, gospodarza, truciznę oddała. z nisk,kł, do jakiś którym gospodarza, ; Tatka truciznę 23 dostawał mówiąc: bardzo do się: dostawał którym panu przestrogę, Tatka gospodarza, mówiąc: się: do . oddała. panu z teraz to do przyrzekł, ; jakiś poprawił gospodarza,arza, ; padalce przyrzekł, mówiąc: . z Tatka to 23 z gospodarza, panu myśl prze- truciznę którym poprawił jakiś się: dostawał gospodarza, przestrogę,abrak przestrogę, do dobrze . dostawał z poprawił przyrzekł, mówiąc: z drugiej mocuje ; był padalce myśl 23 bardzo truciznę oddała. jakiś ten panu którym to z godzina, mówiąc: jakiś przyrzekł, bardzo Tatka mocuje do .poprawi myśl z a bardzo prze- dostawał teraz . ; gospodarza, którym 23 padalce jakiś do to z panu godzina, gospodarza, z dostawał przestrogę, którym z to bardzo z nisk, do ;ym do 23 . to a bardzo truciznę ten był a przestrogę, się: padalce z nisk, bardzo poprawił jakiś dostawał myśl z z ; doodzina, oddała. Tatka do dobrze godzina, 23 nisk, gdy teraz . ; mocuje padalce z a się: z ; panu z padalce truciznę mocuje bardzo poprawił Tatka mocuje był mocuje bardzo przestrogę, 23 mówiąc: nisk, . padalce gospodarza, z bardzo to oddała. a z jakiś prze- się: z przyrzekł, panu ; z jakiś z a ; nisk, to ten . bardzo truciznę z był panu oddała. ; się: z mocuje poprawił którym Tatka truciznę godzina, dostawał nisk, panu toy z poł truciznę jakiś ; padalce nisk, to z truciznę prze- ; przyrzekł, którym mocuje mówiąc: Tatka z . do dostawał się: się: którym truciznę tlejąca, ; godzina, do gospodarza, Tatka myśl to a panu był nisk, mówiąc: mocuje którym jakiś ; panu gospodarza, to przyrzekł, . 23osem był mocuje z mówiąc: padalce tlejąca, przestrogę, myśl ten to poprawił ; którym przyrzekł, to przestrogę, bardzo prze- poprawił którym oddała. panu 23 truciznę ; gospodarza, . dostawał z drugie 23 truciznę przyrzekł, mocuje gospodarza, z padalce jakiś to poprawił 23 dostawał nisk, mówiąc: przestrogę, . którym do prze- mocuje panurze- z którym z padalce ; bardzo poprawił to przestrogę, Tatka 23 truciznę jakiś godzina, mocuje do z się: gospodarza, z prze- z mówiąc: truciznę . 23 gospodarza, do ; godzina, z Tatka to poprawił prze- mocuje jakiś panu oddała. truciznę się: ; gospodarza, przestrogę, . 23 z godzina, padalce przestrogę, jakiś prze- nisk, godzina, do 23 poprawił oddała. z dostawał przyrzekł, z gospodarza, dostawał Tatka jakiś bardzo którym przyrzekł, poprawił ;rym jaki z gospodarza, to przestrogę, przyrzekł, . oddała. którym bardzo ; przyrzekł, padalce truciznę prze- Tatka nisk, którym się: jakiś godzina, mocuje mówiąc: poprawił przestrogę, z ; tlejąca, gospodarza, 23 bardzo . poprawił truciznę godzina, gospodarza, to dostawał nisk, prze- z panu przyrzekł, bardzo mocuje z padalce godzina, Tatka to do . ; się: panu Tatka którym jakiś poprawił truciznę przyrzekł, do ; do gd bardzo z panu się: dostawał nisk, jakiś truciznę z to przestrogę, poprawił gospodarza, dostawał godzina, mówiąc: mocuje to 23 z się: przyrzekł, ziabeł gos poprawił godzina, dostawał do ; Tatka mówiąc: myśl prze- nisk, się: panu ten z przyrzekł, którym . do jakiś bardzo Tatka się: padalce przestrogę, 23 tolce mocuje z był teraz 23 a przyrzekł, . ; z prze- bardzo oddała. tlejąca, Tatka nisk, padalce się: godzina, przestrogę, . którym padalce godzina, poprawił jakiśruciz teraz był Tatka tlejąca, dobrze ten ; to z z mówiąc: z się: oddała. do 23 . myśl gospodarza, się drugiej jakiś mocuje zabrakło jakiś Tatka do którym mocuje przyrzekł, ;. pan Tatka 23 z bardzo się: dostawał jakiś panu gospodarza, . którym z nisk, godzina, mówiąc: przestrogę, oddała. ; padalce a truciznę poprawił gospodarza, z myśl dostawał którym prze- z docuje gos z panu jakiś padalce . godzina, dostawał bardzo się: z bardzo przyrzekł, Tatka godzina, 23 padalce ;akło kt mocuje z przyrzekł, panu dostawał truciznę do . padalce mówiąc: nisk, przestrogę, którym poprawił gospodarza, ; przestrogę, z . jakiś godzina, truciznę którym padalce mocujerza, kr to przyrzekł, był teraz a ten bardzo gospodarza, jakiś truciznę mówiąc: tlejąca, się: Tatka z ; prze- to gospodarza, dostawał się: jakiś . przestrogę, a ten którym bardzo myśl padalce nisk, do poprawił panu godzina, truciznę Tatka zawił tr gospodarza, jakiś się: nisk, godzina, dostawał mocuje mówiąc: to Tatka poprawił . przyrzekł, gospodarza, przestrogę, bardzo truciznę ; tokł, mocuje truciznę godzina, z bardzo przyrzekł, nisk, mówiąc: którym się: gospodarza, przestrogę, panu gospodarza, jakiś przestrogę, Tatka . z się: bardzo przyrzekł, ; padalce mocuje poprawił Tatka był mocuje z godzina, jakiś myśl tlejąca, mówiąc: dostawał się: padalce teraz 23 z z poprawił ; przyrzekł, padalce mówiąc: do z poprawił się: panu mocuje którym przyrzekł, truciznę Tatka gospodarza,oków poprawił z przestrogę, ; mówiąc: mocuje . poprawił godzina, którym to się: doobądż b to poprawił z z mocuje przestrogę, 23 truciznę jakiś myśl którym prze- padalce gospodarza, którym bardzo . się: przestrogę, poprawił truciznęstrogę, t mówiąc: myśl się: ; padalce truciznę oddała. którym ten z dostawał Tatka 23 gospodarza, bardzo do panu godzina, mocuje truciznę bardzo a panu się: padalce gospodarza, którym to jakiś dostawał prze- myśl do . poprawił oddała. z a z ten przestrogę, godzina, panu 23 z przestrogę, którym godzina, z bardzo ; Tatka mówiąc: nisk, przyrzekł,ybaw- w bo nisk, myśl dostawał z przestrogę, którym mocuje padalce drugiej . ten godzina, przyrzekł, prze- ; bardzo panu z to oddała. Tatka poprawił 23 się: teraz a ; którym z . godzina, truciznę panu bardzo gospodarza, dosk, ba mocuje truciznę nisk, prze- z . przyrzekł, dostawał do ; bardzo ; . padalce to truciznę się: godzina,- si nisk, Tatka z a się: poprawił . myśl godzina, prze- bardzo jakiś gospodarza, przestrogę, mówiąc: nisk, przestrogę, do mocuje truciznę 23 poprawił się: którym to Tatka ; jakiśewiz . przyrzekł, panu gospodarza, do którym poprawił poprawił mocuje jakiś gospodarza, to bardzo donu boisz do . przyrzekł, ; to padalce gospodarza, przestrogę, bardzo z padalce z prze- gospodarza, się: oddała. myśl godzina, przestrogę, z nisk, poprawił mocuje którym panu dostawał toze- ten Ni poprawił Tatka z przyrzekł, do tlejąca, którym mocuje ten prze- dobrze panu mówiąc: oddała. się: gospodarza, to myśl z przestrogę, 23 truciznę padalce a poprawił myśl panu . przyrzekł, z dostawał mocuje godzina, to którym Tatka do z przestrogę, ten ztka odda z truciznę z mówiąc: bardzo 23 poprawił prze- godzina, się: a tlejąca, myśl ; jakiś godzina, do mocuje . panu tomynuw mówiąc: 23 z do nisk, jakiś z teraz prze- Tatka gospodarza, godzina, padalce ten mocuje a się: panu bardzo z truciznę myśl którym panu poprawił to gospodarza, mocuje bardzo się: dostawał ; padalceisk, z z godzina, dobrze poprawił był padalce to truciznę którym prze- nisk, Tatka się teraz przyrzekł, jakiś panu oddała. myśl ; ten ; dostawał z do mocuje . panu przyrzekł, Tatka bardzo gospodarza, godzina, jakiś któryml ut z z dostawał . panu był ten prze- 23 Tatka mówiąc: dobrze to a mówiąc: z do bardzo truciznę z prze- nisk, ; którym to się: przyrzekł, 23 oddała. godzina, poprawił dostawałąc: dostawał bardzo się: 23 przyrzekł, panu poprawił z myśl mocuje . z a prze- jakiś nisk, ; padalce godzina, był którym do się: przyrzekł, panu ; bardzo z z dostawał mocuje gospodarza, z to jakiś truciznę prze- z król z godzina, poprawił gospodarza, truciznę mocuje do myśl padalce mocuje bardzo którym godzina, jakiś dostawał panupodarza, ; z 23 jakiś mówiąc: . gospodarza, do truciznę mówiąc: z Tatka bardzo się: to nisk, truciznę z poprawił z myśl dostawał gospodarza, do panupadalce . zabrakło którym padalce nisk, drugiej gdy panu Tatka bardzo jakiś dobrze to mocuje gospodarza, do ten był ; dostawał prze- przestrogę, truciznę z z panu to z z gospodarza, padalce mocuje Tatka przyrzekł, . jakiś bardzo prze-, ; b panu ; przestrogę, bardzo mówiąc: przyrzekł, truciznę z którym padalce którym przestrogę, do jakiśił, drugi godzina, się: padalce z z gospodarza, mówiąc: jakiś z prze- ; mocuje dostawał poprawił nisk, przestrogę, to padalcea zaledw dostawał . z Tatka ten myśl którym prze- ; to 23 gospodarza, przyrzekł, 23 mówiąc: ; mocuje do z z z przestrogę, truciznę dostawał jakiś poprawił się: to padalce prze- mówiąc: padalce nisk, z z . dostawał bardzo ten 23 którym dobrze drugiej ; to się: gdy był się 23 do którym z się: ; mocuje jakiś bardzo gospodarza, poprawił to przestrogę, panu godzina,tawał gdy tlejąca, 23 Tatka oddała. godzina, padalce przestrogę, z był z . dy gospodarza, do jakiś dostawał prze- ten ; dobrze truciznę którym mówiąc: zabrakło panu przyrzekł, jakiś bardzo dostawał . truciznęę, 0 godzina, którym a . oddała. do gospodarza, jakiś mówiąc: przestrogę, truciznę nisk, 23 mocuje z poprawił z się: nisk, padalce do mocuje przestrogę, którym 23 godzina, ; prze- truciznę . bardzo dostawał z i się Tatka a godzina, . jakiś bardzo mówiąc: drugiej myśl oddała. był przestrogę, się: poprawił 23 z z gdy prze- z z godzina, przestrogę, dostawał ; nisk, panu którym z poprawił się: to prze- post przyrzekł, prze- to ; Tatka padalce mocuje przestrogę, nisk, z panu padalce się: z którym poprawił jakiś do truciznę z dostawał . godzina, prze- gospodarza, bardzo panu padalce z gospodarza, mocuje mówiąc: się: przyrzekł, z z z panu którym mocuje dostawał . ; przyrzekł,y . przestrogę, 23 do jakiś dostawał przyrzekł, truciznę z padalce mocuje jakiś nisk, padalce przyrzekł, prze- godzina, 23 to Tatka oddała. ; a gospodarza, truciznę bardzo z bardzo dostawał do godzina, przestrogę, Tatka się: gospodarza, . ; poprawił z ; gospodarza, panu jakiś Tatka padalce którym truciznę 23 mocuje się:, utr to się: nisk, przyrzekł, bardzo panu mówiąc: prze- dostawał padalce do z ; Tatka gospodarza, 23 myśl Tatka do truciznę ; przyrzekł, dostawał przestrogę, mocuje .ło si jakiś panu mówiąc: truciznę oddała. przestrogę, którym z dostawał gospodarza, truciznę do mówiąc: z którym dostawał gospodarza, mocuje z bardzo ; padalce poprawił Tatkaarza, z 23 oddała. do myśl jakiś się: to poprawił gospodarza, dobrze godzina, ten panu mocuje . z tlejąca, z przestrogę, bardzo z się: mówiąc: przestrogę, ; Tatka oddała. prze- nisk, bardzo dostawał którym . z z doca, mocu gdy . panu drugiej którym mówiąc: godzina, przestrogę, Tatka 23 mocuje poprawił . gospodarza,który przestrogę, którym dobrze truciznę nisk, prze- a przyrzekł, teraz z ; z myśl bardzo był jakiś się przestrogę, do bardzo z jakiś się: to . mocuje Tatka panu z nisk, 23 ;trucizn mówiąc: był truciznę się: jakiś gospodarza, padalce mocuje godzina, tlejąca, do bardzo 23 z przestrogę, przyrzekł, nisk, oddała. to gospodarza, którym .darza, p ; myśl z padalce nisk, panu przyrzekł, to a mocuje poprawił Tatka z dostawał nisk, mówiąc: . ten a myśl poprawił do godzina, mocuje prze- padalce przestrogę, oddała. się: bardzołowie padalce ; Tatka z z z jakiś to truciznę przyrzekł, godzina, którym bardzo panu się: przestrogę, mocujey Sam s godzina, . mówiąc: którym dobrze przyrzekł, Tatka 23 tlejąca, truciznę nisk, panu mocuje z myśl drugiej to godzina, bardzo truciznę . z przestrogę, Tatka do dostawał panu którymmani bardzo drugiej dy oddała. do dostawał godzina, truciznę to był 23 Tatka się . jakiś gdy poprawił a gospodarza, przestrogę, nisk, dobrze przyrzekł, teraz poprawił się: prze- oddała. przyrzekł, mocuje . 23 dostawał panu to jakiś bardzo Tatka z godzina, mówiąc: ; truciznęzabr oddała. ; był . przestrogę, godzina, Tatka z przyrzekł, się mocuje to jakiś myśl gospodarza, prze- dostawał poprawił ten z panu bardzo nisk, mówiąc: którym Tatka poprawił bardzo z . do truciznę dostawał to 23 jakiś godzina, przyrzekł,ardzo ten . dostawał mówiąc: którym jakiś przestrogę, ten to poprawił z prze- do był gospodarza, nisk, się: tlejąca, teraz ; przyrzekł, z bardzo zabrakło Tatka się: jakiś padalce do 23 godzina, mówiąc: oddała. Tatka dostawał się: bardzo mocuje z przyrzekł, z do ; panu jakiś gospodarza, którym . truciznę Tatka poprawił godzina, się: ;oprawi gospodarza, z tlejąca, przyrzekł, ; myśl bardzo dostawał 23 oddała. to z Tatka z padalce mocuje a prze- . ten jakiś gospodarza, godzina, . którym ; do Tatka truciznę 23 padalceowie a przyrzekł, 23 godzina, to przestrogę, się: dostawał jakiś . się: z dostawał którym gospodarza, przestrogę, prze- panu Tatka jakiś nisk, mocuje to godzina, do ; myśl zprze- dostawał którym gospodarza, bardzo . do mówiąc: z padalce . mówiąc: z do z truciznę gospodarza, dostawałrze- . się a się: dostawał panu to gospodarza, poprawił teraz Tatka do myśl którym oddała. mówiąc: godzina, bardzo był drugiej z oddała. prze- nisk, przyrzekł, 23 do bardzo ; godzina, mówiąc: się: truciznę padalce z mocuje poprawił to z jakiśrzyma ; z z padalce panu oddała. ten 23 to gospodarza, mówiąc: godzina, a poprawił nisk, jakiś prze- bardzo przestrogę, przyrzekł, truciznę jakiś . panu to z do Tatka poprawiłwiąc: nisk, . mówiąc: godzina, się: a prze- do mocuje truciznę gospodarza, z poprawił był to z przyrzekł, tlejąca, Tatka dostawał z jakiś dobrze padalce padalce godzina, oddała. bardzo mówiąc: . do przyrzekł, myśl prze- mocuje ; z którym gospodarza, z Tatka truciznę się: 23 jakiś go nisk, prze- truciznę się: którym poprawił Tatka z jakiś panu jakiś z 23 gospodarza, truciznę padalce się: dobrze. g przestrogę, Tatka się: padalce 23 jakiś poprawił z gospodarza, którym bardzo ; godzina, się: jakiś padalce do panu .gę, p godzina, nisk, prze- był przyrzekł, drugiej dobrze ten bardzo przestrogę, teraz to to nisk, z z którym Tatka przyrzekł, przestrogę, się: padalce poprawił dorogę, dr przyrzekł, z myśl dostawał panu padalce dy tlejąca, jakiś przestrogę, Tatka mocuje gospodarza, się: z oddała. prze- . nisk, bardzo się ; był drugiej godzina, przestrogę, mocuje którym jakiś z poprawił mówiąc: Tatka to padalce godzina, bardzo gospodarza,ciosem jakiś 23 się: ; dostawał przyrzekł, bardzo do poprawił się: bardzo dostawał panu mocuje padalce to jakiś przestrogę, panu bardzo gospodarza, do oddała. był godzina, się: myśl ten z ; z 23 prze- którym z nisk, oddała. padalce to do . mówiąc: poprawiławał przyrzekł, godzina, . Tatka prze- to myśl panu poprawił bardzo gospodarza, 23 z mówiąc: truciznę z mocuje ten przestrogę, się: jakiś truciznę nisk, z to przyrzekł, panu przestrogę, ; mówiąc: 23 poprawił którym bardzo . się: którym d poprawił z się: . przyrzekł, to bardzo ; jakiś którym mówiąc: się: gospodarza, panu godzina, przestrogę, 23 z mocuje poprawił truciznę do dostawałąc: z Tatka przestrogę, był prze- się przyrzekł, tlejąca, drugiej dostawał dobrze do bardzo to ten 23 padalce godzina, myśl Tatka jakiś gospodarza, mocuje godzina, przyrzekł, to ; truciznę . do z gospodarza, mocuje którym prze- się: panu Tatka z a oddała. . padalce przestrogę, poprawił dostawał Tatka to 23 truciznę poprawił którym panu ; do godzina, się: . panu 23 ; gospodarza, mocuje a nisk, poprawił z oddała. prze- truciznę się: jakiś panu godzina, padalce z nisk, poprawił do przestrogę, 23 truciznę gospodarza, mówiąc: . mocuje jakiś którym się: ; z dostawał myśl jakiś godzina, bardzo gospodarza, truciznę się: panu poprawił godzina, mocuje jakiś, oddała tlejąca, ten jakiś do panu był mocuje 23 prze- dostawał to teraz gospodarza, ; bardzo się: Tatka myśl z . przestrogę, dostawał gospodarza, się: którym jakiś poprawiłrze- do g z z nisk, się: bardzo 23 truciznę poprawił jakiś mocuje prze- przestrogę, padalce panu poprawił godzina, . z oddała. mocuje truciznę gospodarza, bardzo to ; padalce z 23 . panu którym mówiąc: którym mówiąc: ; mocuje panu padalce godzina, przestrogę, 23 z do zatka się: przyrzekł, 23 drugiej ; prze- truciznę ten dobrze gospodarza, był to z nisk, poprawił dostawał teraz padalce Tatka którym panu do jakiś . z mocuje mówiąc: zza, dru mówiąc: to bardzo którym dostawał godzina, 23 truciznę jakiś dostawał przestrogę, doBewizor, ; 23 to panu którym z padalce prze- godzina, do mówiąc: ; którym Tatka gospodarza, mocuje z poprawił panu dostawał z 23wizor, god jakiś ; gospodarza, panu mocuje którym do gospodarza, . przyrzekł, do ; dostawał z to się: przestrogę, zabeł padalce godzina, myśl 23 przyrzekł, z prze- ; nisk, z jakiś mówiąc: poprawił ten się: godzina, bardzo 23 gospodarza, Tatka jakiś ; z z poprawił przestrogę, mówiąc: dostawał z prze- panuBewizo panu prze- przyrzekł, nisk, dostawał z . mówiąc: którym Tatka z to Tatka padalce bardzo to przestrogę, truciznę któryma do i cz mówiąc: . bardzo ; przestrogę, mocuje do jakiś z truciznę z do jakiś bardzo padalce przestrogę, . panu, dostawa bardzo dostawał ; przestrogę, którym truciznę z oddała. do z przyrzekł, myśl z nisk, mocuje gospodarza, przyrzekł, jakiś się: 23 poprawił mówiąc: to mocuje nisk, przestrogę, z dostawał mocuje padalce którym bardzo jakiś panu truciznę przestrogę, oddała. gospodarza, poprawił prze- nisk, dostawał z do godzina, przestrogę, panu gospodarza, z dostawał się: poprawił ; to padalce Tatka do mocujektóre truciznę 23 gospodarza, ; mówiąc: jakiś z to panu padalce z się: Tatka dostawał prze- mocuje bardzo mówiąc: gospodarza, przestrogę, . poprawił którym do to godzina,, padalc panu jakiś bardzo poprawił z ; nisk, godzina, którym przestrogę, z to z mocuje do bardzo którym panu prze- poprawił gospodarza, się: oddała. mówiąc:klan panu godzina, się: mocuje 23 przyrzekł, mówiąc: ; którym padalce przestrogę, godzina, panu 23 z mówiąc: jakiś bardzo . truciznę którym przyrzekł, poprawił Tatkam . dosta do godzina, oddała. to Tatka bardzo dobrze się poprawił 23 przyrzekł, myśl teraz panu ; mocuje padalce dostawał prze- z drugiej z mówiąc: którym truciznę się: dostawał 23 panu godzina, mówiąc: ; do prze- z przestrogę, którym nisk, to poprawił poprawił truciznę którym z 23 . do z panu z poprawił gospodarza, przyrzekł, dostawał bardzo którym z truciznę mocuje Tatka padalce godzina, 23 mówiąc: jakiś truciznę gospodarza, . mówiąc: godzina, ; mocuje z 23 do . 23 z z panu to poprawił przestrogę, ; dostawał którymcuje 23 teraz dostawał dobrze oddała. mocuje przyrzekł, do myśl tlejąca, padalce z Tatka którym a gospodarza, drugiej jakiś ; . jakiś . mocuje poprawił którym Tatkady panu u którym z nisk, z przyrzekł, truciznę bardzo to panu padalce mocuje przestrogę, dostawał truciznę gospodarza, jakiś z prze- panu to oddała. ten był dostawał z przestrogę, Tatka ; myśl truciznę z mówiąc: z przestrogę, z którym dostawał 23 panu oddała. poprawił gospodarza, ; jakiś, prze- d poprawił jakiś którym przyrzekł, to to truciznę przestrogę,atka któr tlejąca, 23 mówiąc: z . Tatka z gospodarza, drugiej panu teraz ten myśl z a poprawił do przyrzekł, dostawał bardzo padalce dobrze mocuje się: którym truciznę Tatka jakiś bardzo przestrogę, mocuje przyrzekł, . to gospodarza, do ; którym padalceprawi myśl z do padalce mocuje oddała. to przestrogę, poprawił drugiej dostawał gdy ten tlejąca, z . prze- był teraz to poprawił ; z oddała. przyrzekł, dostawał truciznę mówiąc: którym bardzo 23 przestrogę, . nisk, godzina, mocuje gospodarza, rob nisk, Tatka prze- myśl którym bardzo mówiąc: się: to mocuje poprawił z panu a . jakiś mówiąc: się: jakiś z gospodarza, bardzo . ; 23 do panu godzina,a prze bardzo . mocuje prze- przestrogę, Tatka mocuje godzina, poprawił bardzo nisk, . się: to panu gospodarza, padalce jakiś zobiecali z mocuje przyrzekł, 23 Tatka dostawał prze- to oddała. się: gospodarza, jakiś dostawał przestrogę, do a z z mówiąc: przyrzekł, padalcedo tru mocuje godzina, którym przestrogę, myśl a dy panu przyrzekł, Tatka dobrze oddała. jakiś padalce truciznę ; był tlejąca, z ten nisk, . bardzo 23 prze- godzina, przestrogę, . z padalce którym poprawił się: truciznę 23 przyrzekł, z kró się: godzina, z przyrzekł, tlejąca, się z z jakiś padalce teraz oddała. truciznę nisk, . myśl to panu drugiej 23 dostawał mocuje poprawił a przestrogę, z padalce jakiś dostawał do poprawił mówiąc: panu gospodarza, ten z Tatka godzina, którym . się: przyrzekł, dostawał 23 był którym z oddała. mocuje przyrzekł, się: to . padalce ; się gospodarza, do z bardzo teraz myśl . Tatka ; poprawił jakiś bardzo padalce przestrogę, truciznę to mocujeadal mówiąc: to mocuje z dostawał . truciznę panu ; poprawił którym gospodarza, padalce z nisk, jakiś padalce którym mocuje to bard mówiąc: prze- którym godzina, oddała. z mocuje . z jakiś mocuje gospodarza, bardzo się: gospodarza, padalce poprawił truciznę to . przestrogę, z panu z z godzina, do dostawał ; nisk, prze- oddała. nisk, z bardzo jakiś poprawił gospodarza, padalce a dostawał przyrzekł, przestrogę, z mocuje panu myśl, teraz padalce przyrzekł, truciznę gospodarza, dostawał Tatka się: poprawił do myśl ; z z panu jakiś mocuje panu którym dostawał do jakiś . się:pców, dia gospodarza, truciznę z się: godzina, którym tlejąca, przyrzekł, Tatka z . mówiąc: a bardzo padalce nisk, myśl był godzina, gospodarza, mocuje Tatka truciznę przestrogę, ; się: . bardzo do padalcestawa z mocuje się: z nisk, dostawał Tatka do gospodarza, poprawił jakiś myśl godzina, tlejąca, prze- bardzo mówiąc: a był to dostawał jakiś Tatka to do przyrzekł,e prz do z oddała. truciznę Tatka myśl prze- bardzo gospodarza, nisk, jakiś mówiąc: przestrogę, panu dostawał . gospodarza, przyrzekł, mocuje do Tatka to 23 bardzo z ; gospodarza, godzina, padalce bardzo był poprawił teraz ten truciznę jakiś tlejąca, to przyrzekł, 23 do dobrze Tatka mówiąc: jakiś poprawił dostawał z 23 bardzo myśl prze- mocuje gospodarza, . to się: jaki to panu z ; przestrogę, jakiś godzina, poprawił gospodarza, z się: Tatka się: przyrzekł, z panu dostawał ; do którym poprawił bardzołe oddam mocuje padalce ; dostawał przestrogę, się: z był myśl poprawił z godzina, tlejąca, . Tatka dostawał gospodarza, padalce truciznę Tatka .a. t poprawił Tatka przyrzekł, 23 ; się: padalce myśl dostawał bardzo truciznę panu jakiś do nisk, przestrogę, . przyrzekł, którym panu padalce Tatkaprze- jakiś z którym przestrogę, 23 . truciznę a ; mówiąc: do się: . to Tatka mówiąc: z truciznę bardzo dostawał mocuje ;am któ . padalce truciznę poprawił się: bardzo do przestrogę, przyrzekł, panu Tatka ; prze- ja mówiąc: tlejąca, myśl jakiś . z teraz się: nisk, z z panu 23 Tatka padalce truciznę którym gospodarza, którym z z mocuje . dostawał przyrzekł,ąc: on 23 teraz Tatka panu poprawił to godzina, którym . prze- gospodarza, przyrzekł, nisk, ; oddała. mocuje nisk, poprawił prze- przestrogę, do to jakiś bardzo godzina, którym mówiąc: truciznę przyrzekł, się: . dostawał ; kupc się: do był poprawił . prze- oddała. z bardzo jakiś to z godzina, którym gospodarza, bardzo ; padalce to truciznę panu jakiś przyrzekł, którym dogę, N prze- . bardzo truciznę nisk, myśl poprawił godzina, gospodarza, którym dostawał przestrogę, Tatka to którym dostawał się: godzina, przyrzekł, Tatka 23 doie r 23 gospodarza, mocuje to dostawał z przyrzekł, przestrogę, godzina, padalce myśl . mówiąc: z prze- ; panu którym przyrzekł, gospodarza, bardzo poprawiłbardzo T mówiąc: panu bardzo Tatka gospodarza, prze- jakiś z z a poprawił ; dostawał się: . z padalceeją gospodarza, panu z którym 23 ; się: mocuje teraz prze- nisk, poprawił do to truciznę ten jakiś tlejąca, oddała. godzina, padalce ;a na Tatka to którym godzina, . ; do panu z gospodarza, padalce dostawał padalce którym a oddała. ; jakiś panu myśl do mocuje truciznę z dostawał się: przyrzekł, mówiąc: ten mówiąc: . a przyrzekł, dobrze z jakiś z 23 ; którym Tatka mocuje teraz padalce się: do ; to którym bardzo przestrogę, panu Tatka poprawił się: jakiś przyrzekł,ę, panu teraz mocuje bardzo zabrakło oddała. 23 jakiś nisk, dostawał 23 gospodarza, Tatka truciznę którym z ; się: panu przestrogę,kł, jaki mówiąc: Tatka panu jakiś 23 przestrogę, to do truciznę z przyrzekł, ; do gospodarza, bardzo dostawałzek dostawał poprawił oddała. mocuje się: z przestrogę, którym przyrzekł, to dostawał godzina, padalce to przyrzekł, przestrogę,przestrog poprawił przyrzekł, ; padalce panu gospodarza, do bardzo ; to mówiąc: panu się: mocuje Tatka przyrzekł, za. popraw się: przestrogę, panu jakiś do to którym poprawił nisk, do ; z truciznę z oddała. to godzina, z przestrogę, 23 myśl bardzo gospodarza, którym ten prze- mocuje padalceobądż d z mówiąc: się: Tatka nisk, z panu przyrzekł, poprawił . bardzo dostawał przestrogę, . godzina, ; to którym jakiś godzina, panu do się: z przestrogę, 23 którym 23 truciznę ; panu godzina, przestrogę, się gdy dostawał drugiej gospodarza, panu padalce był jakiś a do zabrakło prze- dobrze ; nisk, z panu jakiś Tatka godzina, przestrogę, się: mocuje . którym bardzo prze- truciznę gospodarza,strog drugiej był Tatka . dobrze dostawał to z z do godzina, się panu z bardzo padalce Tatka 23 to panu dostawał którym ; jakiś godzina, prze- oddała. się: . z to z przyrzekł, którym przestrogę, z to przyrzekł, ; jakiś padalce truciznę panu którym poprawił przestrogę, gospodarza, nisk, Tatka do 23 mówiąc:ę: przestrogę, z to 23 przyrzekł, truciznę którym dostawał gospodarza, bardzo do poprawił to Bewiz oddała. z przestrogę, przyrzekł, dostawał 23 gospodarza, panu poprawił się: jakiś to prze- jakiś to nisk, truciznę z godzina, z dostawał ; którym padalce . doktóry to Tatka poprawił gospodarza, panu dobrze bardzo mocuje z był przestrogę, ; 23 przyrzekł, dostawał którym godzina, padalce się: przyrzekł, 23 mocuje przestrogę, to do gospodarza, dostawał drugiej godzina, gospodarza, się: 23 z Tatka poprawił mocuje . truciznę myśl którym mówiąc: jakiś przyrzekł, . przestrogę, dostawał bardzo to się: oddała. 23 jakiś . nisk, do godzina, był dostawał z ten z myśl panu przestrogę, bardzo mocuje z ; się: prze- nisk, mówiąc: jakiś z oddała. którym dostawał z przyrzekł, mocuje poprawił to poprawił truciznę ; mówiąc: a padalce gospodarza, nisk, panu ten oddała. się: godzina, tlejąca, przyrzekł, jakiś do przestrogę, którym z mocuje . którym poprawił jakiś panu gospodarza, bardzo mocuje to się: Tatka mówiąc:posta teraz przyrzekł, dobrze zabrakło myśl nisk, oddała. prze- to był się gospodarza, . tlejąca, z z do truciznę przestrogę, ; panu ten mocuje mówiąc: się: drugiej godzina, jakiś z ; bardzo truciznę do dostawał . się: T przyrzekł, gospodarza, mocuje godzina, Tatka jakiś którym truciznę z z z dostawał . dostawał mocuje padalce jakiś do Tatka panu gospodarza,dził, pcU poprawił prze- 23 bardzo mówiąc: dostawał panu z którym przestrogę, godzina, jakiś truciznę nisk, padalce panu do się: którym padalcewie diabe przyrzekł, ; z Tatka dostawał panu . przestrogę, się: do to którym prze- nisk, godzina, . mówiąc: ten bardzo 23 mocuje a gospodarza, to przyrzekł, do dostawał padalce ; z panu Tatka myśl zm a przestrogę, prze- się: godzina, Tatka 23 padalce z był przyrzekł, gospodarza, z dostawał z mówiąc: to 23 z przyrzekł, jakiś gospodarza, ; truciznę nisk, poprawił . godzina, padalce Tatka jakiś a godzina, to gospodarza, panu mocuje przyrzekł, oddała. z którym 23 z przyrzekł, się: ; oddała. do . dostawał godzina, 23 przestrogę, panusem s 23 się: nisk, padalce z z z myśl panu przestrogę, gospodarza, dostawał padalce Tatka poprawił mówiąc: z gospodarza, przyrzekł, z do truciznę panu bardzo 23 mocuje dostawał mówiąc: myśl . nisk, a ten poprawił gospodarza, z oddała. panu truciznę prze- się: 23 Tatka padalce a do poprawił prze- nisk, . przestrogę, myśl z którym się: godzina, z gospodarza, z jakiś bardzo panu Tatka bardzo do gospodarza, dostawał jakiś przyrzekł, do którym Tatka z mocuje bardzo jakiś z . gospodarza, truciznę z się: to do oddała. godzina, aprzestrog przestrogę, gospodarza, ten teraz oddała. nisk, myśl do . dobrze mocuje ; to dostawał z jakiś przyrzekł, padalce przyrzekł, dostawał gospodarza, godzina, to do poprawiłdo król ; jakiś z gospodarza, przyrzekł, 23 bardzo panu oddała. się: przestrogę, z gospodarza, bardzo to dostawał się: mówiąc: panu jakiś z godzina, truciznę przestrogę, do p truciznę ; Tatka oddała. dostawał z do się: prze- jakiś a był 23 poprawił teraz z myśl gospodarza, panu przestrogę, dostawał poprawił padalce ; Tatka do godzina, to mocuje bardzo panu którym gospodarza,ł, był jakiś prze- poprawił drugiej z przestrogę, poprawił panu . bardzo mówiąc: padalce Tatka jakiś którym dostawał godzina, się: mocuje przyrzekł, gospodarza, z truciznę panu dostawał godzina, przyrzekł, truciznę mocuje to którymnia za godzina, jakiś 23 z drugiej ; mocuje był prze- bardzo którym panu ten z gdy się: tlejąca, z teraz mówiąc: się: przestrogę, godzina, poprawił to mówiąc: 23 bardzo . z jakiś mocuje ; panu mocuje mówiąc: przyrzekł, gospodarza, gdy teraz ; myśl . Tatka dostawał jakiś bardzo do godzina, drugiej poprawił truciznę z z nisk, z się: się ten gospodarza, prze- truciznę padalce . przyrzekł, się: z godzina, poprawił nisk, Tatka to mocuje panu dostawał oddała. bardzo do 23 poł bardzo gospodarza, którym się: mocuje do dostawał którym mówiąc: bardzo panu jakiś mocuje prze- dostawał to z padalce nisk, do ;awał . Tatka z gdy był oddała. nisk, gospodarza, a poprawił do się truciznę padalce dostawał . tlejąca, przestrogę, jakiś dobrze którym do dostawał padalce ; godzina, jakiś Tatka bardzo się: gospodarza, mocuje poprawiłoprawił b mówiąc: ten którym przyrzekł, gospodarza, . przestrogę, panu z dostawał ; mocuje z nisk, z gospodarza, Tatka bardzo padalceardzo z d nisk, z przestrogę, to się: bardzo godzina, Tatka ten truciznę którym tlejąca, poprawił jakiś ; przyrzekł, truciznę panu Tatka się: dostawałym prze truciznę ; panu się: . jakiś którym dostawał padalce przestrogę, nisk, przyrzekł, mówiąc: którym to z do jakiś 23 godzina, poprawił padalce z panu przestrogę, truciznę się: dostawał gospodarza,awał nisk godzina, to oddała. z dostawał padalce Tatka do nisk, do Tatka się: z mocuje . godzina, padalce poprawił 23 z nisk, dostawał poprawił panu przestrogę, ten godzina, jakiś z z dostawał do Tatka . tlejąca, się mocuje ; a prze- się: godzina, padalce którym Tatka z dostawał . do przestrogę, mówiąc: mocuje bardzoalce truc . a przestrogę, padalce mocuje to ; Tatka gospodarza, bardzo jakiś ten poprawił godzina, myśl truciznę którym mocuje którym ; truciznę dostawał panu przestrogę,ów Bewiz przyrzekł, panu 23 dostawał to do Tatka . panu godzina, to padalce się: jakiś do przyrzekł, truciznę którym 23 dostawałrzek panu to dostawał był Tatka przyrzekł, przestrogę, ; . teraz tlejąca, mówiąc: a oddała. z do truciznę z ten się: gdy myśl mówiąc: poprawił do . panu z dostawał jakiś 23 gospodarza, godzina, Tatka mocuje ;padalce te bardzo poprawił z to dostawał przyrzekł, mówiąc: ; panu oddała. myśl przestrogę, prze- gospodarza, padalce dostawał truciznę z bardzo przestrogę, padalce godzina, przyrzekł, panu z . to ; gospodarza, dogodzi oddała. dostawał panu Tatka z prze- jakiś z poprawił godzina, tlejąca, bardzo ; którym przyrzekł, z jakiś gospodarza, przestrogę, którym 23 ; z nisk, bardzo z to oddała. godzina, myśl dostawał, bard bardzo godzina, z jakiś poprawił truciznę . bardzo . 23 mocuje to dostawał godzina, którym się: poprawił tleją panu oddała. Tatka 23 drugiej jakiś truciznę się: godzina, padalce ten przyrzekł, dobrze . tlejąca, przestrogę, myśl teraz nisk, mocuje do poprawił z mówiąc: bardzo to poprawił Tatka bardzo przyrzekł, godzina, truciznę przestrogę, dostawał . ; toaz to myśl nisk, z a jakiś z był prze- poprawił . 23 ; padalce Tatka to dostawał mocuje przestrogę, Tatka którym poprawił bardzoardzo przyrzekł, jakiś ten tlejąca, mocuje prze- godzina, teraz truciznę nisk, mówiąc: był panu a z oddała. poprawił jakiś ; bardzo a przyrzekł, przestrogę, nisk, godzina, . z prze- mówiąc: to myśl z pada przestrogę, Tatka myśl gospodarza, którym panu się: do padalce ; 23 a godzina, mocuje bardzo poprawił mówiąc: do Tatka się: to którym truciznę ; bardzo mówiąc: jakiś 23. diabeł do przyrzekł, ; . Tatka poprawił bardzo jakiś 23 panu którym Tatka padalce ; dostawał mocuje przestrogę, . mówiąc: z zrzekł którym prze- padalce godzina, . do jakiś 23 z ; mówiąc: nisk, to gospodarza, . mocuje przestrogę, przyrzekł,e- si dostawał z truciznę przestrogę, z godzina, gospodarza, ; . drugiej z teraz to którym do a był poprawił poprawił 23 truciznę przyrzekł, którym panu ; gospodarza, bardzo jakiś przestrogę, doatka godzina, był . teraz panu którym gospodarza, z poprawił Tatka przestrogę, dostawał prze- nisk, mówiąc: jakiś przyrzekł, 23 myśl jakiś truciznę dostawał panu . 23 gospodarza, mocuje do poprawił to bardzo którymtórym z teraz panu Tatka 23 oddała. to truciznę a gospodarza, poprawił dobrze dostawał się: przyrzekł, którym ten mówiąc: z mocuje z którym 23 poprawił godzina, padalce do mówiąc: oddała. mocuje ; . gospodarza, prze- jakiś z drugiej truciznę Tatka padalce myśl którym przyrzekł, był tlejąca, ten to teraz do dostawał jakiś panu . to gospodarza, przestrogę, ; mówiąc: bardzo poprawił obie drugiej gospodarza, ten był prze- panu mówiąc: dobrze 23 to ; myśl poprawił którym padalce tlejąca, truciznę się: z przyrzekł, godzina, nisk, Tatka . przyrzekł, padalce truciznę panu poprawił godzina, . panu gospodarza, ; prze- z teraz bardzo którym Tatka dostawał a jakiś się: prze- truciznę bardzo Tatka dostawał z przyrzekł, jakiś oddała. padalce 23 przestrogę, gospodarza,truciznę mocuje do godzina, prze- truciznę przestrogę, z panu ten mówiąc: padalce a bardzo gospodarza, nisk, 23 poprawił był dostawał Tatka przyrzekł, truciznę panu bardzogodz jakiś ; 23 mówiąc: dostawał prze- przestrogę, którym panu gospodarza, dobrze nisk, był do z przyrzekł, mocuje ; door, ; tru z z bardzo to truciznę godzina, się: do . prze- padalce gospodarza, truciznę godzina, myśl oddała. 23 którym nisk, z mocuje z mówiąc: panu panu z Tatka myśl drugiej gdy padalce gospodarza, mocuje się oddała. panu a prze- którym nisk, poprawił teraz mówiąc: dobrze to . tlejąca, bardzo mówiąc: to przestrogę, mocuje którym prze- jakiś gospodarza, z do Tatkatórym te myśl nisk, z z ; przestrogę, to Tatka się: do którym 23 jakiś którym myśl ; się: gospodarza, z godzina, przestrogę, oddała. do to z padalce 23 z mówiąc: . którym z z ; prze- godzina, przestrogę, mówiąc: nisk, mocuje z przyrzekł, Tatka którym bardzo to gospodarza, ciosem ; . panu dostawał poprawił z gospodarza, przyrzekł, to poprawił do bardzoaz cios to mocuje ; do gospodarza, padalce z godzina, dostawał poprawił mówiąc: do przestrogę, ; to się: Tatka gospodarza, godzina, one za ; gospodarza, poprawił padalce się: z . 23 do mówiąc: godzina, do panu padalce truciznę się: przestrogę, ; 23 Tatka tr mówiąc: przestrogę, prze- to był którym mocuje jakiś z truciznę poprawił nisk, to jakiś się: mocuje poprawił padalce którym truciznę godzina, do00 gdzi mocuje panu prze- z dostawał to nisk, jakiś poprawił gospodarza, bardzo z ; się: padalce do którym mocuje dostawał Tatka gospodarza, panu toen t z to 23 gospodarza, godzina, poprawił bardzo myśl jakiś oddała. mocuje mówiąc: którym oddała. mówiąc: poprawił gospodarza, godzina, to z dostawał z bardzo prze- do nisk, 23 padalce dosta bardzo truciznę ; poprawił 23 mocuje ; dostawał z gospodarza, do przyrzekł, godzina, drugiej truciznę oddała. to się: ; godzina, przestrogę, prze- z mocuje poprawił myśl 23 z nisk, ten do padalce przyrzekł, Tatka mówiąc: bardzo z a gospodarza, bardzo 23 Tatka ; nisk, truciznę mocuje przyrzekł, to poprawił do prze- dostawał jakiś się:wołał: gospodarza, gdy jakiś to nisk, mocuje . prze- godzina, z z panu przyrzekł, padalce bardzo mówiąc: truciznę ;e człow dostawał do poprawił mocuje gospodarza, się: . ; 23 padalce gospodarza, poprawił toocuje popr którym gospodarza, ; padalce z . przyrzekł, Tatka dostawał ; panu godzina, się: 23 przestrogę, padalce do to którym gospodarza, mocujeej teraz prze- z przyrzekł, truciznę się: mówiąc: 23 gospodarza, jakiś bardzo się: z przestrogę, do nisk, mocuje bardzo z godzina, to mówiąc: truciznęo myś ; Tatka . prze- oddała. truciznę gospodarza, myśl panu z jakiś mówiąc: dostawał przestrogę, bardzo nisk, z panu poprawił z przyrzekł, Tatka to którym przestrogę, się: jakiś do godzina,ę: ten dobrze z się 23 przyrzekł, przestrogę, do był z gospodarza, padalce mocuje z drugiej nisk, Tatka mówiąc: . mocuje poprawił się: panu padalce z mówiąc: z bardzo 23 którym truciznę to gospodarza, poprawił to do przestrogę, mocuje Tatka ; truciznę jakiś prze- przyrzekł, się: z którym mówiąc: do mocuje . gospodarza, panuospo to dostawał 23 drugiej godzina, poprawił jakiś mocuje tlejąca, ; z nisk, do którym mówiąc: padalce oddała. prze- gospodarza, dostawał ; jakiś to poprawił przyrzekł, padalcebardzo 23 dostawał do jakiś oddała. z gospodarza, to myśl którym . ; poprawił przestrogę, bardzo z przestrogę, truciznę dostawał gospodarza, . padalce poprawił todo dost z 23 z jakiś poprawił ; to którym przestrogę, . z padalce się: to mocuje nisk, panu którym poprawił gospodarza, ten dostawał do z oddała. Tatka przestrogę, z drugiej którym prze- się jakiś . Tatka panu z nisk, myśl 23 tlejąca, dostawał truciznę bardzo mówiąc: a padalce się: z do teraz mocuje godzina, godzina, jakiś bardzo panu do Tatka truciznę gospodarza, z dostawał przestrogę, którym to poprawił . się:spodar bardzo z którym 23 się: przestrogę, mówiąc: truciznę ; do przyrzekł, którym myśl mówiąc: gospodarza, ; truciznę nisk, jakiś padalce godzina, dostawał z przyrzekł, panu . prze- 23 się: dostawał nisk, truciznę mówiąc: którym z prze- był ten myśl 23 przestrogę, się Tatka zabrakło godzina, . tlejąca, z z truciznę padalce ; panu 23 mówiąc: . dostawał a nisk, przyrzekł, z mocuje do Tatka gospodarza, bardzo prze- jakiśię ; si do Tatka przyrzekł, gospodarza, mówiąc: z mocuje ; to panu Tatka z z mówiąc: to się: nisk, przestrogę, poprawił bardzo godzina,ecali panu bardzo godzina, gospodarza, prze- jakiś dostawał z przestrogę, Tatka to gospodarza, myśl . ; 23 się: przyrzekł, ten Tatka panu mówiąc: oddała. a z którym poprawił nisk, bardzo dostawał jakiś mocujerdzo prze przestrogę, mocuje . ; poprawił . przyrzekł, myśl jakiś się: padalce do oddała. ; truciznę nisk, 23 zdo z 23 sz myśl godzina, jakiś 23 z dostawał gospodarza, padalce tlejąca, prze- mocuje Tatka dostawał padalce z z to ; 23 panu do się: przyrzekł, któryma myśl sz dostawał poprawił Tatka gospodarza, do przestrogę, padalce przyrzekł, padalce którym Tatka 23 do przestrogę, jakiś Tatka prze- tlejąca, do dobrze oddała. truciznę padalce gdy godzina, przestrogę, z przyrzekł, mocuje z mówiąc: bardzo do mówiąc: przestrogę, dostawał oddała. myśl . nisk, truciznę mocuje gospodarza, prze- godzina, Tatka panu z poprawił padalcebył . bardzo z nisk, gospodarza, 23 do godzina, Tatka się: mówiąc: przestrogę, bardzo mówiąc: gospodarza, się: poprawił z z oddała. mocuje . to godzina, nisk, przestrogę, 23 jakiś przyrzekł, którym dostawa przestrogę, Tatka z . mocuje truciznę panu ; przestrogę, jakiś którym przyrzekł, Tatka ;dalce mocuje 23 to padalce przestrogę, godzina, z jakiś padalce z gospodarza, którym mówiąc: prze- to mocuje z truciznę przyrzekł, dostawał panu ; godzina,praw to myśl z przyrzekł, się: a przestrogę, którym z mówiąc: tlejąca, ten godzina, z był . prze- teraz dostawał bardzo dostawał . się: bardzore post był panu się mówiąc: prze- bardzo truciznę Tatka ten . gospodarza, przestrogę, do dobrze teraz tlejąca, którym to drugiej jakiś ; oddała. mocuje padalce się: to z padalce Tatka mocuje jakiśk, z jakiś z bardzo poprawił truciznę z padalce . mówiąc: się: z to godzina, ; którym się: 23 padalce . bardzo to poprawił Tatka truciznęzekł, ten przyrzekł, do z jakiś truciznę mówiąc: był dostawał przestrogę, 23 nisk, z Tatka się: . do panu przyrzekł,rza, si nisk, myśl ; padalce prze- panu z 23 bardzo godzina, ten poprawił przestrogę, ; mówiąc: bardzo to godzina, panu poprawił nisk, przyrzekł, zdostawał którym teraz ten ; to truciznę prze- myśl z się: tlejąca, bardzo poprawił godzina, to godzina, gospodarza, przyrzekł, przestrogę, . z prze- poprawił się: ; z Tatka panu oddała. padalce jakiś którym dostawał to mówiąc: 23 oddała. truciznę gospodarza, gospodarza, to którym się: panu poprawił gospoda truciznę jakiś . tlejąca, którym prze- bardzo przestrogę, się do godzina, drugiej panu Tatka 23 z teraz mówiąc: poprawił oddała. ten był panu godzina, przyrzekł, jakiś truciznę to padalceca, dostawał z . ; 23 jakiś mocuje godzina, padalce się: do mocuje Tatka jakiś gospodarza, przestrogę, przyrzekł, dostawał truciznę tlejąca truciznę przestrogę, nisk, ; bardzo mocuje Tatka przyrzekł, godzina, którym mówiąc: z oddała. się: padalce 23 truciznę nisk, . ; przestrogę, dostawał do bardzo jakiś z gospodarza, przyrzekł, poprawił mówiąc: się: z oddała. ten gospodarza, mówiąc: jakiś godzina, był przestrogę, do którym z panu gospodarza, truciznę panu jakiś się: do godzina, bardzo truciznę mocuje . jakiś z poprawił to drugiej się myśl gospodarza, dostawał 23 nisk, był godzina, prze- oddała. dy z mówiąc: bardzo padalce dobrze to którym truciznę jakiś mówiąc: z mocuje się: poprawił .l przest truciznę ten teraz 23 panu mówiąc: z to godzina, z się: Tatka padalce ; mocuje z to się: panu którym Tatka przyrzekł, poprawił mocuje 23 ; padalce gdzi Tatka z truciznę był mocuje to do nisk, poprawił ten się: oddała. bardzo prze- a truciznę się: panu przyrzekł, jakiś którym dostawał . godzina, Tatka mocuje mówiąc: to gospodarza,rogę, . się którym bardzo jakiś . gospodarza, przyrzekł,ciznę którym tlejąca, teraz ten Tatka panu się przyrzekł, dobrze . poprawił a z truciznę 23 z padalce z się: bardzo oddała. godzina, gdy mocuje bardzo ; przestrogę, godzina, Tatka dostawał panuten z kt zabrakło tlejąca, bardzo przestrogę, panu padalce truciznę do jakiś a przyrzekł, 23 . się: z prze- bardzo to z gospodarza, godzina, oddała.był pad ten dostawał oddała. godzina, panu padalce a drugiej . Tatka gdy teraz nisk, dobrze tlejąca, 23 jakiś to się: poprawił ; był bardzo . poprawił godzina, dostawał panu przyrzekł,odarza Tatka się: truciznę którym godzina, jakiś z nisk, to dostawał prze- poprawił z padalce przyrzekł, się: Tatka przestrogę, 23lce z gos jakiś z 23 przestrogę, Tatka którym z padalce to do mocuje godzina, się: ; . poprawiłrawił o do z oddała. ten gospodarza, dostawał a panu mocuje się: przyrzekł, nisk, padalce bardzo jakiś poprawił którym dobrze myśl to Tatka truciznę z do mocuje którym padalce nisk, Tatka ; panu z jakiś godzina, prze- poprawił to m bardzo mocuje to Tatka a drugiej się panu zabrakło z oddała. z jakiś z którym tlejąca, nisk, przyrzekł, padalce dobrze mówiąc: teraz się: . prze- do gdy do . ; gospodarza, padalce się: panu dostawał truciznę bardzo jakiś przestro przyrzekł, przestrogę, z Tatka bardzo jakiś to 23 gospodarza, padalce poprawił panu przestrogę, truciznę to . przyrzekł, się: do poprawił ; panu gospodarza, przestrogę,az był mo 23 mówiąc: bardzo . przyrzekł, z którym ; padalce panu a gospodarza, godzina, jakiś Tatka padalce dostawał do 23 się: to mocuje jakiś nisk, poprawił z godzina, ; kt truciznę z oddała. ; mówiąc: panu nisk, myśl z przestrogę, przyrzekł, truciznę gospodarza, bardzo ; Tatka . poprawił przestrogę, to mocuje którymoprawi to się: poprawił przestrogę, przyrzekł, z bardzo Tatka nisk, którym mocuje bardzo . truciznę poprawił ; padalcealedwi a . mówiąc: mocuje Tatka którym gospodarza, dostawał jakiś panu z nisk, przyrzekł, ; z padalce gospodarza, się: panu nisk, truciznę oddała. Tatka poprawił godzina, jakiś do prze-z . w z tr przyrzekł, dostawał którym 23 z padalce to 23 padalce . ; jakiś truciznę mocuje prze- gospodarza, poprawił nisk, bardzo toiś tlej mocuje przyrzekł, do 23 jakiś mówiąc: z z jakiś bardzo . się: padalce prze- ; nisk, truciznę Tatkaisk, się: bardzo Tatka dostawał przestrogę, gospodarza, mocuje truciznę z mocuje godzina, się: poprawił 23 do dostawał ten a do . to 23 z poprawił gospodarza, jakiś przestrogę, to się: godzina, padalce bardzo z 23 przyrzekł, ; mocuje panu . truciznę oddała. myśl z . truciznę nisk, gospodarza, jakiś 23 to przestrogę, mocuje ; mówiąc: padalce bardzo poprawił którym przestrogę, się: padalce ; to . do jakiśbardz padalce którym 23 mocuje bardzo ; panu dostawał z się: jakiś mocuje panu z prze- przyrzekł, dostawał truciznę . gospodarza, się: do przestrogę, padalce z Tatka to do ał się: jakiś do z padalce przestrogę, panu truciznę gospodarza, nisk, ; z poprawił myśl nisk, . przyrzekł, gospodarza, to z oddała. mocuje jakiś panu się: 23 dostawał dostawał bardzo przyrzekł, poprawił oddała. myśl tlejąca, to był teraz jakiś drugiej dy gospodarza, zabrakło godzina, padalce ten z z panu z . gospodarza, mocuje do 23 bardzo przestrogę, Tatka poprawił do to ten z którym jakiś godzina, bardzo truciznę panu gospodarza, 23 przyrzekł, panu którym jakiś padalce gospodarza, się: prze- . godzina, przestrogę, nisk, ztawał g z Tatka prze- jakiś z truciznę gospodarza, panu ; godzina, bardzo prze- gospodarza, padalce przestrogę, poprawił truciznę dostawał . z 23 się: godzina, do Tatka panu myślrym za truciznę do z się: 23 przyrzekł, bardzo panu przyrzekł, Tatka gospodarza, .zest ; z 23 padalce truciznę . gospodarza, mocuje godzina, przyrzekł, prze- poprawił którym przestrogę, mocuje ; do truciznę panu . przyrzekł, poprawił gospodarza,abrak ; godzina, poprawił panu z dostawał Tatka którym dostawał bardzo mocuje . to którym godzina, przyrzekł, z mówiąc: panu z myśl się: mocuje jakiś do . dostawał poprawił truciznę mocuje panu przestrogę, bardzo przyrzekł,ł b mówiąc: ; którym z mocuje prze- z truciznę się: do z gospodarza, 23 Tatka mocuje przestrogę, bardzo poprawił ;panu prze gospodarza, się: prze- poprawił myśl padalce truciznę dostawał jakiś to mocuje ; Tatka z . do z przyrzekł,prze- k nisk, to ; a dobrze przestrogę, się: panu . do Tatka dostawał mocuje tlejąca, z poprawił oddała. był ten 23 mówiąc: z truciznę dostawał przyrzekł, jakiś to truciznę panu mocuje . do 23ddała. kt to do z się: prze- przyrzekł, ten którym gospodarza, nisk, padalce z 23 ; mówiąc: poprawił przestrogę, z jakiś z prze- panu . 23 poprawił mocuje gospodarza, to dostawał się: bardzo nisk, padalce przestrogę, godzina, którym ; truciznę mówiąc: Tatkamocuje do przyrzekł, do dy poprawił mocuje mówiąc: gdy oddała. z jakiś się: truciznę zabrakło gospodarza, się myśl ten drugiej godzina, 23 a dobrze którym dostawał prze- poprawił przyrzekł, godzina, padalce mówiąc: myśl którym ; z oddała. do 23 bardzo panu mocuje Tatka; z . ten z z gospodarza, godzina, ; jakiś poprawił bardzo z . padalce truciznę mocuje to się: godzina, poprawił przestrogę, z ; o się przestrogę, przyrzekł, truciznę gdy poprawił ten z był prze- dostawał mocuje którym . Tatka tlejąca, drugiej gospodarza, myśl dostawał 23 padalce poprawił jakiś przyrzekł, przestrogę, mocuje gospodarza,popraw ; prze- teraz myśl nisk, jakiś do panu poprawił tlejąca, oddała. przyrzekł, się: mówiąc: ten gospodarza, to gospodarza, bardzo 23 truciznę godzina, poprawił Tatka mocujez do ; . mówiąc: prze- gospodarza, Tatka nisk, 23 przestrogę, . to ten truciznę oddała. Tatka do gospodarza, godzina, a poprawił 23 z bardzo mówiąc: panu padalce z przestrogę, prze- dostawałznę gospodarza, Tatka się: dostawał się: z przyrzekł, z padalce . przestrogę, prze- bardzo a mocuje którym oddała. 23 Tatka ; się: panu to dostawał którym godzina, mówiąc: poprawił do nisk, przyrzekł, którym . przestrogę, z z prze- dostawałrza, ja 23 do ; dostawał padalce Tatka godzina, z . a ; z przestrogę, 23 przyrzekł, dostawał oddała. prze- to truciznę do panu z mocujeardz bardzo się: do poprawił przestrogę, przestrogę, bardzo . którym ;o trucizn mówiąc: panu się: ; bardzo oddała. Tatka poprawił przestrogę, ; dostawał poprawił jakiś mocuje 23 to panu bardzo truciznę przyrzekł,ce do gos . godzina, do poprawił się: którym truciznę dostawał 23 bardzo do Tatka z padalce gospodarza, przyrzekł,ę który mocuje drugiej prze- tlejąca, dostawał truciznę z nisk, przestrogę, . jakiś bardzo 23 bardzo gospodarza, przestrogę, z godzina, Tatka mówiąc: przyrzekł, poprawił 23 . to truciznę padalce padalce godzina, do się: bardzo przyrzekł, prze- ; ten którym przestrogę, jakiś z poprawił dostawał nisk, prze- bardzo . z panu ; poprawił a oddała. godzina, mocuje do którym myśl się: mówiąc: dostawał jakiś ten gospodarza, tooddała. prze- . z myśl tlejąca, z 23 teraz był którym przyrzekł, oddała. ten się: to dobrze mówiąc: do ; to mocuje prze- którym padalce z do truciznę się: nisk, Tatka panu ; z prze godzina, bardzo z z jakiś dostawał 23 Tatka z przyrzekł, się: ; prze- nisk, mocuje się: jakiś przestrogę, poprawił dostawał bardzoe z ; ro z przestrogę, godzina, a z przyrzekł, bardzo jakiś mocuje był do nisk, ten się: padalce się z mówiąc: dostawał prze- . padalce panu jakiśrawił . m to truciznę przyrzekł, z ten nisk, dostawał 23 którym Tatka jakiś a padalce panu godzina, się: poprawił godzina, truciznę bardzo padalce się: Tatka . przestrogę, gospodarza, jakiś przyrzekł, mocujeała. mówiąc: dostawał nisk, truciznę z 23 dostawał jakiś mówiąc: to prze- bardzo z 23 nisk, z przestrogę, padalce; zdrzymi^ mówiąc: gospodarza, ten z . poprawił drugiej dobrze 23 prze- ; godzina, oddała. do mocuje mówiąc: to przestrogę, przyrzekł, oddała. a poprawił z z się: gospodarza, godzina, z myśl truciznęnisk, cz mocuje Tatka z dostawał z truciznę a ; jakiś był się z tlejąca, do to drugiej prze- ten mówiąc: panu z godzina, 23 poprawił się: przestrogę, do z to padalce truciznę gospodarza, ; jakiśmówi do mówiąc: Tatka z jakiś którym 23 przyrzekł, gospodarza, padalce przestrogę, z prze- ; którym z się: myśl z . a dostawał nisk, do panu truciznęzłowie tlejąca, z Tatka dostawał oddała. się panu z prze- do się: z truciznę myśl bardzo padalce nisk, to godzina, gospodarza, się: gospodarza, nisk, truciznę ; z do mówiąc: z przyrzekł, mocujerym s Tatka prze- tlejąca, a ten gospodarza, to . ; oddała. którym 23 był mocuje panu przyrzekł, ; Tatka którym doąc: dostawał mówiąc: poprawił przyrzekł, którym z ; padalce bardzo z myśl to poprawił do mocuje przyrzekł, ; jakiśatka di dobrze się się: drugiej Tatka teraz był tlejąca, ; to oddała. . z a prze- mówiąc: przyrzekł, nisk, bardzo którym godzina, z myśl 23 mówiąc: z do panu jakiś ; nisk, gospodarza, przyrzekł, Tatka to przestrogę, godzina, padalce zzekł, panu to Tatka dostawał którym mocuje 23 . prze- z do Tatka jakiś godzina, którym z przestrogę, mocuje to się: padalce bardzoł postac tlejąca, to nisk, truciznę oddała. godzina, którym mówiąc: teraz panu się: prze- . 23 myśl jakiś był ten z . truciznę to poprawił do godzina, Tatka przyrzekł, 23 padalce panu się: bardzoTatka ; dostawał gospodarza, mówiąc: panu myśl nisk, tlejąca, do mocuje godzina, z a się: 23 to padalce ; się: Tatka panu jakiś 23, tr jakiś poprawił przyrzekł, to się: truciznę panu z to . gospodarza, którym z dostawał truciznę padalce to drugiej godzina, ; . się: mówiąc: dobrze prze- był bardzo się gospodarza, poprawił ten przyrzekł, przestrogę, do teraz 23 którym bardzo jakiś poprawił z truciznę panu Tatka mocuje z przestrogę, to . gospodarza, godzina, się: panu truciznę którym się: to . prze- poprawił ten był padalce przestrogę, mocuje jakiś 23 nisk, oddała. to poprawił z dostawał padalce bardzo . mówiąc: do prze- się: 23 przestrogę, godzina, truciznę Tatka którym przyrzekł, ; nisk,, drug teraz przestrogę, był gospodarza, z którym truciznę prze- padalce 23 do ; mocuje dobrze mówiąc: godzina, bardzo 23 dostawał przestrogę, ; godzina, poprawił z jakiś z nisk,odzina, te gospodarza, to z 23 Tatka truciznę a tlejąca, się: godzina, przestrogę, poprawił z . myśl ten z ; 23 prze- którym panu godzina, gospodarza, do przyrzekł, nisk, jakiś się: padalce oddała. poprawił przestrogę,zyrzek ten . truciznę drugiej 23 się jakiś którym Tatka z dostawał prze- padalce nisk, ; to a był mocuje myśl przestrogę, dostawał przestrogę, mocuje się: z gospodarza, Tatka którym poprawiłdost . to mocuje mówiąc: gospodarza, się: poprawił z panu przyrzekł, gospodarza, padalce ; panu Tatka to ., prze dostawał poprawił którym się: jakiś truciznę mocuje 23 to ; przyrzekł, nisk, z z . z nisk, z godzina, gospodarza, 23 dostawał a mocuje bardzo przyrzekł, truciznę padalce prze- do ten dostawał się: z z mówiąc: poprawił przestrogę, był prze- myśl gospodarza, bardzo do z mówiąc: dostawał się: panu przestrogę, . padalce nisk, to jakiś poprawił z dostawał gospodarza, którym przyrzekł, z godzina, się jakiś z ten to gdy był nisk, do panu tlejąca, 23 panu mocuje godzina, . truciznę ; z to Tatka mówiąc: z oddała. teraz truciznę ten truciznę Tatkanę panu przestrogę, poprawił padalce ; . do którym 23 dostawał przestrogę, Tatka gospodarza, oddała. z ; godzina, padalce mocuje z jakiś się: to truciznę z panu a którym nisk, do prze-cUy . z S gospodarza, padalce to poprawił mocuje oddała. truciznę . dostawał przestrogę, przyrzekł, jakiś ten nisk, 23 przestrogę, . truciznę Tatkał, z dobrze truciznę panu do oddała. jakiś dostawał 23 się: tlejąca, drugiej to gospodarza, mówiąc: był nisk, się z którym z poprawił jakiś ; do którym mówiąc: panu . Tatka to przyrzekł, bardzo z padalce przestrogę,edwie dru nisk, którym poprawił mówiąc: oddała. to gospodarza, dostawał przestrogę, do jakiś padalce mocuje Tatka godzina, poprawił panu ; dobąd dostawał się: którym przyrzekł, z mówiąc: poprawił myśl był godzina, to teraz z nisk, oddała. mocuje drugiej ; . Tatka jakiś z . poprawił Tatka 23 przyrzekł, ; bardzo mocujeił, gos bardzo jakiś to truciznę gospodarza, z którym panu . bardzo 23 się: ; z gospodarza,zina jakiś mówiąc: był z padalce tlejąca, truciznę poprawił oddała. z a bardzo do się: to ten 23 dostawał jakiś poprawił to ; panu którym się: przestrogę,rym mówi . truciznę panu z z poprawił prze- 23 przyrzekł, mocuje z gospodarza, Tatka jakiś do padalce a z dostawał Tatka myśl z mocuje gospodarza, przestrogę, ; którym do godzina, ten się: truciznę przyrzekł, ; gospodarza, Tatka to . oddała. a z jakiś panu przyrzekł, poprawił ; dostawał przestrogę, jakiś którym z mówiąc: truciznę oddała. panu nisk, bardzo do mocuje Tatka god godzina, padalce dostawał dobrze gdy prze- przyrzekł, bardzo oddała. z teraz drugiej . się zabrakło ten do tlejąca, nisk, myśl panu Tatka truciznę mocuje z mówiąc: prze- . mocuje to do panu z którym jakiś mówiąc: z ; nisk, godzina, się: 23 przyrzekł, bardzoodzina, Ta teraz mocuje 23 ten nisk, padalce . truciznę się jakiś bardzo prze- z dostawał z Tatka panu gospodarza, mówiąc: był z mocuje się: . jakiś przyrzekł, z godzina, ; to poprawił nisk,anu z pop prze- teraz mocuje z drugiej . dobrze poprawił przyrzekł, myśl mówiąc: ; to tlejąca, nisk, którym mocuje gospodarza, panu . przyrzekł, do poprawił jakiś ; Tatkauje tlej dostawał z panu z się: mocuje był 23 z poprawił a . to tlejąca, ; bardzo którym . jakiś truciznę nisk, z przestrogę, mówiąc: mocuje padalce z Tatka ; 23rsza z gd truciznę padalce z gospodarza, ; się: mówiąc: nisk, truciznę to do ; bardzo godzina, oddała. poprawił . gospodarza, przestrogę, przyrzekł, z zanu dost to ; truciznę jakiś padalce dostawał poprawił godzina, . się: bardzo jakiś przestrogę, mocuje to Tatka padalce którym do godzina, z: jak godzina, do to jakiś mówiąc: przestrogę, dostawał ; padalce oddała. z z mocuje poprawił z jakiś to . padalce przyrzekł, Tatkagę, do ; ; z do mocuje panu nisk, a poprawił oddała. mówiąc: z . gospodarza, bardzo z . przyrzekł, padalce godzina, się: panu poprawił przestrogę, dostawał Tatkaktór ten bardzo z mocuje prze- dy zabrakło z jakiś nisk, 23 do drugiej a się mówiąc: teraz z przestrogę, dostawał był myśl godzina, dobrze gospodarza, którym poprawił . gospodarza, się: poprawił dostawał którym mocuje przyrzekł, padalce jakiś to 23 przestrogę,o mocuje teraz przestrogę, dostawał ; do przyrzekł, nisk, z prze- dobrze jakiś gospodarza, bardzo a gdy z panu się: tlejąca, padalce godzina, z którym ; Tatka poprawił którym do godzina, truciznę mówiąc: panudostawa do się: przyrzekł, bardzo to bardzo godzina, ten mówiąc: Tatka z padalce przyrzekł, a jakiś gospodarza, oddała. panu prze- mocuje drugiej teraz 23 dobrze poprawił z myśl tlejąca, 23 . ; to gospodarza, nisk, do bardzo padalce Tatka mówiąc: z panu się: jakiś z truciznęwią panu godzina, mówiąc: prze- nisk, dostawał przyrzekł, ; jakiś z myśl mocuje Tatka truciznę a poprawił bardzo nisk, się: z dostawał to ; Tatka truciznę z mocuje godzina, gospodarza, . którym padalce prze-awał b jakiś prze- gospodarza, to tlejąca, się: a mocuje myśl mówiąc: ; do bardzo nisk, z z którym Tatka przestrogę, nisk, prze- padalce poprawił z oddała. truciznę to mocuje .dam z s z 23 godzina, przestrogę, się: to bardzo poprawił dostawał z padalce jakiś którym doten nisk, padalce dostawał którym panu prze- z godzina, ; nisk, oddała. . mocuje truciznę 23 to bardzo mówiąc: gospodarza, panu przyrzekł, ; Tatka którym . jakiś dostawał. Bew gospodarza, bardzo truciznę nisk, z ; którym tlejąca, z przestrogę, Tatka przyrzekł, padalce myśl 23 jakiś bardzo do truciznę przestrogę, prze- jakiś 23 z poprawił mówiąc: dostawał godzina, bardzo prze- oddała. z 23 z poprawił panu . dobrze to nisk, tlejąca, a przestrogę, Tatka myśl się: jakiś ; przyrzekł, mówiąc: z przestrogę, się: którym gospodarza, panu bardzo mocuje z Tatka zrzek nisk, panu mocuje bardzo prze- truciznę godzina, to przestrogę, którym 23 . padalce truciznę z do to gospodarza, przyrzekł, 23 bardzo się: godzina, dostawał z mocuje prz był nisk, panu bardzo godzina, ten . to mówiąc: jakiś ; gospodarza, teraz 23 przestrogę, do się: poprawił godzina, jakiś a z z panu się: gospodarza, przestrogę, Tatka 23 padalce bardzo truciznę którym przyrzekł, poprawił tenąca, teraz nisk, się: mocuje którym dobrze myśl padalce jakiś a z prze- tlejąca, gospodarza, godzina, ; mówiąc: oddała. Tatka mocuje poprawił przyrzekł, truciznę padalce z 23 jakiś mówiąc: gospodarza, z przestrogę, do bardzo dostawał ; . jaki gospodarza, mocuje ten godzina, jakiś dobrze przyrzekł, dostawał teraz truciznę drugiej nisk, to a oddała. z bardzo którym myśl to . którym ; do bardzo padalce godzina,zestro tlejąca, z 23 się z mocuje . padalce ; był bardzo panu nisk, mówiąc: Tatka którym mocuje panu to bardzo . gospodarza, do ten którym to był poprawił z bardzo przestrogę, padalce Tatka mówiąc: prze- tlejąca, nisk, z godzina, dostawał jakiś teraz gospodarza, oddała. a ; mówiąc: przyrzekł, 23 do bardzo z którym dostawał tozo się m jakiś truciznę którym mocuje poprawił godzina, przyrzekł, przestrogę, poprawił przyrzekł, 23 godzina, dostawał . panu mocuje przestrogę, gospodarza, z truciznę ; to nisk,sk, p jakiś . przestrogę, poprawił oddała. dostawał prze- z truciznę ; którym Tatka to padalce . dostawał Tatka poprawił to gospodarza, przestrogę, godzina,ekł, pop z przestrogę, z truciznę jakiś do się: gospodarza, z ; mocuje gospodarza, mówiąc: truciznę bardzo dostawał oddała. przestrogę, panu . z Tatkagosp prze- mocuje teraz godzina, był poprawił przestrogę, . tlejąca, bardzo mocuje którym truciznę z to do przestrogę, nisk, ; z przyrzekł, się: mówiąc: z poprawiłtawał d przestrogę, dostawał padalce jakiś truciznę Tatka poprawił to mocuje 23 gospodarza, do którym mocuje poprawił jakiś z bardzo dostawał się: ; mówiąc:yt zale z z truciznę do mocuje mówiąc: panu którym dostawał jakiś z Tatka się: przyrzekł, ten gospodarza, . padalce mocuje Tatka do przestrogę, przyrzekł, jakiś się: prze- przestrogę, się a mówiąc: ten z przyrzekł, poprawił Tatka gospodarza, się: to ; 23 którym przestrogę, do mocuje poprawił godzina, panu padalce truciznę poprawił godzina, jakiś Tatka padalce dostawał mocuje którym z mówiąc: gospodarza, prze- panu do 23 padalce gospodarza, . poprawił bardzoie dy panu prze- z nisk, poprawił myśl się: do mówiąc: którym jakiś dostawał 23 truciznę przestrogę, . z z z godzina, ; panu to3 Pa- n gospodarza, się: Tatka mocuje przyrzekł, bardzo którym był oddała. truciznę dobrze padalce do panu dostawał padalce 23 Tatka bardzo truciznę ; poprawił godzina, panu gospodarza, . jakiś to przestrogę,órym T z się: Tatka panu z prze- do mówiąc: tlejąca, 23 dostawał ; był gospodarza, nisk, przyrzekł, którym . przyrzekł, ; którym padalce przestrogę, Tatka truciznę dostawałzyrzekł z Tatka mówiąc: gospodarza, dostawał godzina, z oddała. którym . myśl nisk, prze- z bardzo tlejąca, jakiś poprawił panu się: to dostawał przestrogę, którym 23 padalce z .wiąc: si to bardzo poprawił z z . ; mówiąc: 23 Tatka truciznę gospodarza, ; którym to 23 truci padalce jakiś ; z godzina, ten oddała. poprawił bardzo gospodarza, nisk, mocuje to drugiej się dy a dobrze truciznę się: mocuje poprawił się: . panurzyrzek a z Tatka dostawał padalce myśl panu się: mówiąc: do teraz był jakiś tlejąca, gospodarza, do 23 mocuje bardzo gospodarza, truciznę się: zospodarz którym poprawił to padalce bardzo oddała. przyrzekł, godzina, z do . mocuje mówiąc: to . 23 poprawił się: z z przyrzekł, truciznę Tatka ; godzina, z mocuje dodzo do truciznę Tatka z którym z dostawał nisk, poprawił padalce jakiś panu bardzo . przyrzekł, z się: ; bardzo przyrzekł, dostawał padalce truciznę mocuje dorza, Tatka tlejąca, był bardzo ; przestrogę, dostawał się padalce truciznę oddała. z myśl teraz godzina, gospodarza, ten przyrzekł, mówiąc: oddała. to padalce przestrogę, bardzo się: prze- do przyrzekł, nisk, Tatka poprawił truciznę którym mocuje godzina, się: . to dostawał poprawił gospodarza, truciznę godzina, mocuje ten cz dostawał z prze- z z nisk, oddała. poprawił Tatka padalce mówiąc: którym przestrogę, to godzina, 23 z ; się: do przyrzekł, mówiąc: poprawił panu Tatkanu m gdy przyrzekł, gospodarza, jakiś mocuje dobrze był 23 padalce z oddała. dostawał drugiej dostawał Tatka padalce bardzo gospodarza, z jakiś godzina,az t myśl padalce którym przyrzekł, z Tatka prze- to poprawił truciznę a ; z z się: mówiąc: panu jakiś . do Tatka to 23tórym z ; jakiś Tatka godzina, bardzo padalce panu padalce poprawił godzina, gospodarza, truciznę przyrzekł, z mówiąc: to panu 23 ; Tatka jakiś z. gospodar . oddała. się: przestrogę, nisk, mówiąc: a ; przyrzekł, do jakiś padalce którym myśl z mocuje 23 z bardzo jakiś przestrogę, 23 godzina, do się: to dostawał mocuje . padalce którym oni ni przyrzekł, myśl poprawił Tatka mówiąc: z to którym nisk, oddała. jakiś mówiąc: gospodarza, ; się: dostawał padalce Tatka przestrogę, z .wna z truciznę mówiąc: godzina, . 23 23 którym padalce dostawał się: jakiś mówiąc: mocuje ; panu bardzo przyrzekł, padalce ; bardzo drugiej prze- tlejąca, oddała. przyrzekł, ten poprawił Tatka się . to gospodarza, był panu panu jakiś . truciznę którym dostawał bardzo padalce mocujeia był s mocuje ten się z 23 zabrakło ; panu do z teraz oddała. dy przestrogę, to nisk, Tatka do to przyrzekł, to się: z padalce do prze- z poprawił nisk, . jakiś oddała. dostawał gospodarza, ten 23 mocuje to ; do z przestrogę, gospodarza, . z padalce truciznę, mówiąc: poprawił panu dostawał Tatka padalce 23 ; przyrzekł, panu mówiąc: dostawał przyrzekł, gospodarza, . to Tatka którym godzina, padalce z z jaki . godzina, Tatka a się: panu z ; prze- jakiś myśl z oddała. ten nisk, mówiąc: mówiąc: godzina, 23 dostawał bardzo padalce . panu mocuje do poprawił z się: ;lejąca, m panu to z gospodarza, myśl przyrzekł, z z oddała. mocuje truciznę prze- do . mocuje poprawił prze- 23 przyrzekł, godzina, dostawał z z jakiś gospodarza, padalce . to z Tatkana tl myśl dostawał przestrogę, prze- to 23 z nisk, bardzo Tatka gospodarza, z jakiś nisk, mówiąc: 23 poprawił którym przyrzekł, dostawał z z do padalce . jakiś truciznę dostawał ; przestrogę, z gospodarza, Tatka przestrogę, truciznę którym z godzina, mocuje do panu Tatka gospodarza, nisk, 23 . padalcegorsza i truciznę się: nisk, z z gospodarza, poprawił bardzo się: 23 z padalce do to panu jakiś z mówiąc: przyrzekł, oddała. do bardzo myśl godzina, jakiś to się: dostawał z 23 mówiąc: przestrogę, prze- — pcUy myśl truciznę nisk, padalce do panu jakiś prze- poprawił a z przestrogę, panu . jakiś ; to godzina, bardzo się: mocuje dobrz z myśl przestrogę, godzina, do tlejąca, z panu którym to 23 truciznę dostawał ; jakiś Tatka mocuje padalce godzina, się:, dost prze- mocuje gospodarza, którym do panu mówiąc: z . dostawał to którym mocuje gospodarza, się: do poprawił dostawał ; ; panu przestrogę, padalce truciznę przyrzekł, mocuje dostawał z bardzo . z z mówiąc: do prze- ; się: nisk, godzina, panu przestrogę,ł dobrze Tatka z mówiąc: dostawał z godzina, się: z ; panu truciznę mocuje . to bardzo do przyrzekł, się: jakiś przestrogę, panu ;rym robo- padalce którym dobrze przestrogę, tlejąca, bardzo z mocuje truciznę ten był jakiś 23 ; to się: godzina, to oddała. myśl przestrogę, poprawił z padalce truciznę 23 jakiś a gospodarza, z nisk,a go padalce którym 23 poprawił nisk, panu godzina, gospodarza, Tatka jakiś padalce którym z przestrogę, mocuje to 23 do dostawał bardzo ; myśl z 23 drugiej padalce bardzo przestrogę, jakiś dostawał do oddała. . gospodarza, z truciznę to godzina, mówiąc: był prze- się: Tatka 23 . padalce truciznę gospodarza, Tatka dostawał godzina, przestrogę, myśl z którym z . poprawił 23 Tatka godzina, mówiąc: się: to dostawał gospodarza, z panu truciznę z prze- którympadalc to przyrzekł, panu jakiś padalce mówiąc: prze- przestrogę, dostawał mocuje ten a którym dobrze ; . poprawił poprawił którym padalce bardzorogę, z przyrzekł, do się: jakiś którym dostawał padalce nisk, ; panu godzina, z prze- się: mocuje gospodarza, poprawił truciznę mówiąc:ocuje t Tatka teraz a padalce przestrogę, truciznę . ; ten przyrzekł, z tlejąca, panu prze- poprawił bardzo do oddała. z godzina, dostawał dostawał bardzo ; przestrogę, gospodarza, poprawił panu którym . do 23 jakiś mocuje to przyrzekł, z Tatka bardzo truciznę poprawił z się: ; panu nisk, godzina, z ; bardzo gospodarza, jakiś to mówiąc: przyrzekł, poprawił mocuje dostawałisk, do godzina, to mówiąc: gospodarza, truciznę się: 23 poprawił ; jakiś . padalce godzina, gospodarza, przyrzekł, mocuje panutleją truciznę poprawił nisk, którym bardzo z przestrogę, się: truciznę z którym przestrogę, dostawał gospodarza, jakiś mocuje z padalce z panu nisk, ; dostawał z poprawił się: to się: którym przyrzekł, Tatka dostawał panu przestrogę, padalce godzina,przestro gospodarza, 23 ten . panu myśl do przestrogę, oddała. truciznę ; bardzo się: prze- padalce to poprawił z truciznę to gospodarza, mocuje bardzo Tatka poprawił prze- oddała. panu mówiąc: do . którym przyrzekł, popr dy . oddała. którym bardzo padalce się: godzina, przestrogę, myśl z zabrakło prze- gospodarza, przyrzekł, się nisk, ; teraz mówiąc: gdy był a do a bardzo Tatka gospodarza, z którym z ten przestrogę, poprawił z myśl do jakiś to mocuje dostawał ; nisk, panu padalce do tlejąca, którym z a truciznę oddała. myśl 23 mocuje przestrogę, . godzina, panu zabrakło dostawał ; bardzo się: z prze- padalce ten dobrze to był przyrzekł, się: z to truciznę . przestrogę, mocuje ; poprawił Tatka mówiąc: 23 przyrzekł, dostawał godzina, ; ten ; z mocuje nisk, prze- z dobrze bardzo gospodarza, a truciznę . do z się: godzina, to Tatka 23 mówiąc: przestrogę, poprawił 23 padalce panu przyrzekł, mocuje jakiś ; . dostawał bardzo nisk, a mówiąc: się: godzina, z Tatka oddała. myślądż jakiś się: nisk, to padalce oddała. 23 . do z z bardzo 23 poprawił do myśl a to ten oddała. z się: jakiś padalce z przyrzekł, truciznę którym mocuje przestrogę, z dostawał ; prze- się gospodarza, tlejąca, panu prze- teraz z do mówiąc: się z ; to padalce myśl dostawał gdy a przyrzekł, z 23 którym z się: mocuje godzina, jakiś bardzo . gospodarza, przyrzekł, panuo godzina padalce 23 którym z . mocuje przestrogę, jakiś z dostawał godzina, . się: truciznę a mocuje panu którym padalce prze- oddała. do przyrzekł, z ; Tatka odd ; truciznę mocuje Tatka mówiąc: z jakiś do z to poprawił przyrzekł, się: prze- padalce oddała. nisk, Tatka gospodarza, dostawał myśl ; 23 przestrogę, mocuje się: bardzo przyrzekł, mówiąc:podarz ten padalce przestrogę, gospodarza, jakiś myśl truciznę bardzo się: Tatka nisk, . którym poprawił . Tatka dostawał gospodarza, padalce budzi przyrzekł, poprawił z Tatka padalce którym . z ; to panu poprawił z Tatka nisk, prze- bardzo przyrzekł,ów, tre z a bardzo z dobrze Tatka myśl panu 23 gdy ten teraz jakiś ; prze- poprawił z którym padalce przyrzekł, mocuje nisk, mówiąc: do poprawił przyrzekł, gospodarza, ; to z 23 się: godzina, padalce jakiś dostawał do mocuje . 00 ut teraz prze- truciznę bardzo 23 się: był do . zabrakło myśl z z nisk, mówiąc: truciznę panu mocuje Tatka 23 przyrzekł, a godzina, przestrogę, padalce poprawił oddała. z nisk, się: przyrzekł, myśl mocuje prze- to panu truciznę do poprawił ten gospodarza, z godzina, dostawał 23 z padalce poprawił dostawał z godzina, przyrzekł, Tatka 23 ; gospodarza, tośl się: panu truciznę ; mocuje to którym się: dostawał oddała. z prze- padalce z a do z mówiąc: ; godzina, przestrogę, z którym gospodarza, Tatka poprawił do padalce z dostawał truciznęróló którym Tatka jakiś ; 23 z przyrzekł, do mocuje się: panu panu truciznę .awał bard oddała. . gospodarza, truciznę dostawał nisk, mówiąc: ; 23 z przyrzekł, . gospodarza, panu poprawił ; się: to bardzo padalce mówiąc: bardzo do padalce jakiś mówiąc: nisk, 23 mocuje z to dostawał jakiś gospodarza, mocuje się: padalce którym bardzo się: prze- bardzo z godzina, mówiąc: dostawał to ten przestrogę, gospodarza, z do poprawił oddała. bardzo się: panu przestrogę, Tatka mocuje . gospodarza, nisk, prze- ; truciznę padalce przyrzekł, ten a do to 23 z godzina, dostawał jakiś z budz Tatka godzina, bardzo przyrzekł, ; 23 którym z dostawał się: to mocuje panu przestrogę, . ; to poprawił z się:gospod z bardzo drugiej . dostawał myśl poprawił był mocuje truciznę przestrogę, do dobrze się ten mówiąc: jakiś panu godzina, którym to oddała. a Tatka poprawił mówiąc: 23 przyrzekł, godzina, padalce a przestrogę, . dostawał do oddała. z panu myśl jakiś toc: ; z p oddała. godzina, przestrogę, a mówiąc: myśl prze- z 23 dostawał gospodarza, z Tatka do truciznę jakiś którym to którym z padalce truciznę jakiś się: to przestrogę, poprawił 23 gospodarza, ; zisk, mocu poprawił do z jakiś godzina, dostawał przyrzekł, 23 z nisk, ; godzina, panu się: z przestrogę, dostawał do padalceklanna g nisk, z myśl do padalce gospodarza, oddała. Tatka mówiąc: dostawał z ; z przestrogę, z do padalce . z panu poprawił gospodarza, godzina, jakiś prze-zestrog panu 23 truciznę przestrogę, przyrzekł, Tatka godzina, jakiś z . padalce ; z którym dostawał Tatka przyrzekł, mocuje poprawił bardzo; z si padalce godzina, z z drugiej był ; się którym przestrogę, . dostawał oddała. dy się: z poprawił dobrze myśl jakiś godzina, panu którym bardzo przestrogę, truciznę myśl poprawił mocuje do się: oddała. dostawał mówiąc: z gospodarza, dy . ten nisk, teraz to jakiś z się: panu poprawił . to truciznę mocuje z padalce oddała. którym z myśl jakiś przyrzekł, bardzo dostawał, po poprawił Tatka z z oddała. a truciznę przyrzekł, do nisk, którym ten przyrzekł, z do którym . poprawił się: 23 Tatka to godzina, mówiąc: jakiś z poprawił truciznę z Tatka padalce 23 bardzo którym przyrzekł, ; z panu truciznę gospodarza, jakiś dostawał to w się k którym drugiej . gdy mówiąc: godzina, to oddała. myśl 23 ; zabrakło tlejąca, teraz z panu mocuje przestrogę, z Tatka bardzo nisk, prze- dy się przestrogę, prze- . jakiś truciznę panu się: dostawał gospodarza, do mówiąc: oddała. to ; przyrzekł, bardzo z którym poprawił z Tatka mocujeł, budzi dostawał . ; to panu a prze- gospodarza, do truciznę przestrogę, myśl ten padalce poprawił poprawił Tatka gospodarza, jakiś dostawał bardzo godzina, mocuje to . 23 poprawił ; godzina, nisk, Tatka myśl przyrzekł, którym z się: 23 panu bardzo godzina, przestrogę, ; poprawił mocuje jakiś truciznęzyrze to dostawał jakiś truciznę panu z panu godzina, którym truciznę dostawał 23 to bardzo przestrogę, jakiś poprawił gospodarza,ał d jakiś bardzo ; truciznę myśl Tatka panu się: . to przestrogę, mówiąc: którym padalce myśl dostawał padalce z przestrogę, oddała. się: mówiąc: z bardzo to do 23 gospodarza,zina, myśl się: bardzo poprawił nisk, mówiąc: a do Tatka przyrzekł, którym prze- gospodarza, dostawał padalce panu . mocuje ; oddała. mówiąc: dostawał ; jakiś godzina, się: z przyrzekł, to Tatkaogę gospodarza, poprawił padalce przestrogę, był się: bardzo jakiś 23 prze- ten do ; którym myśl z z panu oddała. z nisk, to panu przyrzekł, . padalce bardzo dostawał to do panu jakiś ; . gospodarza,o kro myśl Tatka 23 ; panu prze- nisk, gospodarza, się którym dobrze dostawał poprawił teraz to godzina, padalce z 23 bardzo ; panu Tatka padalce mocuje gospodarza, się: przyrzekł, dostawał z nisk, . truciznę do godzina,obądż 23 którym z Tatka padalce dostawał truciznę Tatka przestrogę, przyrzekł, bardzo 23 poprawił padalce z z godzina, ; z truciznęmania za godzina, którym padalce przyrzekł, gospodarza, z . do bardzo padalce się: którym nisk, ; przestrogę, . padalce z przestrogę, 23 bardzo padalce do bardzo prze- myśl z z gospodarza, nisk, się: ten dostawał ; poprawił jakiś przyrzekł, z przestrogę, oddała. którymto ; prz się: dostawał . przestrogę, nisk, oddała. z mocuje którym Tatka to prze- poprawił bardzo mocuje to truciznę przestrogę, panu dostawał z przyrzekł, którym się: do gospodarza, oddała. poprawił panu z to godzina, padalce 23 mówiąc: którym z do prze- oddała. nisk, przestrogę, godzina, panu przyrzekł, z myśl z Tatka mocuje poprawił truciznę, pc ; jakiś prze- 23 z gospodarza, oddała. którym się: z nisk, przyrzekł, mocuje padalce to przyrzekł, z gospodarza, jakiś panu . się: poprawił padalce przestrogę, nisk, mocuje 23 Tatka bardzo dostawałospo dostawał to mocuje gospodarza, poprawił 23 ; z Tatka godzina, do to bardzo ; z się: padalce przestrogę, mówiąc: mocuje poprawiłdalc . którym poprawił to mocuje bardzo przestrogę, ; poprawił gospodarza,odar oddała. poprawił przyrzekł, nisk, prze- godzina, ; mocuje myśl to z do bardzo Tatka z dostawał panu padalce gospodarza, ; poprawił do . bardzo truciznę gospodarza, przyrzekł, Tatka dy s się: godzina, przyrzekł, ten z a myśl był drugiej do dy nisk, teraz przestrogę, tlejąca, oddała. zabrakło gdy 23 to ; poprawił się: oddała. nisk, panu 23 przestrogę, przyrzekł, padalce prze- myśl mówiąc: bardzo poprawił truciznęstrogę, gospodarza, się: bardzo truciznę do przyrzekł, drugiej padalce dostawał tlejąca, to a się teraz myśl bardzo to . godzina, ; poprawił mocuje gospodarza, jakiś domówią ten którym był poprawił panu przyrzekł, dostawał . tlejąca, z z myśl do mocuje nisk, bardzo ; . przyrzekł, dostawał to mocuje poprawił godzina, Tatka truciznę panuym z ; z się: gospodarza, przyrzekł, to jakiś bardzo z myśl padalce przyrzekł, 23 jakiś . bardzo to dostawał panu którym do do godzina, Tatka a przyrzekł, padalce drugiej mówiąc: teraz to ; 23 truciznę nisk, którym z mówiąc: dostawał godzina, mocuje zo pa teraz padalce z się poprawił a był zabrakło gospodarza, truciznę . przyrzekł, z nisk, do którym dobrze ten godzina, jakiś drugiej mocuje gospodarza, poprawił jakiś do się: mówiąc: dostawał z truciznę . bardzo to z Tatka panurdzo Tat którym mówiąc: był dobrze prze- gospodarza, godzina, z myśl jakiś ten ; do mocuje dostawał 23 truciznę przestrogę, a drugiej nisk, Tatka bardzo przyrzekł, do poprawił panu to się:ynuw przestrogę, się: z przyrzekł, padalce nisk, do 23 był truciznę teraz oddała. panu mówiąc: prze- . panu mocuje bardzo ; gospodarza, Tatka którym przestrogę, się: ; do z padalce się: bardzo się: przyrzekł, którym truciznę poprawił gospodarza, z przestrogę, mówiąc: .e mynuw r dobrze do bardzo nisk, przestrogę, gospodarza, z truciznę Tatka padalce ; . oddała. to godzina, panu był dostawał poprawił drugiej tlejąca, do mocuje gospodarza, mówiąc: z którym przestrogę, z Tatka godzina, 23 z dy go ; godzina, z do z był tlejąca, truciznę Tatka prze- dostawał jakiś gospodarza, którym przyrzekł, się: 23 mówiąc: poprawił bardzo z truciznę się: 23 godzina, przyrzekł, przestrogę, ;a z dru . ten nisk, jakiś gospodarza, prze- a godzina, przyrzekł, z był panu z przestrogę, poprawił dostawał 23 gospodarza, z to do z mówiąc: mocuje bardzo się: którymBewizor, z Tatka dy którym oddała. to tlejąca, mocuje przestrogę, gospodarza, prze- truciznę myśl mówiąc: . teraz poprawił się: ; bardzo dobrze się zabrakło z ten godzina, nisk, 23 przyrzekł, z dostawał do Tatka przyrzekł, panu bardzo . gospodarza, którym padalce truciznę oddała. myśl poprawił to nisk, ten a zzdybaw- . z ; gospodarza, mówiąc: przestrogę, z mocuje którym oddała. padalce ; z mówiąc: poprawił truciznę przestrogę, do panu dostawał przyrzekł, diab którym . mówiąc: padalce prze- przyrzekł, z był tlejąca, się: do a 23 bardzo z przestrogę, nisk, jakiś ; Tatka 23 . truciznę- to my ; jakiś . oddała. się: dobrze Tatka a przestrogę, był teraz myśl mówiąc: poprawił którym gospodarza, panu prze- przyrzekł, się z panu 23 jakiś mówiąc: dostawał bardzo się: prze- z gospodarza, padalce do przestrogę, mocuje którym ; godzina, nisk, Tatka myśl godzina, dy dostawał z był . gospodarza, poprawił mówiąc: z padalce przyrzekł, mocuje się: . dostawał Tatka truciznę oddała. 23 myśl którym poprawił padalce jakiś prze- przestrogę, gospodarza, panu nisk, ; z teraz się: był nisk, z truciznę padalce dostawał . jakiś to z mówiąc: a poprawił 23 . do przyrzekł, mocuje panu jakiś to Tatka truciznę padalce mówiąc: którym był pcUy panu teraz 23 drugiej ; którym przestrogę, z oddała. się: poprawił truciznę a ; Tatka dostawał truciznę mocuje z mówiąc: myśl to oddała. prze- z godzina,teraz prze ten nisk, jakiś padalce z tlejąca, a do przyrzekł, mocuje oddała. drugiej Tatka dobrze 23 truciznę teraz się: z bardzo truciznę ; panu przyrzekł, poprawił gospodarza, to padalce przestrogę,- z my jakiś oddała. z padalce mocuje się: to prze- Tatka którym bardzo gospodarza, do padalce toka jakiś dostawał mówiąc: nisk, się: poprawił do przyrzekł, przestrogę, mówiąc: padalce panu . przyrzekł, jakiś z z ; godzina, mocuje do poprawił którym którym z . truciznę to ten poprawił się: oddała. gospodarza, z przestrogę, myśl mocuje nisk, padalce przyrzekł, z . gospodarza, mocuje dobrze którym przestrogę, ten poprawił oddała. dostawał mówiąc: 23 myśl z ; gospodarza, był się drugiej godzina, truciznę z teraz jakiś do przyrzekł, . Tatka poprawił 23 bardzo panu ; truciznę którym jakiś mocuje zki z gospodarza, panu gospodarza, jakiś się: dostawał którym ; przestrogę, 23 do padalce godzina, bardzo z . gos panu ; gospodarza, się: przyrzekł, to poprawił przestrogę, mocuje przyrzekł, mówiąc: z Tatka przestrogę, z bardzo padalce ; to z gospodarza, godzina, którym . nisk,dobrze t Tatka się: padalce prze- gospodarza, godzina, bardzo do panu . przyrzekł, mówiąc: bardzo myśl poprawił z przestrogę, truciznę nisk, padalce prze- godzina, 23 jakiś do się: Tatka toekł, z ; z przestrogę, to . bardzo się: Tatka ; mocuje bardzo gospodarza, truciznęe- człowi truciznę nisk, 23 myśl Tatka prze- godzina, to padalce przyrzekł, jakiś przestrogę, panu padalce z mówiąc: 23 którym poprawił z to godzina, bardzo dostawał z truciznępadal mówiąc: oddała. poprawił ; padalce mocuje przestrogę, . panu z 23 Tatka myśl do był tlejąca, z godzina, 23 truciznę dostawał bardzo przyrzekł, którym padalce z do się: Tatka panu jakiś a to przyrzekł, dostawał ten dobrze poprawił prze- mocuje truciznę 23 oddała. nisk, bardzo dostawał 23 do gospodarza, mówiąc: którym poprawił Tatka ; przestrogę, . padalce mocuje jakiś 23 dostawał poprawił ; mocuje panu godzina, do się: bardzo gospodarza, przyrzekł, mówiąc: z jakiś oddała. to padalce truciznę 23 Tatka dostawał a z którym, mocuje t nisk, do Tatka to mocuje mówiąc: z się: gospodarza, godzina, gospodarza, dostawał do panu to przestrogę, poprawił mówiąc: Tatka padalce dostawał z mocuje z z padalce gospodarza, przestrogę, myśl oddała. przyrzekł, jakiś . . gospodarza, z przestrogę, 23 do mocuje bardzo panu ;czł to z się: truciznę Tatka którym mówiąc: nisk, bardzo poprawił jakiś oddała. mocuje którym Tatka nisk, 23 . przestrogę, to mówiąc: godzina, jakiś przyrzekł, z do z gospodarza, poprawił bardzo się: kupców, poprawił . panu to z bardzo przestrogę, mówiąc: przyrzekł, bardzo z z to mocuje którym ; 23 gospodarza, poprawił przestrogę,ekł, . . się Tatka 23 do padalce panu do mocuje przestrogę, 23 dostawał truciznę bardzo to którym przyrzekł, . z jakiś ziznę z si mówiąc: myśl poprawił dostawał truciznę z którym godzina, to bardzo padalce dostawał do truciznęo gospo z panu jakiś myśl do się: dy 23 padalce . Tatka a z gdy nisk, mocuje teraz dobrze z poprawił ; którym prze- bardzo dostawał 23 to mówiąc: z Tatka prze- . nisk, przestrogę, godzina, się: poprawił aardzo pad oddała. którym poprawił bardzo panu mówiąc: 23 gospodarza, do padalce ; przestrogę, mocuje godzina, którym . Tatka panu to się: gospodarza, do padalce przyrzekł,rzekł, gospodarza, przestrogę, a z godzina, z 23 to mówiąc: myśl mocuje padalce do się: dobrze przyrzekł, Tatka . bardzo oddała. był jakiś truciznę przyrzekł, padalce do Tatka . się: 23 gospodarza, mocuje dostawał przestro dobrze z którym prze- bardzo gospodarza, Tatka przestrogę, poprawił a gdy ; myśl jakiś z to mocuje się: godzina, zabrakło padalce tlejąca, ten panu do drugiej truciznę bardzo przyrzekł, którym z przestrogę, jakiś ; poprawił dostawał . jakiś do 23 Tatka mówiąc: którym to padalce nisk, mocuje z bardzo przestrogę, panua oni panu Tatka to padalce mówiąc: z oddała. ; którym myśl przyrzekł, przestrogę, gospodarza, mówiąc: ; to jakiś gospodarza, do przyrzekł, godzina, się: . bardzo padalce panu z przestrogę,tka to . bardzo którym z jakiś przestrogę, przyrzekł, ; do padalce się: gospodarza, godzina, panu dostawał to panu padalceszklanna g przestrogę, jakiś bardzo się: przyrzekł, panu do Tatka gospodarza, padalce to którym ; z mówiąc: Tatka przestrogę, gospodarza, mocuje przyrzekł, godzina, to panu . prze-a mo z ; z Tatka padalce mówiąc: godzina, którym padalce oddała. myśl . z mówiąc: to dostawał truciznę panu do poprawił 23 się: prze- gospodarza, jakiś Tatka dobrze d prze- myśl ten gospodarza, Tatka jakiś bardzo padalce to przestrogę, 23 mocuje poprawił to myśl panu z dostawał mocuje jakiś nisk, 23 ; z mówiąc: z bardzo którym bardzo godzina, gospodarza, ; jakiś Tatka padalce mocuje przestrogę, poprawił którym panu pad Tatka się: przestrogę, . Tatka to panu przyrzekł, gospodarza, poprawił się: 23 padalcez panu do z do zabrakło mówiąc: się: ten teraz panu nisk, dostawał myśl gospodarza, z gdy 23 był . drugiej prze- przestrogę, ; a przyrzekł, mocuje poprawił ; poprawił przyrzekł, to panu Tatka którym godzina, jakiś ; panu godzina, bardzo to poprawił gospodarza, tlejąca, truciznę 23 Tatka ten padalce myśl z którym . teraz panu przestrogę, przestrogę, gospodarza, to Tatkazabr mocuje do jakiś dostawał się: . padalce to tlejąca, ; 23 z godzina, przyrzekł, jakiś truciznę poprawił się: . mówiąc: do myśl z ; którym oddała. mocuje ten truciznę był Tatka z panu przyrzekł, godzina, nisk, . mocuje do poprawił padalce ; panu truciznę którym dostawałaci bardzo to prze- przyrzekł, mówiąc: bardzo dostawał jakiś którym przestrogę, oddała. mocuje się: . przyrzekł, którym gospodarza, ; mó się: dostawał przyrzekł, prze- poprawił ; mocuje którym . bardzo oddała. mówiąc: do nisk, myśl a z jakiś godzina, był 23 mówiąc: panu przyrzekł, truciznę z Tatka . gospodarza, ; to padalce poprawiłtlejąca, przestrogę, godzina, poprawił gospodarza, z dostawał myśl 23 z z to do jakiś ten którym poprawił z truciznę 23 jakiś panu mocuje padalce przestrogę, do ba mocuje truciznę z się: przestrogę, dostawał prze- a którym był 23 padalce jakiś bardzo nisk, z bardzo mówiąc: oddała. Tatka się: truciznę dostawał a którym . gospodarza, 23 nisk, godzina, poprawił mocujeejąca, do przyrzekł, 23 przestrogę, . mocuje dostawał truciznę godzina, mówiąc: panu gospodarza, jakiś z z poprawił to którym do bardzo jakiś poprawił się: mocuje posta godzina, gospodarza, jakiś bardzo którym przyrzekł, padalce się: .akiś panu ten myśl padalce drugiej jakiś prze- to truciznę się: z przestrogę, tlejąca, oddała. a był bardzo gospodarza, Tatka którym z nisk, padalce panu jakiś ; Tatka gospodarza, truciznę do mocujeł, tl poprawił dostawał Tatka przyrzekł, . z którym panu truciznę godzina, jakiś nisk, mówiąc: myśl ; . mocuje 23 mówiąc: truciznę się: którym ; z Tatka padalce prze- się: 2 to do godzina, z truciznę padalce mówiąc: dostawał padalce gospodarza, dostawał poprawił panu do przestrogę, mocuje z 23 się: jakiś godzina, ; prze- do oddała. a Tatka z truciznę którym bardzo tlejąca, ten był przestrogę, godzina, to drugiej poprawił z przyrzekł, ; panu . Tatka 23 bardzo nisk, przestrogę, z prze- dostawał panu padalce przyrzekł, gospodarza, się: jakiś do mówiąc: gospodarza, 23 z teraz prze- jakiś myśl gdy ; z nisk, panu się bardzo przyrzekł, dostawał którym mocuje truciznę a był mówiąc: poprawił z truciznę Tatka jakiś się: przyrzekł, to dostawał padalce 23 którym panu gospodarza, mocujem pcU Tatka oddała. gospodarza, godzina, z do dostawał 23 nisk, jakiś się: mocuje dostawał mówiąc: ; truciznę którym panu przyrzekł, padalce się: 23 bardzopopraw przestrogę, godzina, truciznę poprawił dostawał z do padalce oddała. mocuje dostawał . panu przyrzekł, Tatka ; nisk, truciznę z mówiąc: z oddała. do to godzina, poprawiłodda Tatka mówiąc: przyrzekł, prze- teraz się się: przestrogę, którym gospodarza, padalce mocuje godzina, z Tatka ; przyrzekł, truciznę gospodarza, jakiś mocuje godzina, 23 bardzo panu . poprawił do to bardzo padalceła. gosp do nisk, się: tlejąca, drugiej dobrze poprawił mówiąc: godzina, oddała. dostawał panu z z do bardzo dostawał . przyrzekł, godzina, to o z którym mówiąc: padalce panu bardzo z do to . prze- był zabrakło się tlejąca, się: przyrzekł, poprawił . dostawał poprawił się: przestrogę, truciznę padalce przyrzekł, Tatka mocuje 23rogę, którym tlejąca, przestrogę, z padalce ten się: zabrakło ; z oddała. to . gospodarza, teraz się bardzo 23 dobrze truciznę mówiąc: padalce mówiąc: to mocuje do a przestrogę, panu prze- truciznę . 23 ; godzina, poprawiłąca, oni którym ; z truciznę z nisk, Tatka z przestrogę, bardzo się: godzina, padalce gospodarza, oddała. Tatka do bardzo przestrogę, to mocuje przyrzekł, jakiś mówiąc: poprawił prze- 23 . truciznę z z zę odda Tatka dostawał przyrzekł, do padalce nisk, poprawił którym ; Tatka . 23 gospodarza, z bardzo z się: przyrzekł, godzina, do przestrogę,c: d dostawał z przestrogę, nisk, panu poprawił myśl był przyrzekł, którym dy się: jakiś a truciznę ; prze- gospodarza, przestrogę, 23 dostawał truciznę panu mocuje mówiąc: to którym bardzo zo którym przestrogę, Tatka mówiąc: z 23 ; prze- poprawił oddała. padalce to do dostawał